Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu về kỹ thuật mã khoá công khai

Được đăng lên bởi web123
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 617 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6

Đại học Đà Nẵng - 2008

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT MÃ HÓA KHÓA CÔNG KHAI,
CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN MÃ HÓA VÀ GIẢI MÃ BẰNG KỸ
THUẬT MÃ HÓA KHÓA CÔNG KHAI
RESEARCH IN PUBLIC KEY CRYPTOGRAPHY , INSTALL ALGORITHM
ENCRYPT AND DECRYPT BY PUBLIC KEY CRYPTOGRAPHY
NGUYỄN TIẾN HOÀI NAM, NGUYỄN VĂN HUY,
HÀ THỊ HƢƠNG
Lớp 06I, Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin

GVHD: THS. NGUYỄN ĐỨC HIỂN
Bộ môn Công nghệ, Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin
TÓM TẮT
Chúng ta phải thừa nhận rằng những rủi ro gặp phải trong quá trình giao dịch, kinh doanh trên
mạng là hiện hữu; nguy cơ bị thay đổi, sao chép hoặc mất dữ liệu trên mạng thực sự một trở
ngại trong giao dịch điện tử. Việc xác thực điện tử và kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu trong giao
dịch điện tử là một trong các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin; và vấn đề này là thật sự
cần thiết và cấp bách. Đề tài “kỹ thuật mã hóa khóa công khai, cài đặt thuật toán mã hóa
và giải mã bằng kỹ thuật mã hóa khóa công khai” của nhóm nghiên cứu sẽ tập trung vào
hai nội dung chính: (1) Tìm hiểu về kỹ thuật mã hoá công khai, (2) Vận dụng kỹ thuật mã hoá
công khai trong hệ thống mã hoá và xác thực điện tử.
ABSTRACT
We admit that risk at transaction, business on internet is real; the risk of changing, copy, or
losing data on net is a big problem in electrical transation. Verifying in eletricity and checking
the perfectly data in electrical exchange is one of the solutions which ensure safe information;
This problem is necessary and immidiate. Our topic will mention 2 mains contents "Public
Key Cryptography , install algorithm encrypt and decrypt by Public Key Cryptography ":
(1) Researching in Public Key Cryptography, (2) Applying Public Key Cryptography into
encrypt system and electrical verification.

1. MỞ ĐẦU
Ngày nay, các ứng dụng Công nghệ thông tin ngày càng phổ biến rộng rãi đã ảnh
hƣởng rất lớn đến diện mạo của đời sống, kinh tế, xã hội. Mọi công việc hàng ngày của chúng
ta đều có thể thực hiện đƣợc từ xa với sự hổ trợ của máy vi tính và mạng internet (từ việc học
tập, đi mua sắm, gửi thƣ… đến việc đi chợ của một cô đầu bếp). Tất cả thông tin liên quan đến
những công việc này đều do máy vi tính quản lý và truyền đi trên hệ thống mạng. Đối với
những thông tin bình thƣờng thì không có ai chú ý đến, nhƣng đối với những thông tin mang
tính chất sống còn đối với một số cá nhân (hay tổ chức) thì vấn đề bảo mật thật sự rất quan
trọng. Nhiều tổ chức, cá nhân đã tìm kiếm và đƣa ra nhiều giả...
Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng - 2008
440
NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT MÃ HÓA KHÓA CÔNG KHAI,
CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN MÃ HÓA VÀ GIẢI MÃ BẰNG KỸ
THUẬT MÃ HÓA KHÓANG KHAI
RESEARCH IN PUBLIC KEY CRYPTOGRAPHY , INSTALL ALGORITHM
ENCRYPT AND DECRYPT BY PUBLIC KEY CRYPTOGRAPHY
NGUYỄN TIẾN HOÀI NAM, NGUYỄN N HUY,
HÀ THỊ HƢƠNG
Lớp 06I, Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin
GVHD: THS. NGUYỄN ĐỨC HIỂN
Bộ môn Công nghệ, Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin
TÓM TT
Chúng ta phải thừa nhận rằng những rủi ro gặp phải trong quá trình giao dịch, kinh doanh trên
mạng hiện hữu; nguy cơ bị thay đổi, sao chép hoặc mất dữ liệu trên mạng thực sự một trở
ngại trong giao dịch điện tử. Việc xác thực điện tử kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu trong giao
dịch điện tử một trong các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin; vấn đề y thật sự
cần thiết cấp bách. Đề tài “kthuật hóa khóa công khai, cài đặt thuật toán hóa
giải bằng kỹ thuật hóa khóa công khai” của nhóm nghiên cứu stập trung vào
hai nội dung chính: (1) Tìm hiểu về kỹ thuật mã hoá công khai, (2) Vn dụng kthuật hoá
công khai trong hệ thống mã hoá và xác thực điện tử.
ABSTRACT
We admit that risk at transaction, business on internet is real; the risk of changing, copy, or
losing data on net is a big problem in electrical transation. Verifying in eletricity and checking
the perfectly data in electrical exchange is one of the solutions which ensure safe information;
This problem is necessary and immidiate. Our topic will mention 2 mains contents "Public
Key Cryptography , install algorithm encrypt and decrypt by Public Key Cryptography ":
(1) Researching in Public Key Cryptography, (2) Applying Public Key Cryptography into
encrypt system and electrical verification.
1. MỞ ĐẦU
Ngày nay, các ứng dụng Công nghệ thông tin ngày càng phổ biến rộng rãi đã ảnh
hƣởng rất lớn đến diện mạo của đời sống, kinh tế, hội. Mọi công việc hàng ngày của chúng
ta đều có thể thực hiện đƣợc từ xa với sự hổ trợ của máy vi tính và mạng internet (từ việc học
tập, đi mua sắm, gửi thƣ… đến việc đi chợ của một cô đầu bếp). Tất cả thông tin liên quan đến
những công việc y đều do y vi tính quản truyền đi trên hệ thống mạng. Đối với
những thông tin bình thƣờng thì không ai chú ý đến, nhƣng đối với những thông tin mang
tính chất sống còn đối với một số nhân (hay tchức) thì vấn đbảo mật thật sự rất quan
trọng. Nhiều tổ chức, cá nhân đã tìm kiếm và đƣa ra nhiều giải pháp bảo mật; phƣơng pháp mã
hóa khóa công khai đƣợc xem là phƣơng pháp có tính an toàn khá cao.
Hình 1.1 Mô hình trao đổi thông tin qua mạng theo cách thông thường.
Thông thƣờng việc trao đổi thông tin giữa hai ngƣời đƣợc tả hình 1.1, các bƣớc
thực hiện nhƣ sau:
Nghiên cứu về kỹ thuật mã khoá công khai - Trang 2
Nghiên cứu về kỹ thuật mã khoá công khai - Người đăng: web123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nghiên cứu về kỹ thuật mã khoá công khai 9 10 442