Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG THUẬT TOÁN GIẢI BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT VỚI DỮ LIỆU MỜ DẠNG KHOẢNG

Được đăng lên bởi khanhhoa-nguyen
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 7120 lần   |   Lượt tải: 12 lần
NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG THUẬT TOÁN GIẢI BÀI TOÁN TÌM
ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT VỚI DỮ LIỆU MỜ DẠNG KHOẢNG
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Đồ án 3

Hải Dương - Năm 2013

Họ tên học viên:
Ngày, tháng, năm sinh:
Chuyên ngành:

Bùi Đức Hợp
04/07/1990
Công nghệ thông tin

Giới tính: Nam
Nơi sinh: Hải Dương

I- TÊN ĐỀ TÀI:

Nghiên cứu, xây dựng thuật toán giải bài toán tìm đường đi ngắn nhất
với dữ liệu mờ dạng khoảng.
II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:

Trên cơ sở nghiên cứu, thuật toán Dijkstra: Mở rộng, cải tiến áp dụng
cho bài toán (Tìm đường đi ngắn nhất) với các dữ liệu về có trọng số dạng
khoảng.

Đặt ra và giải quyết bài toán tìm đường đi ngắn nhất với độ dài các
cung là số mờ dạng khoảng
V- CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: Nguyễn Ngát

MỤC LỤC
Trang

Trang phụ bìa......................................................................................................
Tên đề tài.............................................................................................................
Nhiệm vụ đồ án...................................................................................................
Mục lục................................................................................................................
MỞ ĐẦU..........................................................................................................1
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI....................................................................................................................................1

TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY, CÁC PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU
HOÁ NGÀY CÀNG ĐƯỢC ÁP DỤNG SÂU RỘNG VÀ HIỆU QUẢ
VÀO CÁC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI, MẠNG VIỄN THÔNG,
KINH TẾ, KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CÁC NGÀNH
KHOA HỌC KHÁC. CÁC PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU LÀ CÔNG CỤ
ĐẮC LỰC GIÚP NGƯỜI LÀM QUYẾT ĐỊNH CÓ NHỮNG GIẢI
PHÁP TỐT NHẤT VỀ ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐỊNH TÍNH. .........................1
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU..............................................................................................................................3
3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.................................................................................................................................3
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........................................................................................................................3
1.1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ..............................................................................................5

1.1.1. Các đị...
NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG THUẬT TOÁN GIẢI BÀI TOÁN TÌM
ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT VỚI DỮ LIỆU MỜ DẠNG KHOẢNG
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Đồ án 3
Hải Dương - Năm 2013
Họ tên học viên: Bùi Đức Hợp Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 04/07/1990 Nơi sinh: Hải Dương
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
I- TÊN ĐỀ TÀI:
Nghiên cứu, xây dựng thuật toán giải bài toán tìm đường đi ngắn nhất
với dữ liệu mờ dạng khoảng.
II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:
Trên sở nghiên cứu, thuật toán Dijkstra: Mở rộng, cải tiến áp dụng
cho bài toán (Tìm đường đi ngắn nhất) với các dữ liệu về có trọng ́ dạng
khoảng.
NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG THUẬT TOÁN GIẢI BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT VỚI DỮ LIỆU MỜ DẠNG KHOẢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG THUẬT TOÁN GIẢI BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT VỚI DỮ LIỆU MỜ DẠNG KHOẢNG - Người đăng: khanhhoa-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG THUẬT TOÁN GIẢI BÀI TOÁN TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT VỚI DỮ LIỆU MỜ DẠNG KHOẢNG 9 10 404