Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ C: Điều kiện

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 7

Điều kiện

Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
 Giải thích về Cấu trúc lựa chọn

Câu lệnh if

Câu lệnh if – else

Câu lệnh với nhiều lệnh if

Câu lệnh if lồng nhau

Câu lệnh switch.
Giới thiệu

Các vấn đề được đề cập từ đầu đến nay cho phép chúng ta viết nhiều chương trình. Tuy nhiên
các chương trình đó có nhược điểm là bất cứ khi nào được chạy, chúng luôn thực hiện một
chuỗI các thao tác giống nhau, theo cách thức giống nhau. Trong khi đó, chúng ta thường
xuyên chỉ cho phép thực hiện các thao tác nhất định nếu nó thỏa mãn điều kiện đặt ra.
Các yếu tố lập trình C được thảo luận ở những chương trước đã có thể giúp bạn viết hầu hết các
chương trình. Tuy nhiên, vấn đề là khi được thực thi, các chương trình dạng này luôn thực hiện một
chuỗi các hành động giống nhau, theo cùng một cách thức, đúng một lần. Trong khi lập trình, chúng ta
thường xuyên cần thực hiện một số hành động chỉ khi một điều kiện nào đó được thỏa mãn.
7.1. Câu lệnh điều kiện là gì ?

Các câu lệnh điều kiện cho phép chúng ta thay đổI luồng chương trình. Dựa trên một điều
kiện nào đó, một câu lệnh hay một chuỗI các câu lệnh có thể được thực hiện hoặc không.
Hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều sử dụng lệnh if để đưa ra điều kiện. Nguyên tắc thực hiện
như sau nếu điều kiện đưa ra là đúng (true), chương trình sẽ thực hiện một công việc nào đó,
nếu điều kiện đưa ra là sai (false), chương trình sẽ thực hiện một công việc khác.
Các câu lệnh điều kiện cho phép chúng ta thay đổi hướng thực hiện của chương trình. Dựa vào một
điều kiện, một lệnh hoặc một chuỗi các câu lệnh sẽ thực hiện các hành động lựa chọn.
Hầu hết các ngôn ngữ lập trình sử dụng câu lệnh if để tạo ra các quyết định. Một trong những khái
niệm cơ bản của ngành khoa học máy tính là nếu điều kiện xác định là đúng (true), máy tính được
định hướng để nhận một hành động, và nếu điều kiện là sai (false), nó được định hướng để thực hiện
một hành động khác.
Ví dụ 7.1:
Để xác định một số là số chẳn hay số lẻ, ta thực hiện như sau:
1. Nhập vào một số.
2. Chia số đó cho 2 để xác định số dư.
3. Nếu số dư của phép chia là 0, đó là số “Chẵn”.
HOẶC
Nếu số dư của phép chia khác 0, đó là số “Lẻ”.

Điều kiện

1

Bước 2 trong giảI thuật trên kiểm tra phần dư của số đó khi chia cho 2 có bằng 0 không? Nếu
đúng, ta thực hiện việc hiển thị thông báo đó là số chẵn. Nếu số dư đó khác 0, ta thực hiện
việc hiển thị thông báo đó là số lẻ.
Bước 2 trong giải thuật kiểm tra xem kết quả số dư của phép chia 2 có là 0 không ? Trong trường hợp
này, c...
Bài 7 Điều kiện
Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
Giải thích về Cấu trúc lựa chọn
Câu lệnh if
Câu lệnh if – else
Câu lệnh với nhiều lệnh if
Câu lệnh if lồng nhau
Câu lệnh switch.
Giới thiệu
Các vấn đề được đề cập từ đầu đến nay cho phép chúng ta viết nhiều chương trình. Tuy nhiên
các chương trình đó có nhược điểm là bất cứ khi nào được chạy, chúng luôn thực hiện một
chuỗI các thao tác giống nhau, theo cách thức giống nhau. Trong khi đó, chúng ta thường
xuyên chỉ cho phép thực hiện các thao tác nhất định nếu nó thỏa mãn điều kiện đặt ra.
Các yếu tố lập trình C được thảo luận những chương trước đã thể giúp bạn viết hầu hết các
chương trình. Tuy nhiên, vấn đề khi được thực thi, các chương trình dạng này luôn thực hiện một
chuỗi các hành động giống nhau, theo cùng một cách thức, đúng một lần. Trong khi lập trình, chúng ta
thường xuyên cần thực hiện một số hành động chỉ khi một điều kiện nào đó được thỏa mãn.
7.1. Câu lệnh điều kiện là gì ?
Các câu lệnh điều kiện cho phép chúng ta thay đổI luồng chương trình. Dựa trên một điều
kiện nào đó, một câu lệnh hay một chuỗI các câu lệnh có thể được thực hiện hoặc không.
Hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều sử dụng lệnh if để đưa ra điều kiện. Nguyên tắc thực hiện
như sau nếu điều kiện đưa ra là đúng (true), chương trình sẽ thực hiện một công việc nào đó,
nếu điều kiện đưa ra là sai (false), chương trình sẽ thực hiện một công việc khác.
Các câu lệnh điều kiện cho phép chúng ta thay đổi hướng thực hiện của chương trình. Dựa vào một
điều kiện, một lệnh hoặc một chuỗi các câu lệnh sẽ thực hiện các hành động lựa chọn.
Hầu hết các ngôn ng lập trình sử dụng câu lệnh if để tạo ra các quyết định. Một trong những khái
niệm bản của ngành khoa học máy tính nếu điều kiện xác định đúng (true), máy tính được
định hướng để nhận một hành động, nếu điều kiện sai (false), được định hướng để thực hiện
một hành động khác.
Ví dụ 7.1:
Để xác định một số là số chẳn hay số lẻ, ta thực hiện như sau:
1. Nhập vào một số.
2. Chia số đó cho 2 để xác định số dư.
3. Nếu số dư của phép chia là 0, đó là số “Chẵn”.
HOẶC
Nếu số dư của phép chia khác 0, đó là số “Lẻ”.
Điều kiện 1
Ngôn ngữ C: Điều kiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ C: Điều kiện - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Ngôn ngữ C: Điều kiện 9 10 301