Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ C: Hàm P2

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1102 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 16

Hàm

Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
 Định nghĩa và gọi hàm
 Sử dụng các tham số trong hàm.
Phần I – Trong thời gian 1 giờ 30 phút đầu:
16.1

Hàm
Như chúng ta đã biết, một hàm là một khối các lệnh thực hiện một tác vụ xác định. Trong bài
này, chúng ta tập trung vào cách tạo và sử dụng hàm.

16.1.1 Định nghĩa hàm
Một hàm được định nghĩa với một tên hàm, theo sau bởi cặp dấu ngoặc nhọn{} bên trong
chứa một hay nhiều câu lệnh. Ví dụ,
argentina()
{
statement 1;
statement 2;
statement 3;
}
16.1.2 Gọi một hàm
Một hàm có thể được gọi từ chương trình chính bằng cách đưa ra tên của hàm theo sau theo
sau bởi cặp dấu ngoặc () và một dấu chấm phẩy. Ví dụ,
argentina();
Bây giờ, xem chương trình hoàn thiện.
1. Gọi trình soạn thảo chương trình C.
2. Tạo tập tin mới.
3. Đưa vào đoạn mã lệnh sau:
#include<stdio.h>
void main()
{
printf(“\nI am in main”);
italy();
brazil();
argentina();
}

Hàm

231

italy()
{
printf(“\nI am in italy”);
}
brazil()
{
printf(“\nI am in brazil”);
}
argentina()
{
printf(“\nI am in argentina”);
}
Để xem kết quả, thực hiện các bước sau:
4. Lưu tập tin với tên functionI.C.
5. Biên dịch tập tin, functionI.C.
6. Thực thi chương trình, functionI.C.
7. Trở về trình soạn thảo.
Một kết quả về kết quả thực thi của chương trình trên được chỉ ra trong hình 16.1.Kết quả của
chương trình trên được minh họa như hình 16.1

Hình 16.1: Kết quả của functionI.C
1.2 Sử dụng các tham số trong hàm
Các tham số được sử dụng để chuyển truyền thông tin đến hàm. Các chuỗi định dạng và danh
sách các biến được đặt bên trong cặp dấu ngoặc () của hàm là các tham số.
16.2.1 Định nghĩa một hàm có tham số
Một hàm được định nghĩa với một tên hàm theo sau là dấu ngoặc mở (, sau đó là các tham số
và cuối cùng là dấu ngoặc đóng ). Bên trong hàm, có thể có một hoặc nhiều câu lệnh. Ví dụ,
calculatesum (int x, int y, int z)
{
statement 1;
statement 2;
statement 3;

232

Lập trình cơ bản C

}
Xem chương trình hoàn thiện sau.
1. Tạo một tập tin mới.
2. Nhập vào mã lệnh sau:
#include<stdio.h>
void main()
{
int a, b, c, sum;
printf(“\nEnter any three numbers: ”);
scanf(“%d %d %d”, &a, &b, &c);
sum = calculatesum(a, b, c);
printf(“\nSum = %d”, sum);
}
calculatesum(int x, int y, int z)
{
int d;
d = x + y + z;
return (d);
}
3. Lưu tập tin với tên functionII.C.
4. Biên dịch tập tin, functionII.C.
5. Thực thi chương trình, functionII.C.
6. Trở về trình soạn thảo.
Kết quả của chương trình trên được minh họa như hình 16.2
Một ví dụ của kết quả thực thi chương trình được trìn...
Bài 16 Hàm
Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
Định nghĩa và gọi hàm
Sử dụng các tham số trong hàm.
Phần I – Trong thời gian 1 giờ 30 phút đầu:
16.1 Hàm
Như chúng ta đã biết, một hàm một khối các lệnh thực hiện một tác vụ xác định. Trong bài
này, chúng ta tập trung vào cách tạo và sử dụng hàm.
16.1.1 Định nghĩa hàm
Một hàm được định nghĩa với một tên hàm, theo sau bởi cặp dấu ngoặc nhọn{} n trong
chứa một hay nhiều câu lệnh. Ví dụ,
argentina()
{
statement 1;
statement 2;
statement 3;
}
16.1.2 Gọi một hàm
Một hàm thể được gọi từ chương trình chính bằng cách đưa ra tên của hàm theo sau theo
sau bởi cặp dấu ngoặc () và một dấu chấm phẩy. Ví dụ,
argentina();
Bây giờ, xem chương trình hoàn thiện.
1. Gọi trình soạn thảo chương trình C.
2. Tạo tập tin mới.
3. Đưa vào đoạn mã lệnh sau:
#include<stdio.h>
void main()
{
printf(\nI am in main);
italy();
brazil();
argentina();
}
Hàm 231
Ngôn ngữ C: Hàm P2 - Trang 2
Ngôn ngữ C: Hàm P2 - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Ngôn ngữ C: Hàm P2 9 10 4