Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ C: Chuỗi

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3042 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 17

Chuỗi

Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
 Giải thích các biến và hằng kiểu chuỗi
 Giải thích con trỏ trỏ đến chuỗi
 Thực hiện các thao tác nhập/xuất chuỗi
 Giải thích các hàm thao tác chuỗi
 Giải thích cách thức truyền mảng vào hàm như tham số
 Mô tả cách thức sử dụng chuỗi như các tham số của hàm.
Giới thiệu
Các chuỗi trong C được cài đặt như là các mảng ký tự kết thúc bởi ký tự NULL (‘\0’). Bài này sẽ thảo
luận về công dụng và thao tác trên chuỗi.
17.1 Các biến và hằng kiểu chuỗi
Các biến chuỗi được sử dụng để lưu trữ một chuỗi các ký tự. Như các biến khác, các biến này phải
được khai báo trước khi sử dụng. Ví dụ khai báo một biến chuỗi:
char str[10];
str là một mảng các ký tự có thể lưu tối đa 10 ký tự. Giả sử str được gán một hằng chuỗi,
“WELL DONE”
Một hằng chuỗi là một dãy các ký tự nằm trong dấu nháy kép. Mỗi ký tự trong một chuỗi được lưu
trữ như là một phần tử của mảng. Trong bộ nhớ, chuỗi được lưu trữ như sau:
‘W’

‘E’

‘L’

‘L’

‘’

‘D’

‘O’

‘N’

‘E’

‘\0’

Ký tự ‘\0’ (null) được tự động thêm vào trong cách biểu diễn bên trong của chuỗi để đánh dấu điểm
kết thúc chuỗi. Vì vậy, khi khai báo một chuỗi, phải tăng kích thước của nó thêm một phần tử để chứa
kí hiệu kết thúc null.
17.1.1 Con trỏ trỏ đến chuỗi
Chuỗi có thể được lưu và truy cập bằng cách sử dụng con trỏ kiểu ký tự. Một con trỏ kiểu ký tự trỏ
đến một chuỗi được khai báo như sau:
char *pstr = “WELCOME”;

Chuỗi

237

pstr là một con trỏ được khởi tạo để trỏ đến một hằng chuỗi. Con trỏ pstr có thể thay đổi để trỏ đến
bất kì một chuỗi nào khác. Mặc dù khi con trỏ pstr trỏ đến một chuỗi khác thì ta không thể truy xuất
đến chuỗi “WELCOME”được nữa.

17.1.2 Các thao tác nhập xuất chuỗi
Các thao tác nhập/xuất (I/O) chuỗi trong C được thực hiện bằng cách gọi các hàm. Các hàm này là
một phần của thư viện nhập/xuất chuẩn tên stdio.h. Một chương trình muốn sử dụng các hàm
nhập/xuất chuỗi phải có câu lệnh khai báo sau ở đầu chương trình:
#include <stdio.h>;
Khi chương trình có chứa câu lệnh này được biên dịch, thì nội dung của tập tin stdio.h sẽ trở thành
một phần của chương trình.
 Các thao tác nhập/xuất chuỗi đơn giản
Sử dụng hàm gets() là cách đơn giản nhất để nhập một chuỗi thông qua thiết bị nhập chuẩn. Các
ký tự sẽ được nhập vào cho đến khi nhấn phím Enter. Hàm gets() thay thế ký tự kết thúc trở về
đầu dòng ‘\n’ bằng ký tự ‘\0’. Cú pháp hàm này như sau:
gets(str);
Trong đó str là một mảng ký tự đã được khai báo.
Tương tự, hàm puts() được sử dụng để hiển thị một chuỗi r...
Bài 17 Chuỗi
Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
Giải thích các biến và hằng kiểu chuỗi
Giải thích con trỏ trỏ đến chuỗi
Thực hiện các thao tác nhập/xuất chuỗi
Giải thích các hàm thao tác chuỗi
Giải thích cách thức truyền mảng vào hàm như tham số
Mô tả cách thức sử dụng chuỗi như các tham số của hàm.
Giới thiệu
Các chuỗi trong C được cài đặt như là các mảng ký tự kết thúc bởi ký tự NULL (‘\0’). Bài này sẽ thảo
luận về công dụng và thao tác trên chuỗi.
17.1 Các biến và hằng kiểu chuỗi
Các biến chuỗi được sử dụng để lưu trữ một chuỗi các ký tự. Như các biến khác, các biến này phải
được khai báo trước khi sử dụng. Ví dụ khai báo một biến chuỗi:
char str[10];
str là một mảng các ký tự có thể lưu tối đa 10 ký tự. Giả sử str được gán một hằng chuỗi,
WELL DONE
Một hằng chuỗi một dãy các tự nằm trong dấu nháy kép. Mỗi tự trong một chuỗi được lưu
trữ như là một phần tử của mảng. Trong bộ nhớ, chuỗi được lưu trữ như sau:
‘W’ ‘E’ ‘L’ ‘L’ ‘ ’ ‘D’ ‘O’ ‘N’ ‘E’ ‘\0’
Ký tự ‘\0’ (null) được tự động thêm vào trong cách biểu diễn bên trong của chuỗi để đánh dấu điểm
kết thúc chuỗi. Vì vậy, khi khai báo một chuỗi, phải tăng kích thước của nó thêm một phần tử để chứa
kí hiệu kết thúc null.
17.1.1 Con trỏ trỏ đến chuỗi
Chuỗi thể được lưu truy cập bằng cách sử dụng con trỏ kiểu tự. Một con trỏ kiểu tự trỏ
đến một chuỗi được khai báo như sau:
char *pstr = WELCOME;
Chuỗi 237
Ngôn ngữ C: Chuỗi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ C: Chuỗi - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Ngôn ngữ C: Chuỗi 9 10 551