Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu xây dựng hệ thống lọc thư rác có khả năng lọc thư rác tiếng Anh và tiếng Việt

Được đăng lên bởi vnckuong
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 3265 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO ĐỀ TÀI

Nghiên cứu xây dựng hệ thống lọc thư rác có
khả năng lọc thư rác tiếng Anh và tiếng Việt
Mã số: 100-06-KHKT-RD

Chủ trì đề tài: TS. Từ Minh Phương
Tham gia thực hiện:
ThS. Phạm Văn Cường
ThS. Nguyễn Duy Phương
KS. Hoàng Trọng Huy

Hà nội 11-2006

Mục lục
Mở đầu .................................................................................................................. 4
Chương 1: Thư rác và tác hại của thư rác ............................................................... 6
1.1. Định nghĩa thư rác ....................................................................................... 6
1.2. Các loại thư rác ........................................................................................... 6
1.3. Tác hại của thư rác ...................................................................................... 7
1.4. Quy trình và thủ đoạn gửi thư rác ............................................................... 8
1.4.1. Thu thập địa chỉ email .......................................................................... 8
1.4.2. Tìm kiếm các máy tính trên Internet cho phép gửi thư .......................... 9
Chương 2: Các giải pháp phòng chống thư rác..................................................... 12
2.1. Lọc thư thông qua địa chỉ IP...................................................................... 12
2.1.1. Sử dụng danh sách đen (Blacklists) ..................................................... 12
2.1.2. Sử dụng danh sách các địa chỉ tin cậy (Safe Sender Lists) .................. 12
2.2. Lọc thư theo nội dung ............................................................................... 13
2.2.1. Lọc thư rác dựa vào các dấu hiệu nhận biết ......................................... 13
2.2.2. Lọc thư rác thông qua bỏ phiếu trên các danh sách trắng .................... 14
2.2.3. Lọc thư sử dụng phương pháp heuristic .............................................. 14
2.2.4. Lọc thư sử dụng phương pháp xác suất thống kê và học máy .............. 15
2.3. Các phương pháp khác .............................................................................. 16
2.3.1. Yêu cầu xác thực thư .......................................................................... 16
2.3.2. Xác thực tự động ................................................................................ 17
2.3.3. Yêu cầu trả tiền ................................................................................... 17
2.3.4. Phản công ..................
B BƯU CHÍNH VIN THÔNG
BÁO CÁO ĐỀ TÀI
Nghiên cu xây dng h thng lc thư rác
kh năng lc thư rác tiếng Anh và tiếng Vit
Mã s: 100-06-KHKT-RD
Ch tđề i: TS. T Minh Phương
Tham gia thc hin:
ThS. Phm Văn Cường
ThS. Nguyn Duy Phương
KS. Hoàng Trng Huy
ni 11-2006
Nghiên cứu xây dựng hệ thống lọc thư rác có khả năng lọc thư rác tiếng Anh và tiếng Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu xây dựng hệ thống lọc thư rác có khả năng lọc thư rác tiếng Anh và tiếng Việt - Người đăng: vnckuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Nghiên cứu xây dựng hệ thống lọc thư rác có khả năng lọc thư rác tiếng Anh và tiếng Việt 9 10 951