Ktl-icon-tai-lieu

Một số lỗi cú pháp thường gặp của PASCAL

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 689 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GV: Traàn Minh Thoï

Page 1/2

MOÄT SOÁ LOÃI CUÙ PHAÙP THÖÔØNG GAËP CUÛA PASCAL
1. Lỗi cú pháp là những lỗi phát sinh do lập trình viên viết sai những quy định về văn phạm của hệ
thống hoặc ngôn ngữ. Thí dụ các lỗi sau đây là những lỗi cú pháp:
(a + b * 2: thiếu dấu đóng ngoặc
BEGIM: định viết BEGIN, sai N
2. Xử lý lỗi. Lỗi cú pháp được phát hiện trong quá trình dịch. Turbo Pascal báo lỗi cú pháp theo
nguyên tắc "Mỗi lần chỉ báo một lỗi".
Nếu gặp lỗi ta cần trở về chế độ soạn thảo, tìm vị trí xuất hiện lỗi, sửa lại lỗi đó rồi dịch lại chương
trình.
Sau khi báo lỗi, Turbo Pascal sẽ chờ ta bấm phím ESC để trở về chế độ soạn thảo. Con trỏ của màn
hình soạn thảo sẽ đặt ở cạnh vị trí xuất hiện lỗi, thông thường quá đi 1 ký tự.
3. Các thông báo lỗi thường gặp và gợi ý khắc phục.
Lỗi 2. Identifier expected: mong gặp định danh (coù theå do chöa khai baùo bieán, haèng…)
Lỗi 3. Unknown identifier: định danh chưa được khai báo. Hãy khai báo định danh này ở đầu thủ tục
hoặc chương trình.( coù theå do sai chính taû moät teân, töø khoaù naøo ñoù)
Lỗi 4. Duplicate identifier: định danh được khai báo 2 lần trở lên.
Lỗi 5. Syntax error: Lỗi cú pháp. Gặp một ký tự sai hoặc viết sai một hằng.
Lỗi 6. Error in real constant: Viết sai hằng thực.
Lỗi 7. Error in integer constant: Viết sai hằng nguyên.
Chú ý rằng khai báo CONST c = 1234 sẽ cho ta một hằng c kiểu nguyên. Muốn có một hằng kiểu thực,
ta viết CONST c = 1234.0. Những hằng có giá trị nằm ngoài khoảng -2147483648..2147483647 cần
được khai báo theo kiểu thực, thí dụ:
CONST c = 12345678912.0;
Lỗi 8. String constant exceeds line: giá trị của xâu ký tự quả dài, xem lại có thiếu dấu đóng/mở (dấu
nháy đơn) hằng văn bản không?
Lỗi 10. Unexpected end of file: Cần gặp dấu kết tệp. Lỗi 10 có thể xuất hiện trong các trường hợp sau:
- Trong trương trình các cặp BIGIN và END không cân đối.
- Tệp khác được gọi lồng tại một vị trí không hợp lệ.
- Chú thích chưa được đóng bằng dấu } hoặc * ).
Lỗi 11. Line too long: Dòng dài quá Bộ soạn thảo cho phép phát sinh các dòng dài tối đa 249 ký tự
trong khi khi chương trình dịch chỉ làm việc với các dòng dài tối đa 126 ký tự. Lời khuyên: Không nên
viết các dòng dài quá 60 ký tự.
Lỗi 12. Type identifier expected: Cần có định danh kiểu
Lỗi 20. Variable identifier expected: Cần một định danh cho biến Thí dụ FOR = 4 TO 20 DO sẽ sinh
lỗi 20.
Lỗi 25. Invalid string length: Chiều dài xâu không hợp lệ. Chiều dài hợp lệ nằm trong khoảng 0 .. 255.
Lỗi 26. TYPE mismatch: Kiểu không tương thích. các nguyên...
GV: Traàn Minh Thoï Page 1/2
MOÄT SOÁ LOÃI CUÙ PHAÙP THÖÔØNG GAËP CUÛA PASCAL
1. Lỗi cú pháp là những lỗi phát sinh do lập trình viên viết sai những quy định về văn phạm của hệ
thống hoặc ngôn ngữ. Thí dụ các lỗi sau đây là những lỗi cú pháp:
(a + b * 2: thiếu dấu đóng ngoặc
