Ktl-icon-tai-lieu

MỘT SỐ PHỐI GHÉP CƠ BẢN

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 2606 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 9
MỘT SỐ PHỐI GHÉP CƠ BẢN
1.

Phối ghép với bàn phím
Bàn phím là một thiết bị vào rất thông dụng trong các
hệ vi xử lý. Trong trường hợp dơn giản nhất đó có thể là
một công tắc có gắn phím ( mà ta chỉ thường quan tâm đến kí
hiệu trên bàn phím) nối vào mọt chân nào đó của bộ vi xử lý:
ở mức phức tạp hơn đó có thể là hàng chục công tắc có
gắn phím được tổ chức theo một ma trận: phức tạp hơn
nữa, đó là một hệ vi xử lý chuyên dụng quản lý cả trăm công
tắc có gắn phím với nhiêm vụh nhận ra phím được gõ và
tạo mã đưa đến hệ vi xử lý.
Dù đơn giản hay một tổ hợp phím, khi phối ghép chúng
với bộ vi xử lý ta cũng phải thỏa mãn một số yêu cầu đặc
biệt để đảm bảo hệ thống làm việc đúng .
Có rất nhiều công tắc được dùng trong phối ghép với
bộ vi xử lý nhưng có thể xếp chúng vào hai nhóm chính:
+ công tắc có tiếp xúc ccơ khí ( kiểu điện trở: điện trở
thay đổi khi ấn và khi nhả phím)
+ công tắc không có tiếp xúc cơ khí kiểu điện dung: điện
dung thay đổi khi ấn và khi nhả phím hoặc kiểu hiệu ứng Hall:
điện áp thay đổi khi ấn và khi nhả phím).
Trong các loại công tắc đó, loại công tắc điện trở dự
trên tiếp xúc cơ khí là rất thông dụng rong thực tế. Trên hình
9.1 là các nối công tắc vào mạch điện và đáp ứng của nó
khik có lực tác động vào phím (ấn phím).
F
1mN

+
5V
F
Ura

t

Ura
20ms

..
t
20ms

20ms

Hình 9.1 Aính hưởng độ rung của công tắc
Nhìn vào đáp ứng về mặt cơ- điện của công tắc trên
hình 9.1. ta nhận thấy: vì công tắc là một hệ thống có quán
tính, do đó khi ta ấn phím và nhả phím, xugn điện thu được ở
đầu ra của nó không phải liên tục mà bị ngắt quãng tại các

giai đoạn quá độ( lúc bắt đầu ấn phím và lúc bắt đầu nhả
phím). Điều này xảy ra là do trong kết cấu của công tắc có các
bộ phận đàn hồi, khi bị tác dộng của lực bên ngoài các kết
cấu động của công tắc bị dao động làm cho bề mặt tiếp xúc
của công tắc bị biến đổi. Trong thực tế thì mỗi qúa trình quá
độ trên kéo dài khoảng 10 -20 ms. Nếu trong thời kì quá độ ta
đọc thông tin từ các công tắc thì rất dễ nhận được thông tin
sai lệch trạng thái của công tắc, vì vậy người ta thường chờ
khoảng 10-20 ms sau khi côngt tắc bị ấn hay nhả để đọc trạng
thái của công tắc trong giai đoạn xa...
20ms
20ms
F
Ura
1mN
20ms
F
CHÆÅNG 9
MÄÜT SÄÚ PHÄÚI GHEÏP CÅ BAÍN
1. Phäúi gheïp våïi baìn phêm
Baìn phêm laì mäüt thiãút vaìo ráút thäng duûng trong caïc
hãû vi xæí lyï. Trong træåìng håüp dån giaín nháút âoï coï thãø laì
mäüt cäng tàõc coï gàõn phêm ( maì ta chè thæåìng quan tám âãún
hiãûu trãn baìn phêm) näúi vaìo moüt chán naìo âoï cuía bäü vi xæí lyï:
åí mæïc phæïc taûp hån âoï coï thãø l haìng chuûc cäng tàõc coï
gàõn phêm âæåüc täø chæïc theo mäüt ma tráûn: phæïc taûp hån
næîa, âoï laì mäüt hãû vi xæí lyï chuyãn duûng quaín lyï caí tràm cäng
tàõc coï gàõn phêm våïi nhiãm vuûh nháûn ra phêm âæåüc goî vaì
taûo maî âæa âãún hãû vi xæí lyï.
Duì âån giaín hay mäüt täø håüp phêm, khi phäúi gheïp chuïng
våïi bäü vi xæí lyï ta cuîng phaíi thoía maîn mäüt säú yãu cáöu âàûc
biãût âãø âaím baío hãû thäúng laìm viãûc âuïng .
Coï út nhiãöu cäng õc âæåüc duìng trong phäúi gheïp våïi
bäü vi xæí lyï nhæng coï thãø xãúp chuïng vaìo hai nhoïm chênh:
+ cäng tàõc coï tiãúp xuïc ccå khê ( kiãøu âiãûn tråí: âiãûn tråí
thay âäøi khi áún vaì khi nhaí phêm)
+ cäng tàõc khäng coï tiãúp xuïc cå khê kiãøu âiãûn dung: âiãûn
dung thay âäøi khi áún vaì khi nhaí phêm hoàûc kiãøu hiãûu æïng Hall:
âiãûn aïp thay âäøi khi áún vaì khi nhaí phêm).
Trong caïc loaûi cäng tàõc âoï, loaûi cäng tàõc âiãûn tråí dæû
trãn tiãúp xuïc khê laì ráút thäng duûng rong thæûc tãú. Trãn hçnh
9.1 laì caïc näúi cäng tàõc vaìo maûch âiãûn vaì âaïp æïng cuía noï
khik coï læûc taïc âäüng vaìo phêm (áún phêm).
..
Hçnh 9.1 Aính hæåíng âäü rung cuía cäng tàõc
Nhçn vaìo âaïp æïng ö màût cå- âiãûn cuía cäng tàõc trãn
hçnh 9.1. ta nháûn tháúy: cäng tàõc laì mäüt hãû thäúng coï quaïn
tênh, do âoï khi ta áún phêm vaì nhaí phêm, xugn âiãûn thu âæåüc åí
âáöu ra cuía noï khäng phaíi liãn tuûc maì bë ngàõt quaîng taûi caïc
t
t
Ura
+5V
MỘT SỐ PHỐI GHÉP CƠ BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỘT SỐ PHỐI GHÉP CƠ BẢN - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
MỘT SỐ PHỐI GHÉP CƠ BẢN 9 10 910