Ktl-icon-tai-lieu

MOV Instruction

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MOV Instruction
MOV destination, source ; copy source to
dest.
MOV A,#55H
MOV R0,A

;load value 55H into reg. A
;copy contents of A into R0
;(now A=R0=55H)
MOV R1,A
;copy contents of A into R1
;(now A=R0=R1=55H)
MOV R2,A
;copy contents of A into R2
;(now A=R0=R1=R2=55H)
MOV R3,#95H ;load value 95H into R3
;(now R3=95H)
MOV A,R3
;copy contents of R3 into A
;now A=R3=95H

Notes on Programming
• Value (proceeded with #) can be loaded
directly to registers A, B, or R0 – R7
– MOV R5, #0F9H

• If values 0 to F moved into an 8-bit
register, the rest assumed all zeros
– MOV A, #5

• A too large value causes an error
– MOV A, #7F2H

ADD Instruction
• ADD A, source ;ADD the source
; operand
;to the accumulator
• MOV A, #25H
;load 25H into A
MOV R2,#34H ;load 34H into R2
ADD A,R2
;add R2 to accumulator
;(A = A + R2)

ADD Instruction and PSW

ADD Instruction and PSW

Example

Example

...
MOV Instruction
MOV destination, source ; copy source to
dest.
MOV A,#55H ;load value 55H into reg. A
MOV R0,A ;copy contents of A into R0
;(now A=R0=55H)
MOV R1,A ;copy contents of A into R1
;(now A=R0=R1=55H)
MOV R2,A ;copy contents of A into R2
;(now A=R0=R1=R2=55H)
MOV R3,#95H ;load value 95H into R3
;(now R3=95H)
MOV A,R3 ;copy contents of R3 into A
;now A=R3=95H
MOV Instruction - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MOV Instruction - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
MOV Instruction 9 10 787