Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu phát triển bền vững kết cấu hạ tầng giao thông ở Việt Nam

Được đăng lên bởi haibui423
Số trang: 151 trang   |   Lượt xem: 3105 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Nghiên cứu phát triển bền vững kết cấu hạ tầng giao thông ở Việt Nam
Báo cáo tổng hợp

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU.................................................................................................... 1
CHƯƠNG I................................................................................................ 3
CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG Ở VIỆT NAM...........................3
1.1. Cơ sở khoa học về phát triển bền vững kết cấu hạ tầng giao thông.........................3
1.1.1. Một số khái niệm về kết cấu hạ tầng (KCHT).........................................................3
1.1.2. Khái niệm về phát triển bền vững...........................................................................5
1.1.3. Khái niệm về phát triển bền vững KCHT_ GT........................................................7
1.2. Cơ sở thực tiễn về phát triển bền vững KCHT_GT.................................................12
1.2.1. Tiến trình thực hiện phát triển bền vững của thế giới...........................................12
1.2.2. Những cam kết quốc tế nhằm bảo vệ môi trường và PTBV của Việt Nam...........13
1.2.3. Các chủ trương, chính sách của NN có liên quan đến PTBV hệ thống GTVT......16
1.2.4. Bài học kinh nghiệm về PT bền vững KCHT_ GT của một số nước.....................18
1.3. Các tiêu chí, chỉ tiêu của từng chuyên ngành...........................................................18
1.3.1. Các tiêu chí, chỉ tiêu chung...................................................................................18
1.3.2. Các tiêu chí, chỉ tiêu của từng chuyên ngành.......................................................20

CHƯƠNG 2.............................................................................................. 24
PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG KCHT_GT Ở VIỆT NAM................................................24
2.1. Tổng quan mạng lưới KCHT_GT ở Việt Nam.........................................................24
2.1.1. KCHT_GT đường bộ.............................................................................................24
2.1.2. KCHT_GT đường sắt............................................................................................28
2.1.3. KCHT_GT đường thủy nội địa..............................................................................34
2.1.4. KCHT_GT hàng hải..............................................................................................37
2.1.5. KCHT_GT hàng không........
Nghiên cứu phát triển bền vững kết cấu hạ tầng giao thông ở Việt Nam
Báo cáo tổng hợp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU.................................................................................................... 1
CHƯƠNG I................................................................................................ 3
SỞ KHOA HỌC THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG Ở VIỆT NAM...........................3
1.1. Cơ sở khoa học về phát triển bền vững kết cấu hạ tầng giao thông.........................3
1.1.1. Một số khái niệm về kết cấu hạ tầng (KCHT).........................................................3
1.1.2. Khái niệm về phát triển bền vững...........................................................................5
1.1.3. Khái niệm về phát triển bền vững KCHT_ GT........................................................7
1.2. Cơ sở thực tiễn về phát triển bền vững KCHT_GT.................................................12
1.2.1. Tiến trình thực hiện phát triển bền vững của thế giới...........................................12
1.2.2. Những cam kết quốc tế nhằm bảo vệ môi trường và PTBV của Việt Nam...........13
1.2.3. Các chủ trương, chính sách của NN có liên quan đến PTBV hệ thống GTVT......16
1.2.4. Bài học kinh nghiệm về PT bền vững KCHT_ GT của một số nước.....................18
1.3. Các tiêu chí, chỉ tiêu của từng chuyên ngành...........................................................18
1.3.1. Các tiêu chí, chỉ tiêu chung...................................................................................18
1.3.2. Các tiêu chí, chỉ tiêu của từng chuyên ngành.......................................................20
CHƯƠNG 2.............................................................................................. 24
PHÂN CH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG KCHT_GT Ở VIỆT NAM................................................24
2.1. Tổng quan mạng lưới KCHT_GT ở Việt Nam.........................................................24
2.1.1. KCHT_GT đường bộ.............................................................................................24
2.1.2. KCHT_GT đường sắt............................................................................................28
2.1.3. KCHT_GT đường thủy nội địa..............................................................................34
2.1.4. KCHT_GT hàng hải..............................................................................................37
2.1.5. KCHT_GT hàng không.........................................................................................41
2.1.6. KCHT_GT đô thị...................................................................................................47
2.1.7. KCHT_GT nông thôn............................................................................................51
2.1.8. An toàn giao thông................................................................................................55
2.1.9. Quỹ đất..................................................................................................................57
2.2. Phân tích đánh giá thực trạng về phát triển bền vững KCHT_GT ở VN..............59
2.2.1. Đánh giá chung.....................................................................................................59
2.2.2. Đánh giá từng chuyên ngành................................................................................60
2.3. Dự báo những tác động đến kinh tế,hội, môi trường trong quá trình xây dựng
và khai thác KCHT_GT....................................................................................................71
2.3.1. Bối cảnh................................................................................................................71
2.3.2. Dự báo các tác động đến phát triển không bền vững...........................................72
i
Nghiên cứu phát triển bền vững kết cấu hạ tầng giao thông ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu phát triển bền vững kết cấu hạ tầng giao thông ở Việt Nam - Người đăng: haibui423
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
151 Vietnamese
Nghiên cứu phát triển bền vững kết cấu hạ tầng giao thông ở Việt Nam 9 10 5