Ktl-icon-tai-lieu

MVC

Được đăng lên bởi Tử Tâm
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 580 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MVC

Ho Chi Minh City, Mar 23, 2012
Pasona Tech Co, Ltd.
Presenter: SOL Group .

1

AGENDA

I. MVC là gì?
II. Tổng quan về MVC
III. Concept

2

MVC LÀ GÌ?
 Là

một mô hình kiến trúc trong công nghệ
phần mềm
 Nó tách domain logic ra khỏi user interface
 MVC phân tách các thành phần khác nhau
của ứng dụng (input logic, business logic, và
UI logic), và cung cấp một liên kết giữa
chúng

OVERVIEW


Control flow:
 Người dùng tương tác với user interface bằng cách nào đó (như
click chuột)
 Bộ điều khiển xử lý sự kiện đầu vào từ user interface rồi convert
các sự kiện thành user action, mà model có thể hiểu được
 Bộ điều khiển sẽ thông báo cho các model của user action, có
thể dẫn đến một sự thay đổi trong model state.
 View truy vấn model để tạo ra user interface thích hợp
 View lấy dữ liệu của nó từ model
 Trong một số trường hợp, controller sẽ đưa ra một số chỉ định
tổng quát để view có thể tự render nó
 View được thông báo một cách tự động những thay đổi trong
model state mà cần update lại màn hình
 User interface chờ tương tác tiếp theo của người dùng, để lăp lại
control flow

CONCEPT

CONCEPT








Model quản lý hành vi và dữ liệu của application
domain
Trong hệ thống điều khiển sự kiện, mô hình thông
báo cho các observers (thường là view) khi thông tin
được thay đổi để nó có thể phản ứng.
View render model thành một form phù hợp cho việc
tương tác
Trên cùng một model có thể có nhiều view để phục
vụ cho các mục đích khác nhau

CONCEPT (CONT.)







Controller tiếp nhận user input và khởi động một respond bằng
cách gọi model object
Controller nhận input từ user và chỉ định cho model và view thực
hiện action dựa trên input đó
Một ứng dụng MVC là tập hợp của nhiều bộ ba model –
controller – view, mỗi bộ chịu trách nhiệm với một UI khác nhau
MVC thường thấy trên các ứng dụng web mà view là HTML
hoặc XHTML được generate ra bởi application
Controller nhận GET hoặc POST input và quyết định sẽ làm gì
với nó
Model không nhất thiết phải chỉ đơn thuần là một cơ sở dữ liệu,
model trong MVC là cả dữ liệu và business logic / domain logic
cần thiết để thao tác dữ liệu trong ứng dụng

8

...
MVC
1
Ho Chi Minh City, Mar 23, 2012
Pasona Tech Co, Ltd.
Presenter: SOL Group .
MVC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MVC - Người đăng: Tử Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
MVC 9 10 378