Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ C#

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 3993 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÔN NGỮ C#
ThS. Nguyễn Hà Giang

Content
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cấu trúc chương trình C#
Kiểu dữ liệu, từ khoá, định danh biến, hằng…
Chuyển đổi kiểu
Console I/O
Tham số ref, out, param
Lệnh lặp for, while, do while, foreach
Lệnh phân nhánh switch, lệnh nhảy
Mảng 1 chiều, đa chiều
Collections
Kiểu enumeration

Nguyen Ha Giang - 2009

Cấu trúc chương trình C#
3

using <namespace sử dụng>
…
namespace <Tên Namespace>
{
[Khóa truy xuất] class <Tên lớp>
{
public static void Main()
{
…
}
// thành viên khác …
}
// lớp khác …
Nguyen Ha Giang - 2009

Cấu trúc chương trình C#
4

¨

using: làm code gọn hơn, ko cần phải dùng tên của
namspace
¤ using

¨
¨

¨

System.

namespace của chương trình: ko bắt buộc
class: tối thiểu có 1 lớp chứa hàm entry point Main
của chương trình
public static void Main(): hàm entry point của
chương trình C#

Nguyen Ha Giang - 2009

Cấu trúc chương trình C#
5

¨
¨
¨

Nếu ko có namespace ⇒ namespace mặc định ko tên
Namespace có thể chứa: struct, interface, delegate, enum
Trường hợp đơn giản nhất: 1 lớp, 1 file cs và namespace mặc
định

Nguyen Ha Giang - 2009

Data Type
6

¨

Bao gồm
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

¨

Lớp đối tượng
Ký tự
Chuỗi
Số nguyên có dấu
Số nguyên không dấu
Số thực
Kiểu logic

object
char
string
sbyte, short, int, long
byte, ushort, uint, ulong
float, double, decimal
bool

Là alias của lớp dữ liệu trong .NET
¤
¤
¤

string
int
object

Nguyen Ha Giang - 2009

System.String
System.Int32
System.Object

Data Type
7

¨

Sử dụng kiểu dữ liệu
¤ Định

nghĩa trước (C#)

n Built-in

¤ Chương
n Class,
n

value type: int, long, string, object…

trình định nghĩa

struct, enum…

Person, Student, Employee…

Data Type
Built-in
Nguyen Ha Giang - 2009

User defined

The built-in value type
Name

CTS Type

Size

Range

sbyte

System.SByte

8

-128..127

short

System.Int16

16

(-32768 .. 32767)

int

Sytem. Int32

32

-231..231-1

long

Sytem. Int64

64

-263..263-1

byte

System.SByte

8

0..255

ushort

System.UInt16

16

(0 .. 65535)

uint

System.UInt32

32

0..232-1

ulong

System.UInt64

64

0..264-1

float

System.Single

32

xấp xỉ từ 3,4E - 38 đến 3,4E+38

double

System.Double

64

1,7E-308 đến 1,7E+308

decimal

System.Decimal

128

Có độ chính xác đến 28 con số

bool
char

System.Boolean
System.Char

16

Kiểu true/false
Ký tự unicode

Nguyen Ha Giang - 2009

8

The built-in reference type
9

¨

object: Sytem.Object
¤ Kiểu

dữ liệu gốc, cha của tất cả các kiểu dữ liệu trong C#

n object

¨

o = new object();

string: Sytem....
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ C# - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Ngôn ngữ C# 9 10 726