Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi học phần Đồ họa với C

Được đăng lên bởi hoaibk12
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 5495 lần   |   Lượt tải: 14 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Trương Thế Chuyên-Lê Thị Thuỷ- Nguyễn Đình Định-Lê Thị Hồng

Đề Cương Ôn Tập
MÃ HỌC PHẦN: 173120
TÊN HỌC PHẦN: ĐỒ HOẠ MÁY TÍNH VỚI C
SỐ TÍN CHỈ: 2
DÙNG CHO: ĐẠI HỌC & CAO ĐẲNG CNTT

THANH HOÁ, 11- 2010
1

NGÂN HÀNG CÂU HỎI
HỌC PHẦN ĐỒ HOẠ VỚI C, 2 TÍN CHỈ
DÙNG CHO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CNTT
Mã học phần: 173120
Nhóm biên soạn
Trương Thế Chuyên-Lê Thị Thủy-Nguyễn Đình Định-Lê Thị Hồng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Ngân hàng câu hỏi thi học phần đồ hoạ máy tính với C dùng cho đại học và cao
đẳng CNTT có 3 nội dung (3 loại câu hỏi):
1. Nội dung 1 (3 điểm): có 10 câu, hỏi về các thuật toán vẽ đối tượng cơ sở
2. Nội dung 2 (3 điểm): có 10 câu, hỏi về các phép biến đổi không gian và kỹ
thuật đồ hoạ trên không gian 2D
3. Nội dung 3 (4 điểm) có 10 câu, hỏi về các phép biến đổi không gian và
các kỹ thuật đồ họa trên không gian 3D.
Thời gian làm bài thi là 60 phút, không được sử dụng tài liệu trong giờ thi. Mỗi
đề thi phải được tổ hợp đủ 3 nội dung trên.
Hồng Đức, ngày 6 tháng 11 năm 2010

2

PHẦN CÂU HỎI
Nội dung 1 (3 điểm)
#Câu 1: Trình bày ý tưởng và cài đặt thuật toán Bresenham vẽ đường thẳng cho trường
hợp

dy
∈[0,1] .
dx

#Câu 2: Trình bày ý tưởng và cài đặt thuật toán Bresenham vẽ đường thẳng cho trường
dx
∈ 0,1] .
[
hợp
dy

#Câu 3: Trình bày ý tưởng và cài đặt thuật toán trung điểm vẽ đường thẳng cho trường
hợp

dy
∈[ 0,1] .
dx

#Câu 4: Trình bày ý tưởng và cài đặt thuật toán trung điểm vẽ đường thẳng cho trường
hợp

dy
∈[ −1,0] .
dx

#Câu 5: Trình bày ý tưởng và cài đặt thuật toán trung điểm vẽ đường thẳng cho trường
hợp

dx
∈[0,1] .
dy

#Câu 6: Trình bày ý tưởng và cài đặt thuật toán trung điểm vẽ đường thẳng cho trường
hợp

dx
∈[ −1,0] .
dy

#Câu 7: Trình bày ý tưởng và cài đặt thuật toán trung điểm vẽ đường tròn.
#Câu 8: Trình bày ý tưởng và cài đặt thuật toán trung điểm vẽ elip.
#Câu 9: Trình bày thuật toán Sutherland-Cohen dùng để cắt xén đoạn thẳng bởi hình
chữ nhật. Cho ví dụ cụ thể về trường hợp cần thực hiện cắt xén và nêu cách cắt xén.
#Câu 10: Trình bày ý tưởng và cài đặt thuật toán tô mầu theo làn. Thuật toán tô mầu
Loang có ưu nhược điểm gì?
Nội dung 2 (3 điểm)
#Câu 1: Tìm ma trận biến đổi để biến tam giác ABC (A(3,3), B(5,5), C(7,2)) thành tam
giác A’B’C’ như hình vẽ. Biết rằng: C’(1,1),A’C’=2AC, góc tạo bởi AC và trục dương
Ox bằng góc tạo bởi C ' A' và trục dương Ox.

3

#Câu 2: Tìm ma trận biến đổi để biến tam giác ABC (A(2,5), B(3,8), C(6,4)) thành tam
giác A’B’C’ như hình vẽ. Biết rằn...
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Trương Thế Chuyên-Lê Thị Thuỷ- Nguyễn Đình Định-Lê Thị Hồng
Đề Cương Ôn Tập
MÃ HỌC PHẦN: 173120
TÊN HỌC PHẦN: ĐỒ HOẠ MÁY TÍNH VỚI C
SỐ TÍN CHỈ: 2
DÙNG CHO: ĐẠI HỌC & CAO ĐẲNG CNTT
THANH HOÁ, 11- 2010
Ngân hàng câu hỏi học phần Đồ họa với C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng câu hỏi học phần Đồ họa với C - Người đăng: hoaibk12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi học phần Đồ họa với C 9 10 69