Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi Vĩnh Nguyễn Hữu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Số:

41

/KH-ĐHTDM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 05 tháng 8 năm 2015

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2015 - 2016
và xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một”
lần IV – năm 2016

I. MỤC ĐÍCH CỦA CUỘC THI
- Xây dựng môi trường học tập và sáng tạo về nghiên cứu khoa học
(NCKH) cho sinh viên (SV) tham gia;
- Phát hiện, lựa chọn các ý tưởng mới, sáng tạo trong SV để bồi dưỡng,
phát triển lâu dài;
- Rèn luyện kỹ năng NCKH cho SV, ứng dụng các kết quả NCKH và
công nghệ vào học tập, sản xuất, kinh doanh và cuộc sống.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC THAM DỰ CUỘC THI
1. Đối tượng:
Tất cả SV thuộc Trường Đại học Thủ Dầu Một.
2. Hình thức:
- SV tham dự Cuộc thi bằng các đề tài nghiên cứu độc lập do cá nhân
hoặc nhóm thực hiện (một nhóm tối đa không quá 05 người, đồng thời phải
xác định và ghi rõ họ, tên SV thực hiện chính).
- Các đề tài tham gia Cuộc thi phải phù hợp với chương trình đào tạo của
Trường và khả năng nghiên cứu của SV.
III. PHÂN NHÓM NGÀNH CÁC ĐỀ TÀI DỰ THI
1. Kinh tế: Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh doanh, Quản
trị, Quản lý, Kinh tế học, Kinh tế ngành, Kinh tế chính trị và kinh tế khác.
2. Kỹ thuật và Công nghệ: Công nghệ Thông tin, Môi trường, Điện Điện tử, Xây dựng, Kiến trúc.
3. Khoa học Tự nhiên: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

1

4. Khoa học Xã hội và Nhân văn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Công tác Xã
hội, Triết học, Chính trị học, Xã hội học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung
Quốc, Pháp luật, Đô thị.
5. Khoa học Giáo dục: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục
học, Tâm lý học, Giáo dục Thể chất.
IV. THỂ LỆ CUỘC THI
Thực hiện theo Quyết định số 1391/QĐ-ĐHTDM ngày 21 tháng 11 năm
2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một về ban hành Thể lệ Cuộc
thi sinh viên nghiên cứu khoa học và Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Đại
học Thủ Dầu Một”.
V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Ban tổ chức (BTC) Cuộc thi:
- TS. Hoàng Trọng Quyền, Phó Hiệu trưởng:
- TS. Trần Văn Trung, Trưởng phòng Khoa học:

Trưởng ban
Phó Trưởng ban

- ThS. Phạm Phúc Tuy, Trưởng phòng Đào tạo:

Ủy viên

- ThS. Lê Nguyễn Xuân Lan, Trưởng phòng Hành Chính:

Ủy viên

- Ông Nguyễn Hữu Thuận, Trưởng phòng Công tác SV

Ủy viên

- ThS. Lê Văn Hải, Bí thư Đoàn trường:

Ủy viên

- Ông Phạm Công Luận, Phụ trách Kế toán

Ủy viên

- ThS. Danh Hứa Quốc Nam, Phó Trưởng phòng Khoa học: Uỷ viên
thường trực
- Bà Tống Thị Phương Thảo, Chuy...
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
Số: 41 /KH-ĐHTDM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 05 tháng 8 năm 2015
KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2015 - 2016
và xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Đại học Thủ Dầu Một”
lần IV – năm 2016
I. MỤC ĐÍCH CỦA CUỘC THI
- Xây dựng môi trường học tập sáng tạo về nghiên cứu khoa học
(NCKH) cho sinh viên (SV) tham gia;
- Phát hiện, lựa chọn các ý tưởng mới, sáng tạo trong SV để bồi ỡng,
phát triển lâu dài;
- n luyện k năng NCKH cho SV, ng dụng các kết quả NCKH
công nghệ vào học tập, sản xuất, kinh doanh và cuộc sống.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC THAM DỰ CUỘC THI
1. Đối tượng:
Tất cả SV thuộc Trường Đại học Thủ Dầu Một.
2. Hình thức:
- SV tham dự Cuộc thi bằng các đề tài nghiên cứu độc lập do nhân
hoặc nhóm thực hiện (một nhóm tối đa không q 05 người, đồng thời phải
xác định và ghi rõ họ, tên SV thực hiện chính).
- Các đề tài tham gia Cuộc thi phải phù hợp với chương trình đào tạo của
Trường và khả năng nghiên cứu của SV.
III. PHÂN NHÓM NGÀNH CÁC ĐỀ TÀI DỰ THI
1. Kinh tế: Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh doanh, Quản
trị, Quản lý, Kinh tế học, Kinh tế ngành, Kinh tế chính trị và kinh tế khác.
2. Kỹ thuật Công nghệ: Công nghệ Thông tin, Môi trường, Điện -
Điện tử, Xây dựng, Kiến trúc.
3. Khoa học Tự nhiên: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học.
1
Nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu khoa học - Người đăng: Vĩnh Nguyễn Hữu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nghiên cứu khoa học 9 10 185