Ktl-icon-tai-lieu

Ngân hàng câu hỏi môn Hệ điều hành

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2980 lần   |   Lượt tải: 4 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA: Công nghệ thông tin……………………………………………

Mẫu 2

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TỰ LUẬN
Tên học phần:..Hệ điều hành.. Mã học phần:…………............
Ngành đào tạo : .Công nghệ thông tin.. Trình độ đào tạo: .Đại học.
1. Ngân hàng câu hỏi thi
● Câu hỏi loại 1 điểm
Chương 1 :
Câu hỏi 1.1: Chương trình ứng dụng gọi dịch vụ của hệ điều hành bằng cách nào? Hãy lấy một
ví dụ về giao diện lập trình cho một hệ điều hành thông dụng.
Câu hỏi 1.2: Trình bày kỹ thuật xử lý theo mẻ (lô) và ưu điểm của kỹ thuật này. Hệ thống xử lý
theo mẻ có cần hệ điều hành không ?
Câu hỏi 1.3: Đa chương trình là gì ? Lý do sử dụng đa chương trình trong máy tính ? Yêu cầu
đối với phần cứng khi sử dụng đa chương trình?
Chương 2 :
Câu hỏi 1.4 : Trình bày khái niệm tiến trình và chỉ rõ điểm khác nhau giữa tiến trình với
chương trình. Nêu tên ít nhất bốn thao tác liên quan tới quản lý tiến trình (chỉ cần nêu tên, không
cần trình bày chi tiết).
Câu hỏi 1.5 : Trình bày về thao tác tạo mới tiến trình. Tiến trình có thể bị kết thúc trong những
trường hợp nào ?
Câu hỏi 1.6 : Trình bầy về thao tác và quá trình chuyển đổi giữa các tiến trình.
Câu hỏi 1.7: Thế nào là dòng (thread) mức người dùng và mức nhân. Nêu ưu nhược điểm của
mỗi loại.
Câu hỏi 1.8 : Trình bày về điều độ quay vòng. Cho ví dụ minh họa về tính thời gian chờ đợi
trung bình khi điều độ theo kiểu này.
Câu hỏi 1.9 : Thế nào là bế tắc ? Điều kiện xẩy ra bế tắc là gì ?
Chương 3 :
Câu hỏi 1.10 : Thế nào là địa chỉ lô gic và địa chỉ vật lý ?
Câu hỏi 1.11 : Trình bầy kỹ thuật phân chương cố định bộ nhớ.
Câu hỏi 1.12 : Trình bày cơ chế ánh xạ địa chỉ khi sử dụng kỹ thuật phân chương bộ nhớ.

Câu hỏi 1.13 : Trình bày phương pháp kết hợp phân trang với phân đoạn. Vẽ sơ đồ và giải
thích cơ chế ánh xạ địa chỉ.
.
Chương 4
Câu hỏi 1.14 : Việc định nghĩa và sử dụng khái niệm file đem lại những ưu điểm gì ? Khi đặt
tên cho file cần quan tâm tới những quy định gì ?
Câu hỏi 1.15 : Trình bày khái niệm thư mục ? Thông tin trong các khoản mục có nhất thiết phải
lưu trữ gần nhau không ?
● Câu hỏi loại 2 điểm
Chương 1 :
Câu hỏi 2.1: Trình bày ngắn gọn về các thành phần cơ bản của hệ điều hành.
Câu hỏi 2.2 : Trình bày về nhân của hệ điều hành ? Thế nào là chế độ nhân và chế độ người
dùng ?
Câu hỏi 2.3 : Trình bày về cấu trúc nguyên khối và cấu trúc phân lớp của hệ điều hành. Phân
tích so sánh ưu nhược điểm hai kiểu cấu trúc này.
Câu hỏi 2.4: Trình bày về cấu trúc vi nhân của hệ điều hành. Phân tích so sánh cấu trúc ...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA: Công nghệ thông tin……………………………………………
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TỰ LUẬN
Tên học phần:..Hệ điều hành.. Mã học phần:…………............
Ngành đào tạo : .Công nghệ thông tin.. Trình độ đào tạo: .Đại học.
1. Ngân hàng câu hỏi thi
● Câu hỏi loại 1 điểm
Chương 1 :
Câu hỏi 1.1: Chương trình ứng dụng gọi dịch vụ của hệ điều hành bằng cách nào? Hãy lấy một
ví dụ về giao diện lập trình cho một hệ điều hành thông dụng.
Câu hỏi 1.2: Trình bày kỹ thuật xử lý theo mẻ (lô) và ưu điểm của kỹ thuật này. Hệ thống xử lý
theo mẻ có cần hệ điều hành không ?
Câu hỏi 1.3: Đa chương trình là gì ? Lý do sử dụng đa chương trình trong máy tính ? Yêu cầu
đối với phần cứng khi sử dụng đa chương trình?
Chương 2 :
Câu hỏi 1.4 : Trình bày khái niệm tiến trình và chỉ rõ điểm khác nhau giữa tiến trình với
chương trình. Nêu tên ít nhất bốn thao tác liên quan tới quản lý tiến trình (chỉ cần nêu tên, không
cần trình bày chi tiết).
Câu hỏi 1.5 : Trình bày về thao tác tạo mới tiến trình. Tiến trình có thể bị kết thúc trong những
trường hợp nào ?
Câu hỏi 1.6 : Trình bầy về thao tác và quá trình chuyển đổi giữa các tiến trình.
Câu hỏi 1.7: Thế nào là dòng (thread) mức người dùng và mức nhân. Nêu ưu nhược điểm của
mỗi loại.
Câu hỏi 1.8 : Trình bày về điều độ quay vòng. Cho ví dụ minh họa về tính thời gian chờ đợi
trung bình khi điều độ theo kiểu này.
Câu hỏi 1.9 : Thế nào là bế tắc ? Điều kiện xẩy ra bế tắc là gì ?
Chương 3 :
Câu hỏi 1.10 : Thế nào là địa chỉ lô gic và địa chỉ vật lý ?
Câu hỏi 1.11 : Trình bầy kỹ thuật phân chương cố định bộ nhớ.
Câu hỏi 1.12 : Trình bày cơ chế ánh xạ địa chỉ khi sử dụng kỹ thuật phân chương bộ nhớ.
Mẫu 2
Ngân hàng câu hỏi môn Hệ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngân hàng câu hỏi môn Hệ điều hành - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ngân hàng câu hỏi môn Hệ điều hành 9 10 964