Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ C: Mảng P2

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2123 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 12

Mảng

Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
 Sử dụng mảng một chiều
 Sử dụng mảng hai chiều.
Các bước trong bài học này được trình bày chi tiết, rõ ràng và cẩn thận. Điều này giúp ta hiểu rõ về
công cụ lập trình. Thực hiện theo các bước sau thật cẩn thận.
Phần I – Trong thời gian 1 giờ 30 phút đầu:
12.1

Mảng

Các mảng có thể được phân làm hai dạng dựa vào chiều của mảng: Mảng một chiều và mảng đa chiều.
Trong bài này, chúng ta sẽ tập trung vào cách tạo và sử dụng các mảng.
12.1.1 Sự sắp xếp một mảng một chiều
Mảng một chiều có thể được sử dụng để lưu trữ một tập các giá trị có cùng kiểu dữ liệu. Xét một tập
điểm của sinh viên trong một môn học. Chúng ta sẽ sắp xếp các điểm này theo thứ tự giảm dần.
Các bước sắp xếp mảng một chiều theo thứ tự giảm như sau:
1. Nhập vào số lượng các điểm.
Để thực hiện điều này, một biến phải được khai báo và giá trị của biến phải được nhập. Mã lệnh như
sau:
int n;
printf(“\n Enter the total number of marks to be
scanf(“%d”, &n);

entered : ”);

2. Nhập vào tập các điểm.
Để nhập vào tập các giá trị cho một mảng, mảng phải được khai báo. Mã lệnh như sau,
int num[100];
Số phần tử của mảng được xác định bằng giá trị đã nhập vào biến n. n phần tử của mảng phải được
khởi tạo giá trị. Để nhập n giá trị, sử dụng vòng lặp for. Một biến nguyên cần được khai báo để sử
dụng như là chỉ số của mảng. Biến này giúp truy xuất từng phần tử của mảng. Sau đó giá trị của các
phần tử mảng được khởi tạo bằng cách nhận các giá trị nhập vào từ người dùng. Mã lệnh như sau:
int l;
for(l = 0; l < n; l++)
{
printf(“\n Enter the marks of student %d : ”, l + 1);
scanf(“%d”, &num[l]);
}

Mảng

169

Vì các chỉ số của mảng luôn bắt đầu từ 0 nên chúng ta cần khởi tạo biến l là 0. Mỗi khi vòng lặp được
thực thi, một giá trị nguyên được gán đến một phần tử của mảng.
3. Tạo một bản sao của mảng.
Trước khi sắp xếp mảng, tốt hơn là nên giữ lại mảng gốc. Vì vậy một mảng khác được khai báo và các
phần tử của mảng thứ nhất có thể được sao chép vào mảng mới này. Các dòng mã lệnh sau được sử
dụng để thực hiện điều này:
int desnum[100], k;
for(k = 0; k < n; k++)
desnum[k] = num[k];
4. Sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần.
Để sắp xếp một mảng, các phần tử trong mảng cần phải được so sánh với những phần tử còn lại. Cách
tốt nhất để sắp xếp một mảng, theo thứ tự giảm dần, là chọn ra giá trị lớn nhất trong mảng và hoán vị
nó với phần tử đầu tiên. Một khi điều này được thực hiện xong, giá trị lớn thứ hai trong mảng có thể
được hoán vị với phần tử thứ hai của mả...
Bài 12 Mảng
Mục tiêu:
Kết thúc bài học này, bạn có thể:
Sử dụng mảng một chiều
Sử dụng mảng hai chiều.
Các bước trong bài học này được trình bày chi tiết, ràng cẩn thận. Điều này giúp ta hiểu về
công cụ lập trình. Thực hiện theo các bước sau thật cẩn thận.
Phần I – Trong thời gian 1 giờ 30 phút đầu:
12.1 Mảng
Các mảng có thể được phân làm hai dạng dựa vào chiều của mảng: Mảng một chiều và mảng đa chiều.
Trong bài này, chúng ta sẽ tập trung vào cách tạo và sử dụng các mảng.
12.1.1 Sự sắp xếp một mảng một chiều
Mảng một chiều thể được sử dụng để lưu trữ một tập các giá trị cùng kiểu dữ liệu. Xét một tập
điểm của sinh viên trong một môn học. Chúng ta sẽ sắp xếp các điểm này theo thứ tự giảm dần.
Các bước sắp xếp mảng một chiều theo thứ tự giảm như sau:
1. Nhập vào số lượng các điểm.
Để thực hiện điều này, một biến phải được khai báo giá trị của biến phải được nhập. lệnh như
sau:
int n;
printf(\n Enter the total number of marks to be entered : );
scanf(%d, &n);
2. Nhập vào tập các điểm.
Để nhập vào tập các giá trị cho một mảng, mảng phải được khai báo. Mã lệnh như sau,
int num[100];
Số phần tử của mảng được xác định bằng giá trị đã nhập vào biến n. n phần tử của mảng phải được
khởi tạo giá trị. Để nhập n giá trị, sử dụng vòng lặp for. Một biến nguyên cần được khai báo để sử
dụng như chỉ số của mảng. Biến này giúp truy xuất từng phần tử của mảng. Sau đó giá trị của các
phần tử mảng được khởi tạo bằng cách nhận các giá trị nhập vào từ người dùng. Mã lệnh như sau:
int l;
for(l = 0; l < n; l++)
{
printf(\n Enter the marks of student %d : , l + 1);
scanf(%d, &num[l]);
}
Mảng 169
Ngôn ngữ C: Mảng P2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ C: Mảng P2 - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Ngôn ngữ C: Mảng P2 9 10 68