Ktl-icon-tai-lieu

Neutron in openstack

Được đăng lên bởi Sa Phi
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Neutron in Openstack

Nguyễn Hoài Nam
namptit307@gmail.com

Nội dung

1

Kháini ệ m – ch ức n ăng

2

Mô hình tri ể n khai

3

Các thành ph ầ n trong Neutron
Neutron

4

PTCC@VDCIT

Trao đổ i

3/2/16

2

1. Khái niệm – chức năng

Khái niệm: Là một project trong Openstack để cung cấp các dịch vụ về mạng cho máy ảo
Chứcnăng: Dùng để kết nối các máy ảo, cung cấp network được triển khai như một dịch vụ

PTCC@VDCIT

Neutron

3/2/16

3

2. Mô hình triển khai

• Single flat network
• Mutli flat network
• Mixed flat and private network
• Provider router with private network
• Per-tenant router with private network

PTCC@VDCIT

TIÊU ĐỀ CỦA SLIDE

3/2/16

4

2. Mô hình triển khai

Mô
Mô hình
hình cài
cài đặt
đặt

PTCC@VDCIT

Neutron

3/2/16

5

2. Mô hình triển khai

2.1Single flat network

PTCC@VDCIT

Neutron

3/2/16

6

2. Mô hình triển khai

2.2Multiple flat network

PTCC@VDCIT

Neutron

3/2/16

7

2. Mô hình triển khai

2.3Mixed flat and private network

PTCC@VDCIT

Neutron

3/2/16

8

2. Mô hình triển khai
Per-tentant router with

Provider router with

private network

private network

Mô
Mô hình
hình cài
cài đặ
đặtt

PTCC@VDCIT

Neutron

3/2/16

9

2. Mô hình triển khai
2.4Provider router with private network

PTCC@VDCIT

Neutron

3/2/16

10

2. Mô hình triển khai
2.5Per-tenant router with private network

PTCC@VDCIT

Neutron

3/2/16

11

3. Các thành phần trong Neutron



Neutron-server: Là tiến trình để nhận các lời gọi API từ các project
khác đến, và cũng để giao tiếp với các thành phần khác trong Neutron

Neutron server

Metadataagent



DHCP agent: là agent thực hiện chức năng cũng cấp địa chỉ IP cho các
máy ảo



L2 agent: thực hiện các chức năng ở lớp 2 đóng vai trò như một switch



L3 agent: thực hiện chức năng ở lớp 3 đóng vai trò như một Router



Metadata agent: nhằm cung cấp metadata cho máy ảo như tên máy,

DHCP agent

Các thành phần
thông số ram, ổ cứng, key,..
L3 agent

L2 agent

PTCC@VDCIT

Neutron

3/2/16

12

3. Các thành phần trong Neutron

PTCC@VDCIT

Neutron

3/2/16

13

4. Hỏi đáp

PTCC@VDCIT

Neutron

3/2/16

14

...
Neutron in Openstack
Nguyễn Hoài Nam
namptit307@gmail.com
Neutron in openstack - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Neutron in openstack - Người đăng: Sa Phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Neutron in openstack 9 10 105