Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ C: Hàm

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 3249 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 15

Hàm

Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
 Tìm hiểu về cách sử dụng các hàm
 Tìm hiều về cấu trúc của một hàm
 Khai báo hàm và các nguyên mẫu hàm
 Thảo luận các kiểu khác nhau của biến
 Tìm hiểu cách gọi các hàm:
•
•

Gọi bằng giá trị
Gọi bằng tham chiếu

 Tìm hiểu về các qui tắc về phạm vi của hàm
 Tìm hiểu các hàm trong các chương trình có nhiều tập tin
 Tìm hiểu về các lớp lưu trữ
 Tìm hiểu về con trỏ hàm.
Giới thiệu
Một hàm là một đoạn chương trình thực hiện một tác vụ được định nghĩa cụ thể. Chúng thực chất là
những đoạn chương trình nhỏ giúp giải quyết một vấn đề lớn.
15.1 Sử dụng các hàm
Nói chung, các hàm được sử dụng trong C để thực thi một chuỗi các lệnh liên tiếp. Tuy nhiên, cách sử
dụng các hàm thì không giống với các vòng lặp. Các vòng lặp có thể lặp lại một chuỗi các chỉ thị với
các lần lặp liên tiếp nhau. Nhưng việc gọi một hàm sẽ sinh ra một chuỗi các chỉ thị được thực thi tại vị
trí bất kỳ trong chương trình. Các hàm có thể được gọi nhiều lần khi có yêu cầu. Giả sử một phần của
mã lệnh trong một chương trình dùng để tính tỉ lệ phần trăm cho một vài con số. Nếu sau đó, trong
cùng chương trình, việc tính toán như vậy cần phải thực hiện trên những con số khác, thay vì phải viết
lại các chỉ thị giống như trên, một hàm có thể được viết ra để tính tỉ lệ phần trăm của bất kỳ các con
số. Sau đó chương trình có thể nhảy đến hàm đó, để thực hiện việc tính toán (trong hàm) và trở về nơi
nó đã được gọi. Điều này sẽ được giải thích rõ ràng hơn khi thảo luận về cách hoạt động của các hàm.
Một điểm quan trọng khác là các hàm thì dễ viết và dễ hiểu. Các hàm đơn giản có thể được viết để
thực hiện các tác vụ xác định. Việc gỡ rối chương trình cũng dễ dàng hơn khi cấu trúc chương trình
dễ đọc, nhờ vào sự đơn giản hóa hình thức của nó. Mỗi hàm có thể được kiểm tra một cách độc lập với
các dữ liệu đầu vào, với dữ liệu hợp lệ cũng như không hợp lệ. Các chương trình chứa các hàm cũng
dễ bảo trì hơn, bởi vì những sửa đổi, nếu yêu cầu, có thể được giới hạn trong các hàm của chương
trình. Một hàm không chỉ được gọi từ các vị trí bên trong chương trình, mà các hàm còn có thể đặt vào
một thư viện và được sử dụng bởi nhiều chương trình khác, vì vậy tiết kiệm được thời gian viết
chương trình.
15.2 Cấu trúc hàm
Cú pháp tổng quát của một hàm trong C là:

Hàm

209

type_specifier function_name (arguments)
{
body of the function
return statement
}
type_specifier xác định kiểu dữ liệu của giá trị sẽ được trả về bởi hàm. Nếu không có kiểu được đưa
ra...
Bài 15 Hàm
Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
Tìm hiểu về cách sử dụng các hàm
Tìm hiều về cấu trúc của một hàm
Khai báo hàm và các nguyên mẫu hàm
Thảo luận các kiểu khác nhau của biến
Tìm hiểu cách gọi các hàm:
Gọi bằng giá trị
Gọi bằng tham chiếu
Tìm hiểu về các qui tắc về phạm vi của hàm
Tìm hiểu các hàm trong các chương trình có nhiều tập tin
Tìm hiểu về các lớp lưu trữ
Tìm hiểu về con trỏ hàm.
Giới thiệu
Một hàm một đoạn chương trình thực hiện một tác vụ được định nghĩa cụ thể. Chúng thực chất
những đoạn chương trình nhỏ giúp giải quyết một vấn đề lớn.
15.1 Sử dụng các hàm
Nói chung, các hàm được sử dụng trong C để thực thi một chuỗi các lệnh liên tiếp. Tuy nhiên, cách sử
dụng các hàm thì không giống với các vòng lặp. Các vòng lặpthể lặp lại một chuỗi các chỉ thị với
các lần lặp liên tiếp nhau. Nhưng việc gọi một hàm sẽ sinh ra một chuỗi các chỉ thị được thực thi tại vị
trí bất kỳ trong chương trình. Các hàm có thể được gọi nhiều lần khi yêu cầu. Giả sử một phần của
lệnh trong một chương trình dùng để tính tỉ lệ phần trăm cho một i con số. Nếu sau đó, trong
cùng chương trình, việc tính toán như vậy cần phải thực hiện trên những con số khác, thay vì phải viết
lại các chỉ thị giống như trên, một hàm thể được viết ra để tính tỉ lệ phần trăm của bất kỳ các con
số. Sau đó chương trình có thể nhảy đến hàm đó, để thực hiện việc tính toán (trong hàm) và trở về nơi
nó đã được gọi. Điều này sẽ được giải thích rõ ràng hơn khi thảo luận về cách hoạt động của các hàm.
Một điểm quan trọng khác các hàm thì dễ viết dễ hiểu. Các hàm đơn giản thể được viết để
thực hiện các tác vụ xác định. Việc gỡ rối chương trình cũng dễ dàng hơn khi cấu trúc chương trình
dễ đọc, nhờ vào sự đơn giản hóa hình thức của nó. Mỗi hàm có thể được kiểm tra một cách độc lập với
các dữ liệu đầu vào, với dữ liệu hợp lệ cũng như không hợp lệ. Các chương trình chứa các hàm cũng
dễ bảo trì hơn, bởi những sửa đổi, nếu yêu cầu, thể được giới hạn trong các hàm của chương
trình. Một hàm không chỉ được gọi từ các vị trí bên trong chương trình, mà các hàm còn có thể đặt vào
một thư viện được sử dụng bởi nhiều chương trình khác, vậy tiết kiệm được thời gian viết
chương trình.
15.2 Cấu trúc hàm
Cú pháp tổng quát của một hàm trong C là:
Hàm 209
Ngôn ngữ C: Hàm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ C: Hàm - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Ngôn ngữ C: Hàm 9 10 663