Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐẾM XE Ô TÔ SỬ DỤNG MÔ HÌNH HỖN HỢP GAUSSIAN VÀ LUỒNG QUANG HỌC

Được đăng lên bởi nguyenvancan
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 681 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐẾM XE Ô TÔ SỬ DỤNG MÔ
HÌNH HỖN HỢP GAUSSIAN VÀ LUỒNG QUANG HỌC
Ngô Quốc Tạo1, Nguyễn Văn Căn2, Huỳnh Văn Huy3
(1)Viện Công nghệ Thông tin, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Email: nqtao@ioit.ac.vn
(2) Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND
Email: nguyenvancan@gmail.com
(3) Trường Trung cấp chuyên nghiệp Bà Rịa
Email: huynhvanhuy@gmail.com

Tóm tắt - Nhiều phương pháp phát hiện, phân loại và theo dõi đối tượng chuyển động trong video giao thông được phát triển
trong những năm gần đây. Mục đích của bài viết này là trình bày phương pháp đếm số lượng xe trong vùng quan sát gồm: Thứ
nhất, tiến hành cải tiến phương pháp mô hình nền hỗn hợp Gaussian thích ứng tốt với sự thay đổi ánh sáng và nền động. Thứ
hai, kết hợp phương pháp phát hiện đối tượng chuyển động bằng phương pháp hỗn hợp Gaussian thích ứng, làm sạch khung
hình bằng phương pháp loại bỏ bóng và theo dõi, đếm số lượng đối tượng dựa trên luồng quang học. Chúng tôi đã tiến hành thử
nghiệm đếm xe với phương pháp đề xuất trên các tập dữ liệu video thu được từ một số tuyến đường ở Hà Nội và phụ cận. Kết quả
thu được tương đối chính xác với mật độ xe thấp trên các đường cao tốc.
Keywords: Gaussian Mixture Model (GMM), Optical Flow, Computer Vision, Car Counting.

1. Giới thiệu
Các ứng dụng khác nhau như giám sát video, thu nhận chuyển động quang học và đa phương tiện điều đầu tiên
cần đến là mô hình nền và sau đó là phát hiện các đối tượng chuyển động. Cách tốt nhất để thu nhận nền là lưu trữ
ảnh nền khi không có bất kỳ đối tượng chuyển động nào, nhưng trong môi trường thực thì khó có thể như vậy. Hơn
nữa, nó cũng luôn luôn thay đổi dưới điều kiện thực tế như thay đổi ánh sáng, các đối tượng đến hoặc rời khỏi cảnh.
Đếm số lượng phương tiện (xe ô tô) trên đường sẽ mang lại nhiều kết quả ứng dụng trong nhiều lĩnh vực trong
đó có giám sát giao thông. Lược đồ chung của phương pháp đếm số lượng xe tham gia giao thông trên đường thể
hiện trong hình 1.
Video
frames

