Ktl-icon-tai-lieu

NAGIOS QUẢN TRỊ MẠNG

Được đăng lên bởi nguyenminhkhoi2934
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
. CÀI ĐẶT VÀ ĐỊNH NGHĨA CÁC CẤU HÌNH HỆ THỐNG
4.2.1. Cài đặt Nagios
4.2.1.1. Yêu cầu
Ở đây chúng tra triển khai hệ thống giám sát Nagios trên máy chạy HĐH CentOS 6.5
nên yêu cầu trước tiên là máy dùng thực hiện cài đặt ứng dụng Nagios đã được cài đặt hệ
điều hành CentOS 6.5 trước.
Trước khi thực hiện các bước cài đặt ta phải đăng nhập với tài khoảng root với quyền
cao nhất để can thiệp vào hệ thống.
Do ứng dụng Nagios 4.0.4 yêu cầu hệ thống phải có đầy đủ các gói bổ trợ và biên dịch
trước khi cài đặt Nagios nên ta phải tiến hành cài đặt các gói ứng dụng đó.
Các gói phần mềm cần được cài trước dùng lệnh yum để cài đặt các gói qua mạng:
# yum install wget httpd php gcc glibc glibc-common gd gd-devel make net-snmp
Tải gói mã nguồn mới nhất của Nagios Core 4.0.4 và Nagios Plugins 2.0, dùng lệnh
wget để tải 2 gói về tại thư mục hiện tại.
# wget 
# wget 
4.2.1.2. Các bước thực hiện cài đặt
+ Tạo tài khoản và nhóm
+ Tạo mới user nagios và group nagcmd
# useradd nagios
# groupadd nagcmd
Sau đó thêm user nagios vào group nagcmd
# usermod -a -G nagcmd nagios
4.2.1.3. Biên dịch và cài đặt Nagios
+ Giải nén gói mã nguồn của Nagios và chuyển vào thư mục vừa được giải nén:
# tar zxvf nagios-4.0.4.tar.gz
+ Chuyển vài thư mục nagios-4.0.4
# cd nagios
+ Chạy configure script với tham số user và group và group truyền vào đều là nagcmd

#./configure --with-command-group=nagcmd
+ Biên dịch:
# make all
+ Cài đặt:
# make install
# make install-init
# make install-config
# make install-commandmode
+ Cấu hình nagios web interface. Cài đặt tập tin web config của Nagios vào thư mục
/etc/httpd/conf.d của Apache:
# make install-webconf
# cp -R contrib/eventhandlers/ /usr/local/nagios/libexec/
# chown -R nagios:nagios /usr/local/nagios/libexec/eventhandlers
# /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
# /etc/init.d/nagios start
+ Chạy dịch vụ httpd
# /etc/init.d/httpd start
4.2.1.4. Tạo ra người dùng mặc định để đăng nhập Web
# htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
4.2.1.5. Cài đặt Nagios Plugin
+ Giải nén gói Nagios Plugin:
# tar zxvf nagios-plugins-2.0
+ Chuyển vào thư mục vừa giải nén
# cd nagios-plugins-2.0
+ Chạy configure script với tham số user và group truyền vào đều là nagcmd
#./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios
+ Cài đặt:
# make
# make install

4.2.1.6. Cài đặt các dịch...
. CÀI ĐẶT VÀ ĐỊNH NGHĨA CÁC CẤU HÌNH HỆ THỐNG
4.2.1. Cài đặt Nagios
4.2.1.1. Yêu cầu
Ở đây chúng tra triển khai hệ thống giám sát Nagios trên máy chạy HĐH CentOS 6.5
nên yêu cầu trước tiên là máy dùng thực hiện cài đặt ứng dụng Nagios đã được cài đặt hệ
điều hành CentOS 6.5 trước.
Trước khi thực hiện các bước cài đặt ta phải đăng nhập với tài khoảng root với quyền
cao nhất để can thiệp vào hệ thống.
Do ứng dụng Nagios 4.0.4 yêu cầu hệ thống phải có đầy đủ các gói bổ trợ và biên dịch
trước khi cài đặt Nagios nên ta phải tiến hành cài đặt các gói ứng dụng đó.
Các gói phần mềm cần được cài trước dùng lệnh yum để cài đặt các gói qua mạng:
# yum install wget httpd php gcc glibc glibc-common gd gd-devel make net-snmp
Tải gói mã nguồn mới nhất của Nagios Core 4.0.4 và Nagios Plugins 2.0, dùng lệnh
wget để tải 2 gói về tại thư mục hiện tại.
# wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagios/nagios-4.0.4.tar.gz
# wget http://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.0.tar.gz
4.2.1.2. Các bước thực hiện cài đặt
+ Tạo tài khoản và nhóm
+ Tạo mới user nagios và group nagcmd
# useradd nagios
# groupadd nagcmd
Sau đó thêm user nagios vào group nagcmd
# usermod -a -G nagcmd nagios
4.2.1.3. Biên dịch và cài đặt Nagios
+ Giải nén gói mã nguồn của Nagios và chuyển vào thư mục vừa được giải nén:
# tar zxvf nagios-4.0.4.tar.gz
+ Chuyển vài thư mục nagios-4.0.4
# cd nagios
+ Chạy configure script với tham số user và group và group truyền vào đều là nagcmd
NAGIOS QUẢN TRỊ MẠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NAGIOS QUẢN TRỊ MẠNG - Người đăng: nguyenminhkhoi2934
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
NAGIOS QUẢN TRỊ MẠNG 9 10 356