Ktl-icon-tai-lieu

NGẮT VÀ XỬ LÝ NGẮT TRONG HỆ 8088

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2924 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 7
NGẮT VÀ XỬ LÝ NGẮT TRONG HỆ 8088
1. Sự cần thiết phải ngắt CPU
Trong cách tổ chức trao đổi dữ liệu thông qua việc thăm dò
trạng thái sẵn sàng của thiết bị ngoại vi như đã được trình bày ở
chương trước, trước khi tiến hành bất kỳ một cuộc trao đổi dữ liệu
nào CPU phải để toàn bộ thời gian vào việc xác định trạng thái sẵn
sàng làm việc của thiết bị ngoại vi. Trong hệ thống vi xử lý với
cách làm việc như vậy, thông thường CPU được thiết kế chủ yếu
chỉ là để phục vụ cho việc vào/ra dữ liệu và thực hiện các xử lý
liên quan.
Trong thực tế người ta rất muốn tận dụng khả năng của CPU
để làm thêm được nhiều công việc khác nữa, chỉ khi nào có yêu
cầu trao đổi dữ liệu thì mới yêu cầi CPU tạm dừng công việc hiện
tại để phục vụ việc trao đổi dữ liệu. Sau khi hoàn thành việc trao
đổi dữliệu thì CPU lại phải quay về để làm tiếp công việc hiện
đang bị gián đoạn. Cách làm việc theo kiểu này gọi là ngắt CPU
(gián đoạn hoạt động của CPU) để trao đổi dữ liệu. Một hệ
thống với cách hoạt động theo kiểu này có thể đáp ứng rất nhanh
với các yêu cầu trao đổi dữ liệu trong khi vẫn có thể làm được các
công việc khác. Muốn đạt được điều này ta phải có cách tổ chức
hệ thống ao cho có thể tận dụng được khả năng thực hiện các
chương trình phục vụ ngắt tại các địa chỉ xác định của CPU. Khi
nghiên cứu các tín hiệu của CPU 8088, chúng ta đã thấy vi mạch này
có các chân tín hiệu cho các yêu cầu ngắt che được INTR và không
che được NMI, chính các chân này sẽ được sử dụng vào việc đưa
các yêu cầu ngắt từ bên ngoài đến CPU.
2. Ngắt trong hệ vi xử lý 8088
2.1. Các loại ngắt trong hệ 8088
Trong hệ vi xử lý 8088 có thể xếp các nguyên nhân gây ra ngắt
CPU vào 3 nhóm như sau:
+ Nhóm các ngắt cứng : đó là các yêu cầu ngắt CPU do các tín
hiệu đến từ các chân INTR và NMI.
Ngắt cứng INTR là yêu cầu ngắt che được. Các lệnh CLI và
STI có ảnh hưởng trực tiếp tới trạng thái của cờ IF trong bộ vi xử
lý, tức là ảnh hưởng tới việc CPU có nhận biết yêu cầu ngắt tại
chân này hay không. Yêu cầu ngắt tại chân INTR có thể có kiểu ngắt
N nằm trong khoảng 0-FFH. Kiểu ngắt này phải được đưa vào bus
dữ liệu để CPU có thể đọc được khi có xung INTA trong chu kỳ trả
lời chấp nh...
CHÆÅNG 7
NGÀÕT VAÌ XÆÍ LYÏ NGÀÕT TRONG HÃÛ 8088
1. Sæû cáön thiãút phaíi ngàõt CPU
Trong caïch täø chæïc trao âäøi dæî liãûu thäng qua viãûc thàm doì
traûng thaïi ôn saìng cuía thiãút ngoaûi vi nhæ âaî âæåüc trçnh baìy åí
chæång træåïc, træåïc khi tiãún haình báút kyì mäüt cuäüc trao âäøi dæî liãûu
naìo CPU phaíi âãø toaìn bäü thåìi gian vaìo viãûc xaïc âënh traûng thaïi sàôn
saìng laìm viãûc cuía thiãút ngoaûi vi. Trong hãû thäúng vi xæí lyï våïi
caïch laìm viãûc nhæ váûy, thäng thæåìng CPU âæåüc thiãút kãú chuí yãúu
chè laì âãø phuûc vuû cho viãûc vaìo/ra dæî liãûu vaì thæûc hiãûn caïc xæí lyï
liãn quan.
