Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ lập trình C

Được đăng lên bởi Phiêu Linh Trắng
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 941 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 6

CÁC CẤU TRÚC LỰA CHỌN

1

Chương 6: Các cấu trúc rẽ nhánh

6.1. Cấu trúc lựa chọn - if-else
 Lệnh if cho phép chương trình lựa chọn chạy theo một trong hai nhánh

tuỳ thuộc vào giá trị đúng hoặc sai của biểu thức điều kiện.
 Nó có hai cách viết như sau:

Dạng 1

Dạng 2

if (biểu thức)
if (biểu thức)
khối lệnh (1);
khối lệnh (1);
else
khối lệnh (2);
2

Chương 6: Các cấu trúc rẽ nhánh

Giải thích các dạng của if - else


Dạng 1:
 Máy xác định giá trị của biểu thức.
 Nếu biểu thức đúng (biểu thức có giá trị khác 0) máy sẽ thực hiện khối lệnh 1

và sau đó sẽ thực hiện các lệnh tiếp sau lệnh if trong chương trình.
 Nếu biểu thức sai (biểu thức có giá trị bằng 0) thì máy bỏ qua khối lệnh 1 mà

thực hiện ngay các lệnh tiếp sau lệnh if trong chương trình.


Dạng 2:
 Máy xác định giá trị của biểu thức.
 Nếu biểu thức đúng (biểu thức có giá trị khác 0) máy sẽ thực hiện khối lệnh 1

và sau đó sẽ thực hiện các lệnh tiếp sau khối lệnh 2 trong chương trình.
 Nếu biểu thức sai (biểu thức có giá trị bằng 0) thì máy bỏ qua khối lệnh 1 mà

thực hiện khối lệnh 2 sau đó thực hiện tiếp các lệnh tiếp sau khối lệnh 2 trong
chương trình.

3

Chương 6: Các cấu trúc rẽ nhánh

Ví dụ:

Viết chương trình nhập vào hai số a và b, tìm max của hai số rồi in kết quả lên màn hình

Cách 1:
#include "stdio.h"
void main()
{
float a,b,max;
printf("\n Cho a=");
scanf("%f",&a);
printf("\n Cho b=");
scanf("%f",&b);
max=a;
if (b>max) max=b;
printf(" \n Max cua hai
so a=%8.2f va b=%8.2f la
Max=%8.2f",a,b,max);
}
4

Chương 6: Các cấu trúc rẽ nhánh

Cách 2:
#include "stdio.h"
void main()
{
float a,b,max;
printf("\n Cho a=");
scanf("%f",&a);
printf("\n Cho b=");
scanf("%f",&b);
if (a>b) max=a;
else max=b;
printf(" \n Max cua
hai so a=%8.2f va b=
%8.2f la Max=
%8.2f",a,b,max);
}

Sự lồng nhau của các lệnh if
 Trong ngôn ngữ C, cho phép sử dụng các lệnh if lồng nhau

có nghĩa là trong các khối lệnh (1) và (2) ở trên có thể
chứa các lệnh if - else khác.
 Trong trường hợp này, nếu không sử dụng các dấu mở,

đóng ngoặc cho các khối thì sẽ có thể bị nhầm lẫn giữa các
if-else.
 Chú ý là máy sẽ ghép lệnh else với lệnh if không có else

gần nhất.

5

Chương 6: Các cấu trúc rẽ nhánh

if ( n>0 )/* if thứ nhất*/
if ( a>b )/* if thứ hai*/
z=a;
else
z=b;
Chú ý: else ở đây sẽ đi với if thứ hai

6

Đoạn chương trình sau tương đương với ví dụ trước:
if ( n>0 ) /* if thứ nhất*/
{
if ( a>b ) /* if thứ hai*/
z=a;
else
z=b;
}
Trường hợp ta muốn else đi với if thứ nhất thì ta viết như sau:
if ( n...
CÁC CẤU TRÚC LỰA CHỌN
CHƯƠNG 6
1
Chương 6: Các cấu trúc rẽ nhánh
Ngôn ngữ lập trình C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ lập trình C - Người đăng: Phiêu Linh Trắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Ngôn ngữ lập trình C 9 10 242