Ktl-icon-tai-lieu

.NET Enterprise Design with Visual Basic.NET and SQL Server 2000

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 210 trang   |   Lượt xem: 6848 lần   |   Lượt tải: 0 lần
)URQW3LHFH
1(7(QWHUSULVH'HVLJQZLWK9LVXDO%DVLF1(7DQG64/
6HUYHU
-LPP\1LOVVRQ
3XEOLVKHU6DPV3XEOLVKLQJ
)LUVW(GLWLRQ'HFHPEHU
,6%1SDJHV
7KHRQO\ERRNWKDWXVHV9LVXDO%DVLF1(764/6HUYHUDQG1(7
WRSURYLGHVWUDWHJLHVIRUVROYLQJWKHNH\SUREOHPVGHYHORSHUV
HQFRXQWHUZKHQGHVLJQLQJFRPSRQHQWVHUYLFHVIRUHQWHUSULVH
DSSOLFDWLRQV
N 0
RVWXS
W
R
G
DWHFRYHUDJHDYDLODEOHDERXW9%1(71(7
FRPSRQHQWVHUYLFHVDQG64/6HUYHU
N 8VHVDVRIWZDUHHQJLQHHULQJDSSURDFKWRGLVFXVVKRZWRXVH
YDOXDEOHWHFKQLTXHVWRVROYHNH\SUREOHPVIDFHGZKHQGHDOLQJ
ZLWKFRPSOH[GLVWULEXWHGV\VWHPV
N 'HWDLOHGGLVFXVVLRQRIWKHSURVDQGFRQVIRUHDFKSRWHQWLDO
VROXWLRQE\ORRNLQJDWLVVXHVVXFKDVSHUIRUPDQFHVFDODELOLW\
DQGPDLQWDLQDELOLW\
1(7(QWHUSULVH'HLVJQZLWK9LVXDO%DVLF1(7DQG64/6HUYHU
GLVFXVVHVIDFWRUVDQGRSLQLRQVGHYHORSHUVVKRXOGFRQVLGHULQRUGHUWR
FUHDWHKLJKHUTXDOLW\GHVLJQVDQGDSSOLFDWLRQV7KHDXWKRUXVHVRQH
ODUJHVFDOHEXVLQHVVDSSOLFDWLRQWKURXJKRXWWKHERRNDVWKHEDVLVIRU
DOOH[DPSOHVWRFOHDUO\LOOXVWUDWHFRQFHSWVEHLQJGLVFXVVHG&RYHUDJH
DOVRLQFOXGHVDYDULHW\RIDVSHFWVDERXWGHVLJQLQWKHZRUOGRI1(7
H[SODQDWLRQVRIWKHEXVLQHVVDQGGDWDDFFHVVOD\HUVRIDSSOLFDWLRQ
GHVLJQVROXWLRQVIRUSUREOHPVVXFKDVFRGHVWUXFWXUHVROLGHUURU
WUDSSLQJDQGKRZWREXLOGLQGHEXJJLQJVXSSRUWGLVFXVVLRQRIKRZWR
GHVLJQODUJHUSURMHFWVZLWKPRUHUREXVWV\VWHPVDQGUHXVDEOH
FRPSRQHQWVDQGFRPSDULVRQRIFRPSRQHQWVROXWLRQVWRVWRUHG
SURFHGXUHVROXWLRQV
1(7(QWHUSULVH'HVLJQZLWK9LVXDO%DVLF1(7DQG64/6HUYHU
&RS\ULJKWE\6DPV3XEOLVKLQJ
$OOULJKWVUHVHUYHG1RSDUWRIWKLVERRNVKDOOEHUHSURGXFHGVWRUHGLQ
DUHWULHYDOV\VWHPRUWUDQVPLWWHGE\DQ\PHDQVHOHFWURQLF
PHFKDQLFDOSKRWRFRS\LQJUHFRUGLQJRURWKHUZLVHZLWKRXWZULWWHQ
SHUPLVVLRQIURPWKHSXEOLVKHU1RSDWHQWOLDELOLW\LVDVVXPHGZLWK
UHVSHFWWRWKHXVHRIWKHLQIRUPDWLRQFRQWDLQHGKHUHLQ$OWKRXJKHYHU\
SUHFDXWLRQKDVEHHQWDNHQLQWKHSUHSDUDWLRQRIWKLVERRNWKH
SXEOLVKHUDQGDXWKRUDVVXPHQRUHVSRQVLELOLW\IRUHUURUVRURPLVVLRQV
1RULVDQ\OLDELOLW\DVVXPHGIRUGDPDJHVUHVXOWLQJIURPWKHXVHRIWKH
LQIRUPDWLRQFRQWDLQHGKHUHLQ
/LEUDU\RI&RQJUHVV&DWDORJ&DUG1XPEHU
3ULQWHGLQWKH8QLWHG6WDWHVRI$PHULFD
)LUVW3ULQWLQJ'HFHPEHU

7UDGHPDUNV
.NET Enterprise Design with Visual Basic.NET and SQL Server 2000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
.NET Enterprise Design with Visual Basic.NET and SQL Server 2000 - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
210 Vietnamese
.NET Enterprise Design with Visual Basic.NET and SQL Server 2000 9 10 636