Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ C: Các Kiểu dữ liệu Nâng cao và Sắp xếp

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3286 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 19

Các Kiểu dữ liệu Nâng cao và Sắp xếp

Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
 Tìm hiểu cấu trúc (structure) và công dụng của chúng
 Định nghĩa cấu trúc
 Khai báo các biến kiểu cấu trúc
 Tìm hiểu cách truy cập vào các phần tử của cấu trúc
 Tìm hiểu cách khởi tạo cấu trúc
 Tìm hiểu cách sử dụng cấu trúc với câu lệnh gán
 Tìm hiểu cách truyền tham số kiểu cấu trúc
 Sử dụng mảng cấu trúc
 Tìm hiểu cách khởi tạo các mảng cấu trúc
 Tìm hiểu con trỏ đến cấu trúc
 Tìm hiểu cách truyền đối số kiểu con trỏ cấu trúc vào hàm .
 Tìm hiểu từ khóa typedef
 Tìm hiểu hai thuật toán sắp xếp mảng là Insertion sort và Bubble sort.
Giới thiệu
Các chương trình ứng dụng trong thực tế đòi hỏi lưu trữ các kiểu dữ liệu khác nhau. Tuy nhiên, các
kiểu dữ liệu của C mà chúng ta đã được học có thể không đủ trong các trường hợp đó. Vì vậy, C cho
phép tạo ra các kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa. Một trong những kiểu như vậy là cấu trúc
(structure). Một cấu trúc là một tập các biến được nhóm lại với nhau có cùng tên. Một kiểu dữ liệu
cũng có thể được đặt tên mới bằng cách sử dụng từ khóa typedef.
Các ứng dụng thường lưu trữ một số lượng dữ liệu rất lớn. Trong những trường hợp này, việc định vị
một mục dữ liệu nào đó có thể tốn nhiều thời gian. Sắp xếp các giá trị theo một trật tự nào đó sẽ làm
cho công việc tìm kiếm nhanh chóng và dễ dàng hơn. Trong chương này, chúng ta cũng sẽ xem một số
giải thuật dùng để sắp xếp các mảng.
19.1

Cấu trúc

Biến được sử dụng để lưu giữ một mẫu dữ liệu tại một thời điểm và mảng được sử dụng để lưu giữ
một số mẫudữ liệu có cùng kiểu. Tuy nhiên, một chương trình có thể yêu cầu xử lý các mục dữ liệu có
kiểu khác nhau trong cùng một đơn vị chung. Ở trường hợp này, cả biến và mảng đều không thích hợp
để sử dụng.
Ví dụ, một chương trình được viết để lưu trữ dữ liệu về một danh mục sách. Chương trình đòi hỏi phải
nhập và lưu trữ tên của mỗi quyển sách (một mảng chuỗi), tên của tác giả (một mảng chuỗi khác), lần
xuất bản (một số nguyên), giá của quyển sách (một số thực). Một mảng đa chiều không thể sử dụng để
làm điều này, vì các phần tử của một mảng phải có cùng kiểu. Trong trường hợp này, việc sử dụng cấu
trúc sẽ làm cho mọi việc trở nên đơn giản hơn.

Các Kiểu dữ liệu Nâng cao và Sắp xếp

3

Một cấu trúc bao gồm một số mẫu dữ liệu, không cần phải cùng kiểu, được nhóm lại với nhau. Trong
ví dụ trên, một cấu trúc sẽ bao gồm tên sách, tên tác giả, lần xuất bản, và giá của quyển sách. Cấu trúc
có thể lưu giữ bao nhiêu mẫu dữ liệu cũn...
Bài 19 Các Kiểu dữ liệu Nâng cao và Sắp xếp
Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
Tìm hiểu cấu trúc (structure) và công dụng của chúng
Định nghĩa cấu trúc
Khai báo các biến kiểu cấu trúc
Tìm hiểu cách truy cập vào các phần tử của cấu trúc
Tìm hiểu cách khởi tạo cấu trúc
Tìm hiểu cách sử dụng cấu trúc với câu lệnh gán
Tìm hiểu cách truyền tham số kiểu cấu trúc
Sử dụng mảng cấu trúc
Tìm hiểu cách khởi tạo các mảng cấu trúc
Tìm hiểu con trỏ đến cấu trúc
Tìm hiểu cách truyền đối số kiểu con trỏ cấu trúc vào hàm .
Tìm hiểu từ khóa typedef
Tìm hiểu hai thuật toán sắp xếp mảng là Insertion sort và Bubble sort.
Giới thiệu
Các chương trình ứng dụng trong thực tế đòi hỏi lưu trữ các kiểu dữ liệu khác nhau. Tuy nhiên, các
kiểu dữ liệu của C chúng ta đã được học thể không đủ trong các trường hợp đó. vậy, C cho
phép tạo ra các kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa. Một trong những kiểu như vậy cấu trúc
(structure). Một cấu trúc một tập các biến được nhóm lại với nhau cùng tên. Một kiểu dữ liệu
cũng có thể được đặt tên mới bằng cách sử dụng từ khóa typedef.
Các ứng dụng thường lưu trữ một số lượng dữ liệu rất lớn. Trong những trường hợp này, việc định vị
một mục dữ liệu nào đó thể tốn nhiều thời gian. Sắp xếp các giá trị theo một trật tự nào đó sẽ làm
cho công việc tìm kiếm nhanh chóng và dễ dàng hơn. Trong chương này, chúng ta cũng sẽ xem một số
giải thuật dùng để sắp xếp các mảng.
19.1 Cấu trúc
Biến được sử dụng để lưu giữ một mẫu dữ liệu tại một thời điểm mảng được sử dụng để lưu giữ
một số mẫudữ liệu có cùng kiểu. Tuy nhiên, một chương trình có thể yêu cầu xử lý các mục dữ liệu
kiểu khác nhau trong cùng một đơn vị chung. Ở trường hợp này, cả biến và mảng đều không thích hợp
để sử dụng.
Ví dụ, một chương trình được viết để lưu trữ dữ liệu về một danh mục sách. Chương trình đòi hỏi phải
nhập và lưu trữ tên của mỗi quyển sách (một mảng chuỗi), tên của tác giả (một mảng chuỗi khác), lần
xuất bản (một số nguyên), giá của quyển sách (một số thực). Một mảng đa chiều không thể sử dụng để
làm điều này, vì các phần tử của một mảng phải có cùng kiểu. Trong trường hợp này, việc sử dụng cấu
trúc sẽ làm cho mọi việc trở nên đơn giản hơn.
Các Kiểu dữ liệu Nâng cao và Sắp xếp 3
Ngôn ngữ C: Các Kiểu dữ liệu Nâng cao và Sắp xếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ C: Các Kiểu dữ liệu Nâng cao và Sắp xếp - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Ngôn ngữ C: Các Kiểu dữ liệu Nâng cao và Sắp xếp 9 10 446