Ktl-icon-tai-lieu

Một số thuật ngữ máy tính trong tiếng Nhật

Được đăng lên bởi Trần Dung
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 70 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.

戻戻 return, trở về
2.戻戻戻 giá trị trả về (của 1 function)
3.戻戻 print
4.戻戻 peference
5.戻戻 koushin /update
6.戻戻 edit
7.戻戻 screen, màn hình
8.戻戻 search
9.戻戻 shinki/ new
10.戻戻 add, registration
11.戻戻戻戻 add new, input new
12.戻戻 modify, sửa chữa
13.戻戻 ichiran/list
14.戻戻 tsuika/add thêm vào
15.戻戻 open
16.戻戻 confirm
17.戻戻 image
18.戻戻 cancel, hủy bỏ
19.戻戻 bug
20.戻戻戻 change
21.戻戻戻 shiyousho/ thông số kỹ thuật bảng thiết kế (document)
22.戻戻 sakujou/delete
23.戻戻 koumoku/ item -mục
24.戻戻 connection
25.戻戻戻戻 paste
26.戻戻 sort (sắp xếp giảm dần)
27.戻戻 shoujun/sort (sắp xếp tăng dần)
1. 戻戻戻戻戻 indent, thụt đầu dòng
2. 戻戻戻戻戻戻戻戻戻 HTTP request
3. 戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻 protocol
4. 戻戻戻戻戻戻 source code
5. 戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻 rollback
6. 戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻 thành phần-component
7. 戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻 console application -giao diện điều khiển ứng dụng

8. 戻戻戻戻戻戻 property
9. 戻戻戻戻 domain-miền
10.戻戻戻 map
11.戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻 transaction-giao dịch
12.戻戻ウ戻 browser
13.戻戻戻戻戻戻戻 duyệt cây (ex: cây nhị phân,...)
14.戻戻戻戻戻戻 duyệt mail
15.戻戻戻 span –khoảng cách
1. 戻/戻戻戻戻 table
2. 戻/戻戻戻 column
3. 戻/戻戻 row
4. 戻戻戻戻戻戻戻recod
5. 戻戻戻 khóa chính
6. 戻戻戻戻戻 field
7. 戻戻戻戻 khóa ngoại
8. 戻戻戻戻 unique key
9. 戻戻戻戻戻戻戻 relational
10. 戻戻 connection
1. 戻戻戻戻戻戻 dấu hoa thị
2. 戻戻戻戻 modal dialog hộp thoại phương thức
3. 戻戻戻戻 event
4. 戻戻戻 guide
5. 戻戻戻 haikeshoku-màu nền background
6. 戻戻 haki-cancel
7. 戻戻戻戻戻 registry
8. 戻戻戻戻戻戻 format
9. 戻戻 argument đối số
10. 戻戻戻 seisugata biến kiểu integer số nguyên
11. 戻戻戻 shokichigiá trị ban đầu
12. 戻戻 số thực
13. 戻戻 tái hiện lại (bug,...)
14. if 戻戻戻戻戻 vòng lặp if lồng nhau
15. 戻戻戻戻戻 quyền truy xuất
16. 戻戻戻戻戻 điều kiện truy xuất

17. 戻戻戻戻戻戻戻 khác (戻戻)
18. 戻戻戻 nhỏ hơn (<)
19. 戻戻戻戻戻戻戻 nhỏ hơn hoặc bằng (<=)
20. 戻戻戻戻 bằng (=)
21. 戻戻戻 lớn hơn (>)
22. 戻戻戻戻戻戻戻 lớn hơn hoặc bằng (>=)
23. 戻戻 amari nhiều, chia lấy dư
24. 戻戻 anmoku mặc định ngầm
25. 戻戻戻 enzanshi operator, toán tử điều hành
1. Architecture 戻戻戻戻戻戻戻戻
2. Outline 戻戻戻戻戻戻
3. Access 戻戻戻戻
4. Actor 戻戻戻戻
5. Assignment 戻戻戻戻
6. Address 戻戻戻戻
7. Application 戻戻戻戻戻戻戻戻
8. Approach 戻戻戻戻戻
9. Questionnaire 戻戻戻戻戻
10.Event 戻戻戻戻
11. Image 戻戻戻戻
12. Install 戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻
13. Internet 戻戻戻戻戻戻戻
14. Internet explorer 戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻
15. Interface 戻戻戻戻戻戻戻戻 giao diện
16. Intranet 戻戻戻戻戻戻戻 mạng nội bộ
17. Infrastructure 戻戻戻戻 csht
18. Implementation 戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻, 戻戻戻Pp Thực hiện
19. Web ウ戻戻
20. Excel 戻戻戻戻
21. Error 戻戻戻
23. End user 戻戻戻戻戻戻
24. Object 戻戻戻戻戻戻
25. Option 戻戻戻戻戻
26. Operator 戻戻戻戻戻(戻)

戻戻戻 (Tsu- ru): tool
戻戻戻戻戻戻( Ap pu ro- do):Upload
戻戻戻戻 (Dy su ku): Disk
戻戻戻戻戻戻戻戻戻 Control戻Panel

...
1. 戻戻 return, trở về
2.戻戻戻 giá trị trả về (của 1 function)
3.戻戻 print
4.戻戻 peference
5.戻戻 koushin /update
6.戻戻 edit
7.戻戻 screen, màn hình
8.戻戻 search
9.戻戻 shinki/ new
10.戻戻 add, registration
11.戻戻戻戻 add new, input new
12.戻戻 modify, sửa chữa
13.戻戻 ichiran/list
14.戻戻 tsuika/add thêm vào
15.戻戻 open
16.戻戻 confirm
17.戻戻 image
18.戻戻 cancel, hủy bỏ
19.戻戻 bug
20.戻戻戻 change
21.戻戻戻 shiyousho/ thông số kỹ thuật bảng thiết kế (document)
22.戻戻 sakujou/delete
23.戻戻 koumoku/ item -mục
24.戻戻 connection
25.戻戻戻戻 paste
26.戻戻 sort (sắp xếp giảm dần)
27.戻戻 shoujun/sort (sắp xếp tăng dần)
1. 戻戻戻戻戻 indent, thụt đầu dòng
2. 戻戻戻戻戻戻戻戻戻 HTTP request
3. 戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻 protocol
4. 戻戻戻戻戻戻 source code
5. 戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻 rollback
6. 戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻 thành phần-component
7. 戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻 console application -giao diện điều khiển ứng dụng
Một số thuật ngữ máy tính trong tiếng Nhật - Trang 2
Một số thuật ngữ máy tính trong tiếng Nhật - Người đăng: Trần Dung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Một số thuật ngữ máy tính trong tiếng Nhật 9 10 652