Ktl-icon-tai-lieu

một số lệnh asm cơ bản

Được đăng lên bởi kaidoka95-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1390 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỘT SỐ LỆNH ASSEMBLY CƠ SỞ
Cú pháp lệnh:
Một lệnh hợp ngữ đầy đủ gồm bốn thành phần sau đây:
[Nhãn lệnh:]

<Tên lệnh>

[Các toán hạng]

[;Lời giải thích]

Trong đó:
- [Nhãn lệnh:]: Là một dãy các kí tự đứng trước câu lệnh (kết thúc bởi dấu hai chấm (:)), nó
được chỉ định thay thế cho địa chỉ của câu lệnh trong các đoạn lệnh lặp, rẽ nhánh,... Do đó, nó
chỉ được sử dụng khi cần.
Trong một chương trình hợp ngữ không thể có hai nhãn lệnh trùng tên, tên của các nhãn cũng
không thể trùng với tên của các thủ tục trong chương trình.
- <Tên lệnh>: Là một trong các lệnh thuộc tập lệnh hợp ngữ (lệnh gợi nhớ: Mnemonic) của vi
xử lý trên máy tính thực hiện lệnh này.
Lệnh hợp ngữ không phân biệt chữ hoa hay chữ thường. Trong chương trình hợp ngữ mỗi dòng
chỉ có thể chứa một lệnh và mỗi lệnh phải được đặt trên một dòng.
- [Các toán hạng]: Là đối tượng mà lệnh tác động vào. Một lệnh hợp ngữ của Intel 8088/8086
có thể không có toán hạng, có một toán hạng, hoặc có hai toán hạng. Nếu có hai toán hạng thì
toán hạng đứng trước gọi là [Toán hạng đích], toán hạng đứng sau gọi là [Toán hạng nguồn].
[Toán hạng đích] không thể là một hằng số.
Một số lệnh hợp ngữ của các Intel 80286/80386/... có thể có đến 3 toán hạng, trong trường hợp
này cũng chỉ có một [Toán hạng đích].
- [;Lời giải thích]: Chỉ có tác dụng với người viết và người đọc chương trình, nó không có ý
nghĩa với trình biên dịch, tức là, không được dịch sang mã máy. Lời giải thích thường được sử
dụng để làm rõ ý nghĩa của câu lệnh (khi người viết thấy cần). Lời giải thích phải nằm sau dấu
chấm phảy (;).
Ví dụ 1: Xét lệnh sau đây:
Lenh_VD:

Mov

AX,BX

; đặt giá trị thanh ghi BX vào thanh ghi AX

Trong đó:


Lenh_VD: Trong trường hợp này dãy kí tự Lenh_VD được sử dụng làm nhãn lệnh cho
lệnh Mov.



Mov: Là tên lệnh.



AX và BX: Là các toán hạng (đích và nguồn). Trong trường hợp này toán hạng là các
thanh ghi đa năng 16 bít.



“đặt giá trị thanh ghi BX vào thanh ghi AX”: Là lời giải thích cho lệnh này. Trong thực
tế lời giải thích thường là tiếng Việt không dấu.

Ví dụ 2: Xem các lệnh sau đây:
-

NOP

-

Mov

; đây là lệnh không có toán hạng
Ax, Bl

; lệnh này có hai toán hạng, [Toán hạng đích] là thanh
; ghi 16 bít, [Toán hạng nguồn] là thanh ghi 8 bít

-

Add

Cl, Spt

; lệnh này có hai toán hạng, [Toán hạng đích] là thanh
; ghi 8 bít, [Toán hạng nguồn] là một biến byte

-

Mov

Ax, [SI]

; lệnh này có hai toán hạng, [Toán hạng đích] là thanh
; ghi 16 bít, [Toán hạng nguồn] là một ô nhớ

-

Sub

Dl, ‘a’ – ‘A’

; lệ...


Một lệnh hợp ngữ đầy đủ gồm bốn thành phần sau đây:
[Nhãn lệnh:] !"# [;Lời giải thích]
$ "%&
- [Nhãn lệnh:]: Là một dãy các kí tự đứng trước câu lệnh (kết thúc bởi dấu hai chấm ()), nó
được chỉ định thay thế cho địa chỉ của câu lệnh trong các đoạn lệnh lặp, rẽ nhánh,... Do đó, nó
chỉ được sử dụng khi cần.
Trong một chương trình hợp ngữ không thể có hai nhãn lệnh trùng tên, tên của các nhãn cũng
không thể trùng với tên của các thủ tục trong chương trình.
- : Là một trong các lệnh thuộc tập lệnh hợp ngữ (lệnh gợi nhớ: Mnemonic) của vi
xử lý trên máy tính thực hiện lệnh này.
Lệnh hợp ngữ không phân biệt chữ hoa hay chữ thường. Trong chương trình hợp ngữ mỗi dòng
chỉ có thể chứa một lệnh và mỗi lệnh phải được đặt trên một dòng.
-  !"#: Là đối tượng mà lệnh tác động vào. Một lệnh hợp ngữ của Intel 8088/8086
có thể không có toán hạng, có một toán hạng, hoặc có hai toán hạng. Nếu có hai toán hạng thì
toán hạng đứng trước gọi là [Toán hạng đích], toán hạng đứng sau gọi là [Toán hạng nguồn].
[Toán hạng đích] không thể là một hằng số.
Một số lệnh hợp ngữ của các Intel 80286/80386/... có thể có đến 3 toán hạng, trong trường hợp
này cũng chỉ có một [Toán hạng đích].
- [;Lời giải thích]: Chỉ có tác dụng với người viết và người đọc chương trình, nó không có ý
nghĩa với trình biên dịch, tức là, không được dịch sang mã máy. Lời giải thích thường được sử
dụng để làm rõ ý nghĩa của câu lệnh (khi người viết thấy cần). Lời giải thích phải nằm sau dấu
chấm phảy (').
()*+,Xét lệnh sau đây:
Lenh_VD:  - AX,BX ; đặt giá trị thanh ghi BX vào thanh ghi AX
Trong đó:
Lenh_VDTrong trường hợp này dãy kí tự Lenh_VD được sử dụng làm nhãn lệnh cho
lệnh Mov.
 -Là tên lệnh.
.-/.Là các toán hạng (đích và nguồn). Trong trường hợp này toán hạng là các
thanh ghi đa năng 16 bít.
một số lệnh asm cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
một số lệnh asm cơ bản - Người đăng: kaidoka95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
một số lệnh asm cơ bản 9 10 405