Ktl-icon-tai-lieu

ngân hàng đề thi cơ sỡ kỹ thuật điện điện tử

Được đăng lên bởi Vinh Trần
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 954 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NGÂN HÀNG ĐỀ THI
Môn: CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
SỐ TÍN CHỈ: 4
SỬ DỤNG CHO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA
CHƯƠNG I
1/ Thông số thụ động của mạch điện còn gọi là thông số tạo nguồn?
a Sai
b Đúng
2/ Thông số thụ động của mạch điện đặc trưng cho sự tiêu tán và tích lũy năng lượng?
a Đúng
b Sai
3/ Phương pháp dòng điện vòng dựa trên định luật Kirchhoff 2?
a Đúng
b Sai
4/ Phương pháp điện áp nút dựa trên định luật Kirchhoff 1?
a Sai
b Đúng
5/ DAC là bộ biến đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số?
a Sai
b Đúng
6/ DAC là bộ biến đổi tín hiệu số thành tín hiệu tương?
a Sai
b Đúng
7/ Tín hiệu tương tự là tín hiệu
a liên tục theo thời gian
b mà biên độ chỉ có hai mức 5V và 0V.
c rời rạc về thời gian.
d biểu thị các con số.
8/ Tín hiệu số là tín hiệu
a tuần hoàn hình sin.
b liên tục theo thời gian.
c lấy mẫu được lượng tử hoá (rời rạc cả thời gian và biên độ).
d biểu thị các con số.
9/ Ký hiệu nào dưới đây là nguồn điện áp độc lập?
a
b
c
1

d
10/ Ký hiệu nào dưới đây là nguồn dòng điện độc lập?
a
b
c
d
11/ Phương pháp phân tích mạch bằng nguyên lý xếp chồng áp dụng cho các mạch điện
nào?
a Mạch phi tuyến.
b Mạch phi tuyến hoặc tuyến tính.
c Mạch tuyến tính.
d Mạch điện không có nguồn dòng.
12/ Mạch điện tuyến tính là mạch
a chứa các linh kiện như điện trở, tụ điện, tranzito, điốt.
b chỉ bao gồm các phần tử tuyến tính.
c làm phát sinh các hài mới khi tác động vào 1 tần số bất kỳ.
d bao gồm đa số các phần tử tuyến tính và có thể có 1 số phần tử phi tuyến.
13/ Mạch điện phi tuyến là mạch
a chứa ít nhất 1 phần tử phi tuyến.
b chỉ bao gồm các phần tử tuyến tính.
c không làm phát sinh các hài mới khi tác động vào 1 tần số bất kỳ.
d chứa các linh kiện như điện trở, tụ điện.
14/ Các điện trở khi mắc song song sẽ có điện trở tương đương là:
1
a
= ∑ Rk
R k
1
1
=∑
b
R k Rk
c

R = ∑ Rk
k

d

R=∑
k

1
Rk

15/ Điện dung tương đương của các tụ điện mắc song song là:
1
a C=∑
k Ck
1
b
= ∑ Ck
C
k
c C = ∑ Ck
k

d

1
1
=∑
C
k Ck
2

16/ Điện cảm tương đương của các cuộn dây khi mắc song song là:
1
1
=∑
a
L k Lk
b

L = ∑ Lk
k

c

L=∑
k

d

1
Lk

1
= ∑ Lk
L k

17/ Trở kháng phức của phần tử thuần dung là:
1
a Zc =
= − jX C
jωC
1
= jX C
b ZC = j
ωC
c ZC = jωC = jX C
d ZC = − jωC
18/ Trở kháng phức của phần tử thuần cảm là:
a Z L = − jω L
b
c
d

Z L = jω L = jX L
1
ZL = j
= jX L
ωL
1
ZL =
= − jX L
jω L

19/ Dẫn nạp phức của phần tử thuần cảm là:
1
= jBL
a YL = j
ωL
1
b YL =
= − jBL
jω L
c YL = − jω L = jBL
d YL = jω L = jBL
20/ Dẫn nạp phức của phần tử thuần dung là:
1
a Y...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngân hàng đề thi cơ sỡ kỹ thuật điện điện tử - Người đăng: Vinh Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
ngân hàng đề thi cơ sỡ kỹ thuật điện điện tử 9 10 936