Ktl-icon-tai-lieu

MtGox API - Endpoints under money

Được đăng lên bởi VietDucPhan
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MtGox API - Endpoints under money
c Copyright 2012, MtGox. All rights reserved.
4 August 2012

Contents
1 Authentication
1.1 HTTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
3

2 money
2.1 info . . . . . . .
2.2 idkey . . . . . .
2.3 orders . . . . .
2.4 currency . . . .
2.5 ticker . . . . . .
2.6 hotp gen . . . .
2.7 quote . . . . . .
2.8 trades . . . . .
2.9 cancelledtrades
2.10 depth . . . . . .
2.11 fulldepth . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5

3 money/bank
3.1 register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5
5
6

4 money/bitcoin
4.1 addpriv . .
4.2 address . . .
4.3 wallet add .
4.4 send simple
4.5 null . . . . .
4.6 block list tx
4.7 tx details .

6
6
7
7
7
8
8
8

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
1

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

4.8
4.9

addr details . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vanity lookup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9
9

5 money/bitinstant
5.1 quote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 fee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9
9
9

6 money/code
6.1 list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 redeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9
9
9

7 money/depth
9
7.1 fetch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
7.2 full . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8 money/japan
1...
MtGox API - Endpoints under money
c
Copyright 2012, MtGox. All rights reserved.
4 August 2012
Contents
1 Authentication 3
1.1 HTTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 money 3
2.1 info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2 idkey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.3 orders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.4 currency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.5 ticker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.6 hotp
gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.7 quote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.8 trades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.9 cancelledtrades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.10 depth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.11 fulldepth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3 money/bank 5
3.1 register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.2 list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4 money/bitcoin 6
4.1 addpriv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.2 address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.3 wallet add . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.4 send simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.5 null . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.6 block list tx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4.7 tx details . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1
MtGox API - Endpoints under money - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MtGox API - Endpoints under money - Người đăng: VietDucPhan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
MtGox API - Endpoints under money 9 10 812