BEGIM: định viết BEGIN, sai N
2. Xử lý lỗi . Lỗi cú pháp được phát hiện trong quá trình dịch. Turbo Pascal báo lỗi cú pháp theo
nguyên tắc "Mỗi lần chỉ báo một lỗi".
Nếu gặp lỗi ta cần trở về chế độ soạn thảo, tìm vị trí xuất hiện lỗi, sửa lại lỗi đó rồi dịch lại chương
trình.
Sau khi báo lỗi, Turbo Pascal sẽ chờ ta bấm phím ESC để trở về chế độ soạn thảo. Con trỏ của màn
hình soạn thảo sẽ đặt ở cạnh vị trí xuất hiện lỗi, thông thường quá đi 1 ký tự.
3. Các thông báo lỗi thường gặp và gợi ý khắc phục.
Lỗi 2. Identifier expected: mong gặp định danh (coù theå do chöa khai baùo bieán, haèng…)
Lỗi 3. Unknown identifier: định danh chưa được khai báo. Hãy khai báo định danh này ở đầu thủ tục
hoặc chương trình.( coù theå do sai chính taû moät teân, töø khoaù naøo ñoù)
Lỗi 4. Duplicate identifier: định danh được khai báo 2 lần trở lên.
Lỗi 5. Syntax error: Lỗi cú pháp. Gặp một ký tự sai hoặc viết sai một hằng.
Lỗi 6. Error in real constant: Viết sai hằng thực.
Lỗi 7. Error in integer constant: Viết sai hằng nguyên.
Chú ý rằng khai báo CONST c = 1234 sẽ cho ta một hằng c kiểu nguyên. Muốn có một hằng kiểu thực,
ta viết CONST c = 1234.0. Những hằng có giá trị nằm ngoài khoảng -2147483648..2147483647 cần
được khai báo theo kiểu thực, thí dụ:
CONST c = 12345678912.0;
Lỗi 8. String constant exceeds line: giá trị của xâu ký tự quả dài, xem lại có thiếu dấu đóng/mở (dấu
nháy đơn) hằng văn bản không?
Lỗi 10. Unexpected end of file: Cần gặp dấu kết tệp. Lỗi 10 có thể xuất hiện trong các trường hợp sau:
- Trong trương trình các cặp BIGIN và END không cân đối.
- Tệp khác được gọi lồng tại một vị trí không hợp lệ.
- Chú thích chưa được đóng bằng dấu } hoặc * ).
Lỗi 11. Line too long: Dòng dài quá Bộ soạn thảo cho phép phát sinh các dòng dài tối đa 249 ký tự
trong khi khi chương trình dịch chỉ làm việc với các dòng dài tối đa 126 ký tự. Lời khuyên: Không nên
viết các dòng dài quá 60 ký tự.
Lỗi 12. Type identifier expected: Cần có định danh kiểu
Lỗi 20. Variable identifier expected: Cần một định danh cho biến Thí dụ FOR = 4 TO 20 DO sẽ sinh
lỗi 20.
Lỗi 25. Invalid string length: Chiều dài xâu không hợp lệ. Chiều dài hợp lệ nằm trong khoảng 0 .. 255.
Lỗi 26. TYPE mismatch: Kiểu không tương thích. các nguyên nhân sinh lỗi có thể là: - Biểu thức được
gán cho biến không đúng kiểu. Thí dụ
VAR x: char;
BEGIN
x: = 127 * 8
END.
Lỗi 29. Ordinal type expected: Cần một kiểu thứ bậc. Trong trường hợp này không được dùng các kiểu
Real, string, Record, PROCEDURE hoặc pointer.
Lỗi 30. Integer constant expected: Cần một hằng nguyên
Lỗi 31. Constant expected: Cần một hằng
Lỗi 33. Type identifier expected: Cần một định danh kiểu
Lỗi 36. BEGIN expected: Thiếu BEGIN
Lỗi 37. END expected: Thiếu END
Lỗi 38. Integer expression expexted: Cần biểu thức nguyên
Một số lỗi cú pháp thường gặp của PASCAL - Trang 2
Một số lỗi cú pháp thường gặp của PASCAL - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Một số lỗi cú pháp thường gặp của PASCAL 9 10 460