Ktl-icon-tai-lieu

Nền tảng Ngôn ngữ C#

Được đăng lên bởi Phước Hồ Văn
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 2120 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kiểu dữ liệu
Chuyển đổi các kiểu dữ liệu
Định danh
Biểu thức
Xuất nhập dữ liệu
Câu lệnh
Phân nhánh
Câu lệnh lặp
Toán tử
Namespace
Các chỉ dẫn biên dịch
1.1

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Chương 3: Nền tảng Ngôn ngữ C#

KHOA CNTT

Kiểu dữ liệu

1.2

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

 C# mạnh về kiểu dữ liệu: khai báo kiểu của mỗi đối tượng khi tạo
(kiểu số nguyên, số thực, kiểu chuỗi, kiểu điều khiển...)
 Tương tự như C++ hay Java, C# chia thành hai tập hợp kiểu dữ
liệu chính: Kiểu xây dựng sẵn (built- in) ngôn ngữ cung cấp cho
người lập trình và kiểu được người dùng định nghĩa (userdefined) do người lập trình tạo ra.
 C# phân tập hợp kiểu dữ liệu thành hai loại: Kiểu dữ liệu giá trị
(value) và kiểu dữ liệu tham chiếu (reference). Kiểu dữ liệu giá trị
sẽ được lưu giữ kích thước thật trong bộ nhớ đã cấp phát là
stack. Địa chỉ của kiểu dữ liệu tham chiếu được lưu trong stack
nhưng đối tượng thật sự thì lưu trong bộ nhớ heap.
 Nếu có một đối tượng có kích thước rất lớn -> nên lưu giữ trên
bộ nhớ heap
 Tất cả các kiểu dữ liệu xây dựng sẵn là kiểu dữ liệu giá trị ngoại
trừ các đối tượng và chuỗi. Tất cả các kiểu do người dùng định
nghĩa ngoại trừ kiểu cấu trúc đều là kiểu dữ liệu tham chiếu.
 C# cũng hỗ trợ một kiểu con trỏ C++ (hiếm khi được sử dụng)
KHOA CNTT

Kiểu dữ liệu xây dựng sẵn

1.3

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

 Hữu dụng, phù hợp với một ngôn ngữ lập trình hiện
đại, mỗi kiểu dữ liệu được ánh xạ đến một kiểu dữ liệu
được hỗ trợ bởi hệ thống xác nhận ngôn ngữ chung
(Common Language Specification: CLS) trong MS.NET.
 Việc ánh xạ các kiểu dữ liệu nguyên thuỷ của C# đến
các kiểu dữ liệu của .NET sẽ đảm bảo các đối tượng
được tạo ra trong C# có thể được sử dụng đồng thời
với các đối tượng được tạo bởi bất cứ ngôn ngữ khác
được biên dịch bởi .NET, như VB.NET.
 Mỗi kiểu dữ liệu có một sự xác nhận và kích thước
không thay đổi, không giống như C++, int trong C#
luôn có kích thước là 4 byte bởi vì nó được ánh xạ từ
kiểu Int32 trong .NET.
KHOA CNTT

KHOA CNTT

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Một số các kiểu dữ liệu được xây dựng sẵn

1.4

Chọn kiểu dữ liệu

1.5

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Dựa vào độ lớn của giá trị muốn sử
dụng
Kiểu int thường được sử dụng nhiều vì
kích thước 4 byte đủ để lưu các giá trị
nguyên cần thiết
Trong C#, kiểu giá trị như kiểu số
nguyên được cấp phát trên stack (Last
In First Out : LIFO)
Kiểu tham chiếu như các đối tượng thì
được cấp phát trên heap
KHOA CNTT

Kiểu dữ liệu ký tự

1.6

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

• Thể hiện các ký tự Unicode
• Ký tự thoát được bao trong những dấu nháy đơ...
1.1
KHOA CNTT
ĐẶNG KIÊN CƯỜNG
Chương 3: Nn tng Ngôn ng C#
Kiu d liu
Chuyển đổi các kiu dliu
Định danh
Biu thc
Xut nhp dliu
Câu lnh
Phân nhánh
Câu lnh lp
Toán t
Namespace
c chdn biên dch
Nền tảng Ngôn ngữ C# - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nền tảng Ngôn ngữ C# - Người đăng: Phước Hồ Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Nền tảng Ngôn ngữ C# 9 10 101