Ktl-icon-tai-lieu

nghiên cứu 8086 cho công nghệ thông tin

Được đăng lên bởi Kẻ Lập Dị
Số trang: 166 trang   |   Lượt xem: 1532 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG II: HỌ VI XỬ LÝ INTEL 80x86
2.1.

CẤU TRÚC CỦA BỘ VI XỬ LÝ 8086

2.1.1. TỔNG QUAN
Sau khi đã tìm hiểu qua về cấu trúc của vi xử lý, tiếp theo chúng ta sẽ đi
sâu tìm hiểu một bộ vi xử lý cụ thể và rất điển hình: bộ vi xử lý 80x86 của Intel.
Đây là bộ vi xử lý nổi tiếng một thời của hãng Intel và được sử dụng nhiều trong
các lĩnh vực khác nhau. Các chương trình viết cho 80x86 vẫn có thể chạy được
trên trên các hệ tiên tiến sau này. Các họ vi xử lý của các hãng tuy có khác nhau
nhưng xét cho cùng có khá nhiều điểm chủ yếu rất giống nhau, do đó một khi đã
nắm vững các vấn đề kỹ thuật của 8086 ta sẽ có cơ sở để nắm bắt các bộ vi xử lý
khác trong cùng họ của Intel hoặc các họ khác. Về góc độ sư phạm thì đây là bộ
vi xử lý khá đơn giản vì vậy việc hiểu nó là tương đối đơn giản cho những người
mới bắt đầu ra nhập vào lĩnh vực này.
Các thông số của 8086 như sau:
-

Năm sản xuất: 6/1978

-

fclkmax (đồng hô nhịp): 10MHz

-

MIPS (triệu lệnh/s): 0, 33

-

Số tranzitor: 29000

-

Bus số liệu: 16 bit

-

Bus địa chỉ: 20 bit

-

Khả năng địa chỉ: 1 MB

-

Số chân: 40

-

Độ dài bộ nhớ đệm lệnh (hàng đợi): 6 byte

-

Có thể thao tác với bit, byte, từ, từ khối.

-

Có khả năng thực hiện phép tính với các số 8 và 16 bit có dấu hoặc không
có dấu dạng nhị phân hoặc thập phân, bao gồm cả phép chia và nhân.

2.1.2. CẤU TRÚC BÊN TRONG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VI XỬ LÝ
8086
Sau đây là sơ đồ khối cấu trúc bên trong của vi xử lý 8086 (hình 2.1.2)
-

EU: Execution Unit, khối thực hiện lệnh.

-

BIU: Bus Interface Unit, khối phối ghép bus.

-

ALU: Arithmetic and Logic Unit, khối số học và logic.

2.1.2.1.
Các khối chức năng của CPU
Chức năng bên trong vi xử lý về mặt logic được chia làm hai khối xử
lý. Khối thứ nhất là khối giao diện bus (BIU) và khối thứ hai là khối thực
hiện lệnh (EU).
Biên soạn: Ks Dương Quốc Hưng

- 20 -

Giáo Trình Hệ Vi điều khiển

BIU: Cung cấp các chức năng liên quan đến việc nhận lệnh và xếp
hàng lệnh, lưu trữ các toán hạng và định vị các địa chỉ. Khối này cũng cung
cấp các chức năng điều khiển BUS cơ sở. Trong hầu hết các trường hợp thời
gian thực hiện lệnh và lấy lệnh và thực hiện lệnh là trùng nhau. Chính điều
này làm tăng khả năng hoạt động của vi xử lý thông qua việc cải thiện Bus.
Trong khi khối thực hiện lệnh đang bận rộn với lệnh hiện thời thì BIU đã có
thể bắt đầu việc lấy các lệnh kế tiếp từ bộ nhớ và phần cuối của chúng được
đặt trong một RAM nội bộ tốc độ cao được gọi là hàng đợi. Độ dài của hàng
đợi này với vi xử lý 8086 là 6byte. Kỹ thuật hàn...
Biên son: Ks Dương Quc Hưng Giáo Trình H Vi điu khin
-
20
-
CHƯƠNG II: H VI X LÝ INTEL 80x86
2.1. CU TRÚC CA B VI X LÝ 8086
2.1.1. TNG QUAN
Sau khi đã tìm hiu qua v cu trúc ca vi x lý, tiếp theo chúng ta s đi
sâu tìm hiu mt b vi x lý c th rt đin hình: b vi x 80x86 ca Intel.
Đây là b vi x lý ni tiếng mt thi ca hãng Intel và được s dng nhiu trong
các lĩnh vc khác nhau. Các chương trình viết cho 80x86 vn th chy đưc
trên trên các h tiên tiến sau y. Các h vi x ca các hãng tuy có khác nhau
nhưng xét cho cùng có khá nhiu đim ch yếu rt ging nhau, do đó mt khi đã
nm vng các vn đề k thut ca 8086 ta s có cơ s để nm bt các b vi x
khác trong cùng h ca Intel hoc các h khác. V góc độ sư phm thì đây là b
vi xkhá đơn gin vì vy vic hiu nó là tương đối đơn gin cho nhng người
mi bt đầu ra nhp vào lĩnh vc này.
Các thông s ca 8086 như sau:
- Năm sn xut: 6/1978
- f
clkmax
(đồng hô nhp): 10MHz
- MIPS (triu lnh/s): 0, 33
- S tranzitor: 29000
- Bus s liu: 16 bit
- Bus địa ch: 20 bit
- Kh năng địa ch: 1 MB
- S chân: 40
- Độ dài b nh đệm lnh (hàng đợi): 6 byte
- Có th thao tác vi bit, byte, t, t khi.
- Có kh năng thc hin phép tính vi các s 8 và 16 bit có du hoc không
có du dng nh phân hoc thp phân, bao gm c phép chia và nhân.
2.1.2. CU TRÚC BÊN TRONG VÀ HOT ĐỘNG CA VI X
8086
Sau đây là sơ đồ khi cu trúc bên trong ca vi x lý 8086 (hình 2.1.2)
- EU: Execution Unit, khi thc hin lnh.
- BIU: Bus Interface Unit, khi phi ghép bus.
- ALU: Arithmetic and Logic Unit, khi s hc và logic.
2.1.2.1. Các khi chc năng ca CPU
Chc năng bên trong vi x v mt logic đưc chia làm hai khi x
lý. Khi th nht khi giao din bus (BIU) khi th hai khi thc
hin lnh (EU).
nghiên cứu 8086 cho công nghệ thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghiên cứu 8086 cho công nghệ thông tin - Người đăng: Kẻ Lập Dị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
166 Vietnamese
nghiên cứu 8086 cho công nghệ thông tin 9 10 479