Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ C: Các kiểu dữ liệu nâng cao và Sắp xếp

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2577 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 20

Các kiểu dữ liệu nâng cao và Sắp xếp

Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
 Sử dụng cấu trúc và các mảng cấu trúc
 Truyền tham số cấu trúc vào hàm
 Sắp xếp mảng.
Các bước trong bài này được giải thích chi tiết, đầy đủ. Mục đích là nắm được những nội dung trong
bài lý thuyết và sử dụng thành thạo được công cụ. Hãy làm theo các bước dưới đây một cách cẩn thận.
Phần I – Trong thời gian 1 giờ 30 phút đầu:
20.1

Cấu trúc
Một cấu trúc là một nhóm các mẫu dữ liệu có thể có kiểu khác nhau. Mỗi cấu trúc phải được
định nghĩa trước khi nó được sử dụng trong khai báo biến. Một định nghĩa cấu trúc có thể bao
gồm một thành phần là một cấu trúc khác. Việc khởi tạo cấu trúc tương tự như việc khởi tạo
mảng.

20.1.1 Các mảng cấu trúc và sắp xếp
Trong C, có thể tạo mảng cấu trúc. Cũng như với mảng, dữ liệu trong các mảng cấu trúc có
thể được sắp xếp theo hai phương pháp Selection sort và Bubble sort. Chúng ta hãy viết một
chương trình C để cài đặt một hệ thống quản lý thư viện cơ bản. Hệ thống lưu trữ danh mục
sách và ghi nhận các giao dịch mượn và trả sách. Sử dụng hệ thống này, ta có thể thêm thông
tin chi tiết của một sách, ghi nhận các giao dịch mượn/trả sách và sắp xếp các ghi nhận này.
Các bước để tạo hệ thống được liệt kê như sau:
1.

Định nghĩa một cấu trúc để lưu trữ chi tiết sách. Câu lệnh sẽ là:
struct book_st{

};
2.

int book_cd;
char book_nm[30];
char author[30];
int copies;

Định nghĩa một cấu trúc để lưu trữ các giao dịch mượn/trả sách. Lưu ý rằng ngày
mượn/trả cũng sẽ là một cấu trúc và cũng phải được định nghĩa. Câu lệnh sẽ là:
struct date_st {
int month;
int day;
int year;};
struct tran_st {
int book_code;
char tran_type;
struct date_st tran_dt; };

Các Kiểu dữ liệu Nâng cao và Sắp xếp

21

3.

Khai báo các biến có hai kiểu cấu trúc trên. Để thực hành, ta giả sử rằng cần lưu
trữ chi tiết của 5 quyển sách và 10 giao dịch. Câu lệnh sẽ là:
struct book_st books[5];
struct tran_st trans[10];

4.

Viết một vòng lặp để hiển thị menu các thao tác mà chương trình có thể thực
hiện.. Câu lệnh sẽ là:
while(choice != 4)
{
clrscr();
printf("\nSelect from Menu\n1. Add book names\n2.
Record
Issue/Return\n3.
Sort
Transactions\n4.
Exit\n\nEnter choice: ");
scanf("%d", &choice);
.
.
.
}

5.

Nếu thao tác được chọn là thêm sách, thì nhập các thông tin chi tiết của sách trong
một vòng lặp. Câu lệnh sẽ là:
for(i = 0; i < 5 && addflag == 'y'; i++)
{
books[i].book_cd = i + 1;
printf("\n\nBook code: %d\n\nBook name:

1);

",

i

+

scanf("%s", books[i].book_nm);...
Bài 20 Các kiểu dữ liệu nâng cao và Sắp xếp
Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
Sử dụng cấu trúc và các mảng cấu trúc
Truyền tham số cấu trúc vào hàm
Sắp xếp mảng.
Các bước trong bài này được giải thích chi tiết, đầy đủ. Mục đích nắm được những nội dung trong
bài lý thuyết và sử dụng thành thạo được công cụ. Hãy làm theo các bước dưới đây một cách cẩn thận.
Phần I – Trong thời gian 1 giờ 30 phút đầu:
20.1 Cấu trúc
Một cấu trúc một nhóm các mẫu dữ liệu thể kiểu khác nhau. Mỗi cấu trúc phải được
định nghĩa trước khi nó được sử dụng trong khai báo biến. Một định nghĩa cấu trúc có thể bao
gồm một thành phần một cấu trúc khác. Việc khởi tạo cấu trúc tương tự như việc khởi tạo
mảng.
20.1.1 Các mảng cấu trúc và sắp xếp
Trong C, thể tạo mảng cấu trúc. Cũng như với mảng, dữ liệu trong các mảng cấu trúc
thể được sắp xếp theo hai phương pháp Selection sort Bubble sort. Chúng ta hãy viết một
chương trình C để cài đặt một hệ thống quản thư viện bản. Hệ thống lưu trữ danh mục
sách và ghi nhận các giao dịch mượn và trả sách. Sử dụng hệ thống này, tathể thêm thông
tin chi tiết của một sách, ghi nhận các giao dịch mượn/trả sách sắp xếp các ghi nhận này.
Các bước để tạo hệ thống được liệt kê như sau:
1. Định nghĩa một cấu trúc để lưu trữ chi tiết sách. Câu lệnh sẽ là:
struct book_st{
int book_cd;
char book_nm[30];
char author[30];
int copies;
};
2. Định nghĩa một cấu trúc để lưu trữ các giao dịch mượn/trả sách. Lưu ý rằng ngày
mượn/trả cũng sẽ là một cấu trúc và cũng phải được định nghĩa. Câu lệnh sẽ là:
struct date_st { int month;
int day;
int year;};
struct tran_st { int book_code;
char tran_type;
struct date_st tran_dt; };
Các Kiểu dữ liệu Nâng cao và Sắp xếp 21
Ngôn ngữ C: Các kiểu dữ liệu nâng cao và Sắp xếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ C: Các kiểu dữ liệu nâng cao và Sắp xếp - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Ngôn ngữ C: Các kiểu dữ liệu nâng cao và Sắp xếp 9 10 640