Ktl-icon-tai-lieu

Một số hàm trong excel

Được đăng lên bởi nhiyuki123
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 602 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài báo cáo 1 số hàm Excel
Sv: Nguyễn Quốc Điền
Lớp: CNTT B
Khóa: 32

MINA

MINVERSE

FIXED

Công dụng : Tìm giá trị nhỏ nhất của các giá trị,kể cả s ố,
chữ, logic.
Công thức : =MINA(value 1, value 2,…)
value 1, value 2,… có thế có từ 1 đến 30 giá trị mà bạn
muốn tìm giá trị nhỏ nhất.
Lưu ý ! :
Các tham số có thể là số, ô rỗng, giá trị logic, hoặc các chuỗi đại
diện cho giá trị số.
Nếu các đối số là một mảng hoặc vùng tham chiếu thì hàm
những ô trống chứa giá trị logic, chuỗi, hay giá trị lỗi đều được bỏ
qua.
Nếu các đối số là giá trị logic thì TRUE được hiểu là
1, FALSE hiểu là 0.

Vd :
Để dễ hiểu hơn, bạn hãy nhập công thức
dưới đây vào bất kỳ một ô trống nào trong
bảng tính.
Công thức

Giải thích

=MINA(21,5,0.5,TRUE,FALSE) Trả về 0 - Giá trị nhỏ
nhất là FALSE, chuyển
thành 0.

MINVERSE viết tắt từ Matrix INVERSE:
ma trận nghịch đảo
Công dụng: Tìm ma trận nghịch đảo của
một ma trận vuông.
Công thức : =MINVERSE(array)
Array mảng giá trị chứa ma trận vuông.
array có thể cho ở dạng dãy ô A2:C4, hoặc
mảng hằng {1,-2;3,4} hoặc một dạng khác...

Lưu ý!:
Array không phải là ma trận vuông hàm trả về
lỗi #VALUE!
Bất kỳ ô nào trong dãy ô của ma trận là trống
hoặc là kiểu chữ hàm trả về lỗi #VALUE!
Một số ma trận vuông không thể nghịch đảo, hàm
MINVERSE sẽ trả về lỗi #VALUE! (Một ma trận có
định thức bằng 0 là không thể tính nghịch đảo).
MINVERSE có khả năng tính chính xác đến ma
trận (4,4) tức 16 ký số.

Để dễ hiểu ta làm vd sau :
Ta có ma trận vuông 3x3

1: Chọn một vùng ô tương ứng với số ô của
ma trận trên tại vị trí bất kỳ trong bảng tính.
2: Ví dụ : chọn vùng ô A9:C11.

3:Nhập công thức =MINVERSE(A2:C4)
4:Nhất tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter bạn sẽ
có một ma trận nghịch đảo của ma trận trên là
ma trận sau:

Công dụng : Chuyển đổi một số sang dạng văn
bản (text) đồng thời làm tròn nó với số thập phân
được chỉ định.
Công thức :
=FIXED(number,decimals,no_commas)
Number : là dữ liệu kiểu cần chuyển đổi
Decimals : là số số thập phân chỉ định để làm tròn
số. Nếu decimals âm thì sẽ làm tròn về bên trái.
No_commas : là cờ hiệu có giá trị TRUE hoặc
FALSE. Nếu TRUE thì kết quả trả về không có dấu
phân cách hàng nghìn.

Lưu ý !
Số trong Excel không lớn hơn 15 ký số, nhưng
phần thập phân có thể tới 127 ký số.
Decimals nếu bỏ qua thì có giá trị mặc định là 2.
No_commas nếu bỏ qua thì có giá trị mặc định
là FALSE.
Để dễ hiểu hơn, bạn có thể làm như sau :

Ta nhập vào 1 vài số bất kì sau
1
2

A
1024.34
5120.56

3

256.74

Nhập công thức vào bất kì ô trông nào t...
Bài báo cáo 1 số hàm Excel
Sv: Nguyễn Quốc Điền
Lớp: CNTT B
Khóa: 32
Một số hàm trong excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số hàm trong excel - Người đăng: nhiyuki123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Một số hàm trong excel 9 10 616