Mô hình nền và
phát hiện xe

Xử lý trên tập
phát hiện được

Theo dõi,
xác thực

Đếm số
lượng

Hình 1. Lược đồ chung của quá trình thực hiện của thuật toán đếm số lượng xe
Trong lược đồ, có ba khối xử lý chính, liên quan đến các phương pháp tiếp cận phát hiện, phân loại và theo dõi.
- Mô hình nền và phát hiện xe: hầu hết các nghiên cứu sử dụng phương pháp mô hình trừ nền để phát hiện các
đối tượng chuyển động.
- Xử lý trên tập phát hiện được: bao gồm các phương pháp loại bỏ nhiễu, phát hiện biên, loại bỏ bóng, phân
hoạch các khố...
1
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐẾM XE Ô TÔ SỬ DỤNG MÔ
HÌNH HỖN HỢP GAUSSIAN VÀ LUỒNG QUANG HỌC
Ngô Quốc Tạo
1
, Nguyễn Văn Căn
2
, Huỳnh Văn Huy
3
(1)Viện Công nghệ Thông tin, Viện Khoa học và Công nghệ Vit Nam
Email: nqtao@ioit.ac.vn
(2) Trường Đại hc K thut - Hu cn CAND
Email: nguyenvancan@gmail.com
(3) Trường Trung cấp chuyên nghiệp Bà Rịa
Email: huynhvanhuy@gmail.com
Tóm tắt - Nhiều phương pháp phát hiện, phân loại và theo dõi đối tượng chuyển động trong video giao thông được phát triển
trong những năm gần đây. Mục đích của bài viết này trình bày phương pháp đếm s ợng xe trong vùng quan sát gm: Th
nht, tiến hành ci tiến phương pháp hình nn hn hợp Gaussian thích ng tt vi s thay đổi ánh sáng nền động. Th
hai, kết hợp phương pháp phát hiện đối ng chuyển động bằng phương pháp hỗn hp Gaussian thích ng, làm sạch khung
hình bằng phương pháp loại b bóng theo dõi, đếm s ng đối tượng dựa trên lung quang hc. Chúng tôi đã tiến hành thử
nghiệm đếm xe với phương pháp đề xuất trên các tp d liệu video thu được t mt s tuyến đưng Hà Nội và phụ cn. Kết qu
thu được tương đối chính xác với mật độ xe thấp trên các đường cao tc.
Keywords: Gaussian Mixture Model (GMM), Optical Flow, Computer Vision, Car Counting.
1. Giới thiệu
Các ứng dụng khác nhau như giám sát video, thu nhận chuyển động quang học đa phương tiện điều đầu tiên
cần đến hình nền sau đó phát hiện các đối tượng chuyển động. Cách tốt nhất để thu nhận nền u trữ
ảnh nền khi không bất kỳ đối tượng chuyển động nào, nhưng trong môi trường thực thì khó thể như vậy. Hơn
nữa, nó cũng luôn luôn thay đổi dưới điều kiện thực tế như thay đổi ánh sáng, các đối tượng đến hoặc rời khỏi cảnh.
Đếm số lượng phương tiện (xe ô tô) trên đường sẽ mang lại nhiều kết quả ng dụng trong nhiều lĩnh vực trong
đó giám sát giao thông. Lược đchung của phương pháp đếm số lượng xe tham gia giao thông trên đường thể
hiện trong hình 1.
Hình 1. Lược đồ chung của quá trình thực hiện của thuật toán đếm số lượng xe
Trong lược đồ, có ba khối xử lý chính, liên quan đến các phương pháp tiếp cận phát hiện, phân loại và theo dõi.
- hình nền phát hiện xe: hầu hết các nghiên cứu sử dụng phương pháp hình trnền đphát hiện các
đối tượng chuyển động.
- Xử trên tập phát hiện được: bao gồm các phương pháp loại bỏ nhiễu, phát hiện biên, loại bỏ bóng, phân
hoạch các khối chuyển động.
- Theo dõi, xác thực: sử dụng luồng quang học để theo dõi hướng chuyển động, sử dụng đường biên so khớp
mẫu để phân loại...
Trong c phần tiếp theo: mục 2 trình bày tổng quan về các phương pháp hình hóa nền phát hiện đối
tượng, trong đó cải tiến phương pháp GMM thành phương pháp GMM thích ng đphù hợp với sthay đổi ánh
sáng nền động; mục 3 trình y phương pháp theo dõi luồng quang học; mục 4 trình bày một số giải thuật sử
dụng phương pháp đề nghị; mục 5 trình bày kết quả thực nghiệm n luận; mục 6 kết luận hướng nghiên
cứu tiếp theo.
Video
frames
Mô hình nền và
phát hiện xe
Xử lý trên tập
phát hiện được
Theo dõi,
xác thực
Đếm số
lượng
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐẾM XE Ô TÔ SỬ DỤNG MÔ HÌNH HỖN HỢP GAUSSIAN VÀ LUỒNG QUANG HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐẾM XE Ô TÔ SỬ DỤNG MÔ HÌNH HỖN HỢP GAUSSIAN VÀ LUỒNG QUANG HỌC - Người đăng: nguyenvancan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐẾM XE Ô TÔ SỬ DỤNG MÔ HÌNH HỖN HỢP GAUSSIAN VÀ LUỒNG QUANG HỌC 9 10 573