Trong thæûc tãú ngæåìi ta ráút muäún táûn duûng khaí nàng cuía CPU
âãø laìm thãm âæåüc nhiãöu cäng viãûc khaïc næîa, chè khi naìo coï yãu
cáöu trao âäøi dæî liãûu thç måïi yãuöi CPU taûm dæìng cäng viãûc hiãûn
taûi âãø phuûc vuû viãûc trao âäøi dæî liãûu. Sau khi hoaìn thaình viãûc trao
âäøi dæîliãûu thç CPU laûi phaíi quay vãö âãø laìm tiãúp cäng viãûc hiãûn
âang giaïn âoaûn. Caïch laìm viãûc theo kiãøu naìy goüi laì ngàõt CPU
(giaïn âoaûn hoaût âäüng cuía CPU) âãø trao âäøi î liãûu. Mäüt hãû
thäúng våïi caïch hoaût âäüng theo kiãøu naìy coï thãø âaïp æïng ráút nhanh
våïi caïc yãu cáöu trao âäøi dæî liãûu trong khi váùn coï thãø laìm âæåüc caïc
cäng viãûc khaïc. Muäún âaût âæåüc âiãöu naìy ta phaíi coï caïch täø chæïc
hãû thäúng ao cho coï thãø táûn duûng âæåüc khaí ng thæûc hiãûn caïc
chæång trçnh phuûc vuû ngàõt taûi caïc âëa chè xaïc âënh cuía CPU. Khi
nghiãn cæïu caïc tên hiãûu cuía CPU 8088, chuïng ta âaî tháúy vi maûch naìy
coï caïc chán n hiãûu cho caïc yãu cáöu ngàõt che âæåüc INTR vaì khäng
che âæåüc NMI, chênh caïc chán naìy seî âæåüc sæí duûng vaìo viãûc âæa
caïc yãu cáöu ngàõt tæì bãn ngoaìi âãún CPU.
2. Ngàõt trong hãû vi xæí lyï 8088
2.1. Caïc loaûi ngàõt trong hãû 8088
Trong hãû vi xæí lyï 8088 coï thãø xãúp caïc nguyãn nhán gáy ra ngàõt
CPU vaìo 3 nhoïm nhæ sau:
+ Nhoïm caïc ngàõt cæïng : âoï laì caïc yãu cáöu ngàõt CPU do caïc tên
hiãûu âãún tæì caïc chán INTR vaì NMI.
Ngàõt cæïng INTR laì yãu cáöu ngàõt che âæåüc. Caïc lãûnh CLI vaì
STI coï aính hæåíng træûc tiãúp tåïi traûng thaïi cuía cåì IF trong bäü vi xæí
lyï, tæïc laì aính hæåíng tåïi viãûc CPU coï nháûn biãút yãu öu ngàõt taûi
chán naìy hay khäng. Yãu cáöu ngàõt taûi chán INTR coï thãø coï kiãøu ngàõt
N nàòm trong khoaíng 0-FFH. Kiãøu ngàõt naìy phaíi âæåüc âæa vaìo bus
dæî liãûu âãø CPU coï thãø âoüc âæåüc khi coï xung
INTA
trong chu kyì traí
låìi cháúp nháûn ngàõt.
Biãøu âäö thåìi gian cuía caïc xung liãn quan âãún quaï trçnh trãn
âæåüc mä taí trãn hçnh 7.1.
+ Nhoïm caïc ngàõt mãöm: khi CPU thæûc hiãûn caïc lãûnh ngàõt
daûng INT N, trong âoï N lsäú hiãûu (kiãøu) ngàõt nàòm trong khoaíng 00-
FFH (0-255).
NGẮT VÀ XỬ LÝ NGẮT TRONG HỆ 8088 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGẮT VÀ XỬ LÝ NGẮT TRONG HỆ 8088 - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
NGẮT VÀ XỬ LÝ NGẮT TRONG HỆ 8088 9 10 701