Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ C# - Phần 2

Được đăng lên bởi nvngoc_11th
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2780 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập trình trên môi trường Windows

Ngôn ngữ C# - Phần 2

Trần Duy Hoàng
tdhoang@hcmus.edu.vn

Mảng 1 chiều


Cú pháp:
type[ ] array_name;



Ví dụ:
int[] arrInt;

// mảng kiểu số nguyên

arrInt = new int[32];

arrInt[0] = 35; // phần tử đầu tiên có giá trị 35
string[] arrStr = {"Hồng", "Lan", "Cúc"};

Mảng 1 chiều


Lấy kích thước mảng

int arrayLength = myIntegers.Length;



Sắp xếp tăng dần

Array.Sort(myIntegers);



Sắp xếp giảm dần

Array.Reverse(myIntegers);



Duyệ t mả ng

int a = myIntegers[2];

Mảng 1 chiều


Ví dụ : tính tổng mảng số nguyên
int[] mang = {1, 5, 2, 4, 3};

●

Dùng vòng lặp for ?

●

Dùng vòng lặp foreach ?

Mảng 2 chiều


Cú pháp:
type[,] array-name;



Ví dụ:
int[,] myRectArray = new int[2,3];
int[,] myRectArray = new int[,] { {1,2}, {3,4}, {5,6},
{7,8} }; //mảng 4 hàng 2 cột



Duyệt mảng

double [, ] matrix = new double[10, 10];
matrix[2,2] = 4;

Mảng Jagged



Một dạng mảng nhiều chiều trong C#
Ví dụ:

int[][] a = new int[3][];
a[0] = new int[4];
a[1] = new int[3];
a[2] = new int[1];

Mảng Jagged


Khởi tạo ma trận n*m Jagged Array:
int[][] a = new int[n][];
for(int i = 0; i < n; i++)
{
a[i] = new int[m];
for (int j = 0; j < m; j++)
{
a[i][j] = i*n +j;
}
}

Lớp ký tự - char


1 số hàm kiểm tra ký tự
●
●
●

●
●



Bool char.IsDigit(char c) : có phải là ký số

Bool char.IsLetter(char c) : có phải là ký tự

Bool char.IsLetterOrDigit(char c) : có phải là ký tự hoặc
ký số
Bool char.IsLower(char c) : có phải là ký tự thường
Bool char.IsUpper(char c) : có phải là ký tự hoa

1 số hàm chuyển đổi
●
●

Char char.ToUpper(char c) : trả về ký tự hoa

Char char.ToLower(char c) : trả về ký tự thường

Lớp ký tự - char


Ví dụ

string str = "Hello world 1";
bool b1 = char.IsDigit(str[0]); // b1 = false
bool b2 = char.IsDigit(str[12]); // b2 = true
bool b3 = char.IsLetter(str[0]); // b3 = true
bool b4 = char.IsLetter(str[5]); // b4 = ?
bool b5 = char.IsLower(str[0]); // b5 = ?
bool b6 = char.IsUpper(str[0]); // b6 = ?
str[6] = char.ToUpper(str[6]); // str = ?

Lớp chuỗi - String


Một số hàm thao tác chuỗi
Thành viên

Giải thích

Length

Chiều dài chuỗi (số ký tự)

IndexOf()

vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi con
trong chuỗi

LastIndexOf()

vị trí xuất hiện cuối cùng của một chuỗi con
trong chuỗi

Format()

Định dạng chuỗi

ToUpper()

Trả về chuỗi chữ hoa

ToLower()

Trả về chuỗi chữ thường

Replace()

thay thế chuỗi con trong chuỗi bằng một
chuỗi con khác

Split()

Cắt một chuỗi thành nhiều chuỗi con

SubString()...
L p trình trên môi tr ng Windows ườ
Ngôn ng C# - Ph n 2
Tr n Duy Hoàng
tdhoang@hcmus.edu.vn
Ngôn ngữ C# - Phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ C# - Phần 2 - Người đăng: nvngoc_11th
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Ngôn ngữ C# - Phần 2 9 10 684