Ktl-icon-tai-lieu

Một số hàm xử lý chuỗi trong C

Được đăng lên bởi thenaruto1996
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khai báo chuỗi
Khai báo chuỗi theo mảng:
Cú pháp: char <Biến> [Chiều dài tối đa]
Ví dụ: Trong chương trình, ta có khai báo:
char Ten[12];
Trong khai báo này, bộ nhớ sẽ cung cấp 12+1 bytes để lưu trữ nội dung của chuỗi ký tự
Ten; byte cuối cùng lưu trữ ký tự ‘\0’ để chấm dứt chuỗi.
Ghi chú:
- Chiều dài tối đa của biến chuỗi là một hằng nguyên nằm trong khoảng từ 1 đến 255
bytes.
- Chiều dài tối đa không nên khai báo thừa để tránh lãng phí bộ nhớ, nhưng cũng không
nên khai báo thiếu.

Khai báo theo con trỏ
Cú pháp: char *<Biến>
Ví dụ: Trong chương trình, ta có khai báo:
char *Ten;
Trong khai báo này, bộ nhớ sẽ dành 2 byte để lưu trữ địa chỉ của biến con trỏ Ten đang
chỉ đến, chưa cung cấp nơi để lưu trữ dữ liệu. Muốn có chỗ để lưu trữ dữ liệu, ta phải gọi
đến hàm malloc() hoặc calloc() có trong “alloc.h”, sau đó mới gán dữ liệu cho biến.

Vừa khai báo vừa gán giá trị
Cú pháp: char <Biến> []= < ” Hằng chuỗi”>
Ví dụ:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
char Chuoi[]="Mau nang hay la mau mat em” ;
printf("Vua khai bao vua gan trị : %s”,Chuoi) ;
getch();
return 0;
}
* Ghi chú: Chuỗi được khai báo là một mảng các ký tự nên các thao tác trên mảng có thể
áp dụng đối với chuỗi ký tự.

CÁC THAO TÁC TRÊN CHUỖI KÝ TỰ
Nhập xuất chuỗi
Nhập chuỗi từ bàn phím
Để nhập một chuỗi ký tự từ bàn phím, ta sử dụng hàm gets()
Cú pháp: gets(<Biến chuỗi>)
Ví dụ: char Ten[20];
gets(Ten);
Ta cũng có thể sử dụng hàm scanf() để nhập dữ liệu cho biến chuỗi, tuy nhiên lúc này ta
chỉ có thể nhập được một chuỗi không có dấu khoảng trắng.
Ngoài ra, hàm cgets() (trong conio.h) cũng được sử dụng để nhập chuỗi.

Xuất chuỗi lên màn hình
Để xuất một chuỗi (biểu thức chuỗi) lên màn hình, ta sử dụng hàm puts().
Cú pháp: puts(<Biểu thức chuỗi>)
Ví dụ: Nhập vào một chuỗi và hiển thị trên màn hình chuỗi vừa nhập.
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
char Ten[12];
printf("Nhap chuoi: ");gets(Ten);
printf("Chuoi vua nhap: ");puts(Ten);
getch();
return 0;
}
Ngoài ra, ta có thể sử dụng hàm printf(), cputs() (trong conio.h) để hiển thị chuỗi lên màn
hình.

Một số hàm xử lý chuỗi (trong string.h)
Cộng chuỗi - Hàm strcat()
Cú pháp: char *strcat(char *des, const char *source)
Hàm này có tác dụng ghép chuỗi nguồn vào chuỗi đích.

Ví dụ: Nhập vào họ lót và tên của một người, sau đó in cả họ và tên của họ lên màn hình.
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
char HoLot[30], Ten[12];
printf("Nhap Ho Lot: ");gets(HoLot);
printf("Nhap Ten: ");g...
Khai báo chuỗi
Khai báo chuỗi theo mảng:
Cú pháp: char <Biến> [Chiều dài tối đa]
Ví dụ: Trong chương trình, ta có khai báo:
char Ten[12];
Trong khai báo y, bộ nhớ sẽ cung cấp 12+1 bytes đlưu trữ nội dung của chuỗi ký tự
Ten; byte cuối cùng lưu trữ ký tự ‘\0’ để chấm dứt chuỗi.
Ghi chú:
- Chiều dài tối đa của biến chuỗi một hằng nguyên nằm trong khoảng từ 1 đến 255
bytes.
- Chiều dài tối đa không nên khai báo thừa để tránh lãng phí bộ nhớ, nhưng cũng không
nên khai báo thiếu.
Khai báo theo con trỏ
Cú pháp: char *<Biến>
dụ: Trong chương trình, ta có khai báo:
char *Ten;
Trong khai báo y, bộ nhớ sẽ dành 2 byte để lưu trữ địa chỉ của biến con trỏ Ten đang
chỉ đến, chưa cung cấp nơi để lưu trữ dữ liệu. Muốn có chỗ để lưu trữ dữ liệu, ta phải gọi
đến hàm malloc() hoặc calloc() có trong “alloc.h”, sau đó mới gán dữ liệu cho biến.
Vừa khai báo vừa gán giá trị
Cú pháp: char <Biến> []= < Hằng chuỗi”>
Ví dụ:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
char Chuoi[]="Mau nang hay la mau mat em” ;
printf("Vua khai bao vua gan trị : %s”,Chuoi) ;
getch();
return 0;
}
* Ghi chú: Chuỗi được khai báo là một mảng các ký tự nên các thao tác trên mảng có thể
áp dụng đối với chuỗi ký tự.
Một số hàm xử lý chuỗi trong C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số hàm xử lý chuỗi trong C - Người đăng: thenaruto1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Một số hàm xử lý chuỗi trong C 9 10 231