Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ SSO và CAS Server 3.4.11

Được đăng lên bởi trangle25-4-gmail-com
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1109 lần   |   Lượt tải: 3 lần
B«

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----------000---------

BÁO CÁO THỰC TẬP
Đề bài: Nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ SSO
và CAS Server 3.4.11

Nơi thực tập:
Giáo viên hướng dẫn:
Sinh viên:
Lớp:

Viện công nghệ thông tin - CDIT
Thầy Hoàng Cường
Lê Thu Trang
C09HTTT

Hà Nội,2011

Viện công nghệ thông tin và truyền thông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CDiT

PHIẾU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Họ và tên sinh viên thực tâp :

Lê Thu Trang

Đơn vị thực tập

: Viện công nghệ thông tin và truyền thông

Thời gian thực tập

: Từ ngày 16/04/2012

đến ngày 27/05/2012

NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP
1. Chấp hành nội quy và quy định của cơ quan:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

2. Ý thức học tập:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

3. Quan hệ, giao tiếp tại đơn vị:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Xác nhận của cơ quan thực tập

Hà Nội , ngày ... tháng … năm 2012

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Page 3 of 34

Lê Thu Trang
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CDIT

Độc lập Tự do Hanh phúc

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
(Thời gian thực tập: Từ ngày 16/04/2012 đến ngày 27/05/2012 )

Họ và tên sinh viên: Lê
Lớp

Thu Trang

: C09HTTT

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Chấp hành kỷ luật: (Tốt, Trung bình, hoặc Yếu)
2. Ý thức học tập: (Tốt, Trung bình, hoặc Yếu)
3. Quan hệ, giao tiếp: (Tốt, Trung bình, hoặc Yếu)
4. Điểm ((Thang điểm 10)

Các ý kiến khác (nếu có:

Ngày

tháng

năm 20….

Giáo viên hướng dẫn thực tập
(Ký và ghi rõ họ tên)

Khoa công nghệ thông tin

3

Page 4 of 34

Lê Thu Trang

LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian thực tập tại Viện Công nghệ Thông tin – CDIT, từ ngày 16/04/2012 đến
27/05/2012 , em đã nhận được sự quan tâm chỉ bảo của các thầy cô, các cô chú và anh chị
tại Viện để hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp này. Em xin tỏ lòng biết ơn :

-

Các thầy cô, các cô chú và các anh chị trong Viện Công nghệ Thông tin – CDIT đã
quan tâm, giúp đỡ cung cấp cho em những kiến thức để em có thể hoàn thành báo cáo
thực tập tốt nghiệp.

-

Thầy Hoàng Cường đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập tại Viện.

-

Ban lãnh đạo Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thôn...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
----------000---------
BÁO CÁO THỰC TẬP
Đề bài: Nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ SSO
và CAS Server 3.4.11
Nơi thực tập: Viện công nghệ thông tin - CDIT
Giáo viên hướng dẫn: Thầy Hoàng Cường
Sinh viên: Lê Thu Trang
Lớp: C09HTTT
Hà Nội,2011
Nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ SSO và CAS Server 3.4.11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ SSO và CAS Server 3.4.11 - Người đăng: trangle25-4-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ SSO và CAS Server 3.4.11 9 10 131