Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU HỆ MẬT RSA VỚI SỐ MŨ GIẢI MÃ LỚN VÀ ỨNG DỤNG CHO CHỮ KÝ SỐ

Được đăng lên bởi Thanh Hà
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 899 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------

Tô Danh Dũng

NGHIÊN CỨU HỆ MẬT RSA VỚI SỐ MŨ GIẢI
MÃ LỚN VÀ ỨNG DỤNG CHO CHỮ KÝ SỐ

Chuyên ngành: Truyền dữ liệu và mạng máy tính
Mã số: 60.48.15

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - 2013

2

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Khắc Lịch

Phản biện 1: ……………………………………………………………………………
Phản biện 2: …………………………………………………………………………..

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu
chính Viễn thông
Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

HÀ NỘI - 2013

1

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
Trong mật mã vấn đề bảo mật luôn đi đôi với vấn đề xác thực thông tin, đặc biệt
trong hệ thống mã hóa khóa công khai vấn đề xác thực là vô cùng quan trọng. Để giải quyết
được vấn đề xác thực người ta đưa ra một cách vừa đơn giản vừa hiệu quả là sử dụng chữ ký
số. Việc sử dụng chữ ký số ngày càng có ứng dụng nhiều trong thực tế, không chỉ ứng dụng
trong nghành công nghệ thông tin, nghành mật mã mà còn được áp dụng trong một số lĩnh
vực khác như trong lĩnh vực ngân hàng để xác thực người gửi, người nhận, lĩnh vực viễn
thông để sử dụng các thẻ thông minh.
RSA thường được sử dụng trong các ứng dụng mà vấn đề bảo mật được ưu tiên hàng
đầu. Bên cạnh đó RSA cũng được các nhóm phân tích nhằm tìm ra các mức không an toàn
của nó. Các phân tích này chủ yếu là minh họa cho các mối nguy hiểm của việc sử dụng
RSA không đúng cách. Thật vậy an toàn khi sử dụng RSA là một nhiệm vụ không hề tầm
thường. Một cách tấn công cổ điển đến RSA là chỉ ra rằng hệ mật không an toàn nếu d < n1/4
(d là số mũ giải mã). Trong nhữ năm gần đây các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng hệ RSA sẽ
không an toàn nếu số mũ giải mã có kích thước ngắn và trong tấn công Boneh-Durffe đã chỉ
ra rằng hệ mật thực sự không an toàn nếu số mũ giải mã d < n 0,292. Vậy để RSA an toàn thì
ta phải có số mũ giải mã d càng lớn càng tốt mặc dù quá tình giải mã sẽ chậm hơn.
Làm thế nào để có được d lớn? ta biết trong RSA để mã hóa người ta sẽ chọn ngẫu
nhiên p, q là hai số nguyên tố lớn phân biệt; xác định modulus n = p.q ; tính φ(n)= (p-1)(q1) rồi thông qua các tham số đó tính e ( thường là chọn e nhỏ để quá trình mã hóa đơn giản);
sau đó tính d theo công thức de = 1 + k.φ(n)và thường e nhỏ thì d có được cũng nhỏ. Muốn
tìm được d l...
1
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
---------------------------------------
Tô Danh Dũng
NGHIÊN CU H MT RSA VI S MŨ GII
MÃ LN VÀ NG DNG CHO CH KÝ S
Chuyên ngành: Truyn d liu và mng máy tính
Mã s: 60.48.15
TÓM TT LUN VĂN THC SĨ
HÀ NI - 2013
NGHIÊN CỨU HỆ MẬT RSA VỚI SỐ MŨ GIẢI MÃ LỚN VÀ ỨNG DỤNG CHO CHỮ KÝ SỐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU HỆ MẬT RSA VỚI SỐ MŨ GIẢI MÃ LỚN VÀ ỨNG DỤNG CHO CHỮ KÝ SỐ - Người đăng: Thanh Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
NGHIÊN CỨU HỆ MẬT RSA VỚI SỐ MŨ GIẢI MÃ LỚN VÀ ỨNG DỤNG CHO CHỮ KÝ SỐ 9 10 915