Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi môn Hệ Điều Hành

Được đăng lên bởi Hiền Kim
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 438 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA: Công nghệ thông tin……………………………………………

Mẫu 2

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TỰ LUẬN
Tên học phần: Hệ điều hành.. Mã học phần:…………............
Ngành đào tạo : .Công nghệ thông tin.. Trình độ đào tạo: Đại học.
1. Ngân hàng câu hỏi thi

● Câu hỏi loại 1 điểm :
Chương 1:
Câu hỏi 1.1: Trình bày về giao diện lập trình của hệ điều hành
Câu hỏi 1.2: Trình bày kỹ thuật xử lý theo mẻ (lô) và ưu điểm của kỹ thuật này. Hệ thống xử lý
theo mẻ có cần hệ điều hành không ?
Câu hỏi 1.3: Đa chương trình là gì ? Lý do sử dụng đa chương trình trong máy tính ? Yêu cầu
đối với phần cứng khi sử dụng đa chương trình?
Câu hỏi 1.4: Trình bày về các thành phần của hệ thống máy tính và vai trò của hệ điều hành
trong đó.
Câu hỏi 1.5: Trình bày về hệ điều hành chia sẻ thời gian.
Chương 2 :
Câu hỏi 1.6 : Trình bày khái niệm tiến trình và chỉ rõ điểm khác nhau giữa tiến trình với
chương trình. Nêu tên ít nhất bốn thao tác liên quan tới quản lý tiến trình (chỉ cần nêu tên,
không cần trình bày chi tiết).
Câu hỏi 1.7 : Trình bày về thao tác tạo mới tiến trình. Tiến trình có thể bị kết thúc trong những
trường hợp nào ?
Câu hỏi 1.8: Trình bày về khái niệm dòng (thread) thực hiện. Thế nào là dòng mức người dùng
và mức nhân ?
Câu hỏi 1.9 : Trình bày về điều độ quay vòng. Cho ví dụ minh họa về tính thời gian chờ đợi
trung bình khi điều độ theo kiểu này.
Câu hỏi 1.10 : Các thông tin nào được lưu trữ trong khối quản lý tiến trình PCB ?
Câu hỏi 1.11 : Trình bày về các tiêu chí đánh giá thuật toán điều độ tiến trình.
Câu hỏi 1.12: Trình bày về điều độ đến trước phục vụ trước FCFS. Cho ví dụ minh họa về tính
thời gian chờ đợi trung bình khi theo điều độ kiểu này.

Chương 3 :
Câu hỏi 1.13 : Thế nào là địa chỉ lô gic và địa chỉ vật lý ?
Câu hỏi 1.14 : Trình bầy kỹ thuật phân chương cố định bộ nhớ.
Câu hỏi 1.15 : Trình bày cơ chế ánh xạ địa chỉ khi sử dụng kỹ thuật phân chương bộ nhớ.
Câu hỏi 1.16 : Trình bày về khái niệm phân đoạn bộ nhớ và ưu nhược điểm của phương pháp
này.
Câu hỏi 1.17: Trình bày về cơ chế ánh xạ địa chỉ khi sử dụng kỹ thuật phân đoạn bộ nhớ.
Chương 4 :
Câu hỏi 1.18: Việc định nghĩa và sử dụng khái niệm file đem lại những ưu điểm gì ? Khi đặt
tên cho file cần quan tâm tới những quy định gì ?
Câu hỏi 1.19 : Trình bày khái niệm thư mục ? Thông tin trong các khoản mục có nhất thiết
phải lưu trữ gần nhau không ?
Câu hỏi 1.20: Hệ điều hành có cần biết và hỗ trợ các kiểu cấu trúc file hay không ? Tại sao ?

● Câu hỏi loại 2 điểm :
Chương 1 :
...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHNH VIN THÔNG
 Công nghệ thông tin……………………………………………

Hệ điều hành.. …………............
 !.Công nghệ thông tin.. "#$ ! Đại học.
%&''()* *
+'()*,!*%*-.
/0%
: Trình bày về giao diện lập trình của hệ điều hành
: Trình bày kỹ thuật xử lý theo mẻ (lô) và ưu điểm của kỹ thuật này. Hệ thống xử lý
theo mẻ có cần hệ điều hành không ?
: Đa chương trình ? do sử dụng đa chương trình trong máy tính ? Yêu cầu
đối với phần cứng khi sử dụng đa chương trình?
: Trình bày về c thành phần của hệ thống máy tính vai trò của hệ điều hành
trong đó.
 Trình bày về hệ điều hành chia sẻ thời gian.
/01 
 : Trình bày khái niệm tiến trình chỉ điểm khác nhau giữa tiến trình với
chương trình. u tên ít nhất bốn thao tác liên quan tới quản tiến trình (chỉ cần u tên,
không cần trình bày chi tiết).
 : Trình bày về thao tác tạo mới tiến trình. Tiến trình có thể bị kết thúc trong những
trường hợp nào ?
 Trình bày về khái niệm dòng (thread) thực hiện. Thế nào là dòng mức người dùng
và mức nhân ?
 : Trình bày về điều đ quay vòng. Cho dụ minh họa về tính thời gian chờ đợi
trung bình khi điều độ theo kiểu này.
 : Các thông tin nào được lưu trữ trong khối quản lý tiến trình PCB ?
 : Trình bày về các tiêu chí đánh giá thuật toán điều độ tiến trình.
: Trình bày về điều độ đến trước phục vụ trước FCFS. Cho ví dụ minh họa về tính
thời gian chờ đợi trung bình khi theo điều độ kiểu này.
2(1
Ngân hàng câu hỏi môn Hệ Điều Hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng câu hỏi môn Hệ Điều Hành - Người đăng: Hiền Kim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi môn Hệ Điều Hành 9 10 232