Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ C: Điều kiện P2

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 8

Điều kiện

Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
 Sử dụng:






Câu lệnh if
Câu lệnh if – else
Câu lệnh với nhiều if
Câu lệnh if lồng nhau
Câu lệnh switch.

Các bước trong bài học này được trình bày chi tiết, rõ ràng và cẩn thận. Điều này giúp ta hiểu rõ về
công cụ lập trình. Thực hiện theo các bước sau thật cẩn thận.
Phần I - Trong thời gian 1 giờ 30 phút đầu:
8.1 Lệnh if:
Ví dụ 1:
Trong phần này chúng ta sẽ viết một chương trình để tính tiền hoa hồng phải trả cho người bán hàng
dựa vào số lượng hàng họ bán được.
Bài toán:
Công ty SARA sẽ trả 10% tiền hoa hồng cho nhân viên bán hàng của công ty nếu doanh số bán hàng
của nhân viên đạt $10,000 hoặc hơn. Tính tiền hoa hồng phải trả cuối mỗi thánng.
Bài toán khai báo hai biến kiểu ‘float’ là sales_amt và com. Chú ý, các biến được khai báo trong cùng
một dòng trong chương trình thì sử dụng dấu phẩy (,) để phân cách giữa các biến.
Theo dõi đoạn mã lệnh dưới đây:
printf(“Enter the Sales Amount: “);
scanf(“%f”,&sales_amt);
Trong hàm printf(), chúng ta hiển thị thông điệp yêu cầu nhập doanh số bán hàng, và trong hàm
scanf() sử dụng %f để nhận một giá trị từ người dùng. Giá trị nhập vào sẽ được gán cho biến
sales_amt.
if

(sales_amt >= 10000)
com = sales_amt * 0.1;

Câu lệnh trên được dùng để kiểm tra giá trị của biến sales_amt có lớn hơn hoặc bằng 10000 không. >=
là toán tử so sánh, sẽ trả về giá trị đúng hoặc sai. Trong trường hợp, nếu bạn nhập vào giá tri 15000,
điều kiện (sales_amt >= 10000) có kết quả là đúng. Nếu đúng, nó sẽ thực thi câu lệnh com =
sales_amt * 0.1. Bây giờ giá trị của biến com sẽ là 1500. Nếu điều kiện là sai, nó sẽ in ra giá trị tiền
hoa hồng là 0. Ở đây chúng ta thấy, điều kiện if chỉ có một lệnh duy nhất. Nếu có nhiều hơn một lệnh
cho điều kiện if, các lệnh phải được đặt trong cặp dấu ngoặc {}.
printf(“\n Commission = %f”, com);

Điều kiện

1

Câu lệnh trên được sử dụng để hiển thị giá trị tiền hoa hồng. ‘%f’ được sử dụng để hiển thị giá trị của
một biến ‘float’ được đưa ra sau dấu phẩy ở cuối của hàm printf(). Vì vậy, printf() ở đây hiển thị tiền
hoa hồng tính được.
8.1.1 Tính tiền hoa hồng:
1. Tạo một tập tin mới.
2. Nhập vào đoạn mã lệnh sau đây trong của sổ ‘Edit Window’:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()
{
float com = 0, sales_amt;
clrscr();
printf(“Enter the Sales Amount: “);
scanf(“%f”, &sales_amt);
if (sales_amt >= 10000)
com = sales_amt * 0.1;
printf(“\n Commission = %f”, com);
}
3. Lưu tập tin với tên comm.C.
4. Biên dịch tập tin comm.C.
5. Th...
Bài 8 Điều kiện
Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
Sử dụng:
Câu lệnh if
Câu lệnh if – else
Câu lệnh với nhiều if
Câu lệnh if lồng nhau
Câu lệnh switch.
Các bước trong bài học này được trình bày chi tiết, ràng cẩn thận. Điều này giúp ta hiểu về
công cụ lập trình. Thực hiện theo các bước sau thật cẩn thận.
Phần I - Trong thời gian 1 giờ 30 phút đầu:
8.1 Lệnh if:
Ví dụ 1:
Trong phần này chúng ta sẽ viết một chương trình để tính tiền hoa hồng phải trả cho người bán hàng
dựa vào số lượng hàng họ bán được.
Bài toán:
Công ty SARA sẽ trả 10% tiền hoa hồng cho nhân viên bán hàng của công ty nếu doanh số bán hàng
của nhân viên đạt $10,000 hoặc hơn. Tính tiền hoa hồng phải trả cuối mỗi thánng.
Bài toán khai báo hai biến kiểu ‘float’ sales_amt com. Chú ý, các biến được khai báo trong cùng
một dòng trong chương trình thì sử dụng dấu phẩy (,) để phân cách giữa các biến.
Theo dõi đoạn mã lệnh dưới đây:
printf(Enter the Sales Amount: );
scanf(%f,&sales_amt);
Trong hàm printf(), chúng ta hiển thị thông điệp yêu cầu nhập doanh số bán hàng, trong hàm
scanf() sử dụng %f để nhận một giá trị từ người dùng. Giá trị nhập vào s được gán cho biến
sales_amt.
if (sales_amt >= 10000)
com = sales_amt * 0.1;
Câu lệnh trên được dùng để kiểm tra giá trị của biến sales_amt có lớn hơn hoặc bằng 10000 không. >=
toán tử so sánh, strả về giá trị đúng hoặc sai. Trong trường hợp, nếu bạn nhập vào giá tri 15000,
điều kiện (sales_amt >= 10000) có kết quả đúng. Nếu đúng, sẽ thực thi câu lệnh com =
sales_amt * 0.1. Bây giờ giá trị của biến com sẽ 1500. Nếu điều kiện sai, sẽ in ra giá trị tiền
hoa hồng là 0. đây chúng ta thấy, điều kiện if chỉmột lệnh duy nhất. Nếu có nhiều hơn một lệnh
cho điều kiện if, các lệnh phải được đặt trong cặp dấu ngoặc {}.
printf(\n Commission = %f, com);
Điều kiện 1
Ngôn ngữ C: Điều kiện P2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ C: Điều kiện P2 - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Ngôn ngữ C: Điều kiện P2 9 10 135