Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên Cứu Visual C++ trên Win (phần 2)

Được đăng lên bởi Davip Mạnh
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 911 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghieân cöùu Visual C++ treân moâi tröôøng Window

Toång Quan:
Söï khaùc bieät giöõa chöông trình ñöôïc vieát treân MS_DOS vaø chöông trình vieát
treân Window laø treân MS_DOS chöông trình laáy vaøo Input thì goïi nhöõng hoaït
ñoäng cuûa heä thoáng. Coøn treân Window thì chöông trình naøy xöû lyù thoâng qua
Message Input cuûa heä thoáng töông öùng vôùi Input cuûa user. Haàu heát caùc
Message trong Window ñeàu ñöôïc ñònh nghóa trong chöông trình khi ñöôïc taïo.
Nhö WM_CREATE message ñöôïc gôûi ñi thì window ñöôïc taïo hay Window gôûi
WM_COMAND message ñeán window töông öùng ñaùp laïi vieäc choïn löï a menu,
dialog button ...Nhöõng coâng vieäc naøy ñeàu do Application framework laøm .Noù seõ
keát noái caùc message naøy vôùi Code cuûa chöông trình. Trong quaù trình xaây döïng
taát caû module lieân keát ñoäng ñieàu naøy coù nghóa trong quaù trình xaây döïng vaøo thôøi
ñieåm runtime thö vieän coù theå ñöôïc Load vaø Link. Caùc öùng duïng coù theå chia xeû
DLL naøy (Data Link Library). Lieân keát ñoäng naøy laøm taêng soá Module cuûa
chöông trình bôûi vì noù dòch vaø kieåm tra DDL moät caùch rieâng bieät.Ñoàng thôøi
Window giôùi thieäu moät lôùp GDI (Graphic Device Interface). Chöông trình ñöôïc
vieát ra tieáp caän driver Video vaø Printer cuûa heä thoáng moät caùch deã daøng. Chöông
trình coù theå goïi caùc haøm chöùc naêng cuûa GDI, tham khaûo caáu truùc cuûa döõ lieäu
baèng goïi Device Contex. Window seõ aùnh xaï caáu truùc Device Context thaønh
Physical device vaø ñöa ra Input/ Output töông öùng.
Microsoft Developer Studio vaø tieán trình xaây döïng :
Visual C++ laø moät thaønh phaàn cuûa Microsoft Developer Studio laø IDE(
Integrated development environtment. IDE coù nguoàn goác töø Visual Workbench
döïa treân QuickC cho Window. Microsoft Developer Studio cung caáp khaû naêng:
Help Online laøm vieäc nhö moät Web browser.
AppWizard
Coù theå xem Project ôû nhieàu khía caïnh ( editor, workspace)
ClassWizard
Xaây döïng giao dieän goàm trình ñôn vaø caùc khung ñoái thoaïi
Compiler , Linking
Gôõ roái Debug

Nghieân cöùu Visual C++ treân moâi tröôøng Window
Thö vieän MFC vaø lôùp VIEW
Khôûi taïo öùng duïng
Caùc böôùc taïo öùng duïng:
AppWizard seõ giuùp taïo moät öùng duïng ñieån hình ,öùng duïng naøy coù môû roäng laø
.EXE ñeå thöïc thi . Ñeå taïo môû menu FILE\ NEW thì seõ xuaát hieän moät baûng lieät keâ ,
choïn Tab Project vôùi nhöõng loaïi duï aùn coù theå taïo nhaán vaøo loaïi MFC AppWizard
(.exe) . Ñaùnh vaøo teân Project vaø nhaán nuùt < OK> tieán haønh t...
Nghieân cöùu Visual C++ treân moâi tröôøng Window
Toång Quan:
Söï khaùc bieät giöõa chöông trình ñöôïc vieát treân MS_DOS vaø chöông trình vieát
treân Window laø treân MS_DOS chöông trình laáy vaøo Input thì goïi nhöõng hoaït
ñoäng cuûa heä thoáng. Coøn treân Window thì chöông trình naøy xöû lyù thoâng qua
Message Input cuûa heä thoáng töông öùng vôùi Input cuûa user. Haàu heát caùc
Message trong Window ñeàu ñöôïc ñònh nghóa trong chöông trình khi ñöôïc taïo.
Nhö WM_CREATE message ñöôïc gôûi ñi thì window ñöôïc taïo hay Window gôûi
WM_COMAND message ñeán window töông öùng ñaùp laïi vieäc choïn löï a menu,
dialog button ...Nhöõng coâng vieäc naøy ñeàu do Application framework laøm .Noù seõ
keát noái caùc message naøy vôùi Code cuûa chöông trình. Trong quaù trình xaây döïng
taát caû module lieân keát ñoäng ñieàu naøy coù nghóa trong quaù trình xaây döïng vaøo thôøi
ñieåm runtime thö vieän coù theå ñöôïc Load vaø Link. Caùc öùng duïng coù theå chia xeû
DLL naøy (Data Link Library). Lieân keát ñoäng naøy laøm taêng soá Module cuûa
chöông trình bôûi vì noù dòch vaø kieåm tra DDL moät caùch rieâng bieät.Ñoàng thôøi
Window giôùi thieäu moät lôùp GDI (Graphic Device Interface). Chöông trình ñöôïc
vieát ra tieáp caän driver Video vaø Printer cuûa heä thoáng moät caùch deã daøng. Chöông
trình coù theå goïi caùc haøm chöùc naêng cuûa GDI, tham khaûo caáu truùc cuûa döõ lieäu
baèng goïi Device Contex. Window seõ aùnh xaï caáu truùc Device Context thaønh
Physical device vaø ñöa ra Input/ Output töông öùng.
Microsoft Developer Studio vaø tieán trình xaây döïng :
Visual C++ laø moät thaønh phaàn cuûa Microsoft Developer Studio laø IDE(
Integrated development environtment. IDE coù nguoàn goác töø Visual Workbench
döïa treân QuickC cho Window. Microsoft Developer Studio cung caáp khaû naêng:
Help Online laøm vieäc nhö moät Web browser.
AppWizard
Coù theå xem Project ôû nhieàu khía caïnh ( editor, workspace)
ClassWizard
Xaây döïng giao dieän goàm trình ñôn vaø caùc khung ñoái thoaïi
Compiler , Linking
Gôõ roái Debug
Nghiên Cứu Visual C++ trên Win (phần 2) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên Cứu Visual C++ trên Win (phần 2) - Người đăng: Davip Mạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Nghiên Cứu Visual C++ trên Win (phần 2) 9 10 649