Ktl-icon-tai-lieu

Một số thao tác cơ bản trên UNIX

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giíi thiÖu vÒ UNIX- Mét thao t¸c c¬ n trªn UNIX
1
I. ng quan hÖ ®u hµnh UNIX........................................................................4
1. ®u hµnh Unix.......................................................................................4
2. C¸c ®Æc ®iÓm c¬ bn....................................................................................7
II. LÖnh vµ tiÖn Ých c¬ bn....................................................................................8
1. C¸c lÖnh khëi t¹o.........................................................................................8
2. C¸c lÖnh hiÓn thÞ..........................................................................................8
3. §Þnh h íng vµo ra.......................................................................................8
4. Desktop:......................................................................................................9
5. C¸c lÖnh thao th môc vµ t¸c file.................................................................9
6. In Ên..........................................................................................................10
7. Th n.......................................................................................................10
8. Qun lý tiÕn tr×nh.......................................................................................10
9. Km so¸t quyÒn h¹n vµ bo mËt...............................................................10
10. L u tr÷ vµ i phôc liÖu........................................................................11
11. C¸c thao t¸c trªn m¹ng..............................................................................11
III. Th©m nhËp hÖ thèng - C¸c lÖnh c¨n bn........................................................11
1. B¾t ®Çu vµ kÕt thóc phiªn lµm viÖc-X¸c lËp m«i tr êng hÖ thèng...............11
2. C¸c lÖnh hiÓn thÞ........................................................................................12
3. §Þnh h íng vµo ra vµ ® êng èng:.............................................................13
4. Desktop:....................................................................................................14
5. C¸c lÖnh thao t¸c trªn th môc, file............................................................18
6. In Ên..........................................................................................................26
7. Th n ®iÖn tö...........................................................................................27
8. Qun lý tiÕn tr×nh.......................................................................................29
9. C¸c lÖnh liªn quan bot vµ quyÒn h¹n..................................................30
a) Kh¸i niÖm:.................................................................................................30
b) C¸c lÖnh....................................................................................................32
10. L u tr÷ vµ i phôc liÖu........................................................................35
11. C¸c thao t¸c trªn m¹ng..............................................................................37
Một số thao tác cơ bản trên UNIX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số thao tác cơ bản trên UNIX - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Một số thao tác cơ bản trên UNIX 9 10 25