Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ lập trình C

Được đăng lên bởi Phiêu Linh Trắng
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1698 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 8

Xâu ký tự

1

Chương 8: Xâu ký tự

Nội dung bài học
1. Các loại biến, hằng xâu ký tự.
2. Các hàm cơ bản trong xâu ký tự.
3. Một số ví dụ minh họa.

2

Chương 8: Xâu ký tự

8.1. Các biến và hằng kiểu xâu kí tự.
 Trong C, xâu ký tự được cài đặt như là mảng của các ký tự, được kết

thúc bởi ký tự NULL (‘\0’).
 Các biến xâu kí tự được sử dụng để lưu trữ một dãy các ký tự.
 Như các biến khác, các biến này phải được khai báo trước khi sử dụng.
 Ví dụ khai báo một biến xâu kí tự:

char str[10];
 str là một mảng các ký tự, nó có thể lưu tối đa 10 ký tự.
 Giả sử str được gán một hằng xâu kí tự: “WELL DONE”

 Một hằng xâu kí tự là một dãy các ký tự nằm trong dấu nháy kép. Mỗi ký

tự trong một xâu kí tự được lưu trữ như là một phần tử của mảng.
3

Chương 8: Xâu ký tự

8.1. Các biến và hằng kiểu xâu kí tự (t)
 Trong bộ nhớ, xâu kí tự được lưu trữ như sau:

‘W’ ‘E’ ‘L’ ‘L’

‘’

‘D’ ‘O’ ‘N’ ‘E’ ‘\0’

 Đối với kiểu hằng hoặc thông qua lệnh nhập, ký tự ‘\0’ (null)

được tự động thêm vào trong cách biểu diễn bên trong của
xâu kí tự để đánh dấu điểm kết thúc xâu kí tự.
 Do đó, khi khai báo một xâu kí tự, phải tăng kích thước của

xâu thêm một phần tử để chứa kí hiệu kết thúc NULL.
4

Chương 8: Xâu ký tự

8.1.1. Con trỏ trỏ đến xâu kí tự
 Xâu kí tự có thể được lưu và truy cập bằng cách sử dụng con trỏ

kiểu ký tự.
 Một con trỏ kiểu ký tự trỏ đến một xâu ký tự được khai báo như sau:

char *pstr = “WELCOME”;
hoặc:
char a[] = “Welcome”;
char *pa=a;
 pstr là một con trỏ được khởi tạo để trỏ đến một hằng xâu kí tự.
 Con trỏ pa lưu địa chỉ của xâu a.
 Các con trỏ trên có thể thay đổi để trỏ đến bất kì một xâu kí tự nào khác.
5

Chương 8: Xâu ký tự

8.1.2 Các thao tác nhập xuất xâu kí tự
 Các thao tác nhập/xuất xâu kí tự trong C được thực hiện

bằng cách gọi các hàm chuẩn.
 Các hàm chuẩn được khai báo trong:

#include <stdio.h>;
 Một số hàm chuẩn cho xâu ký tự:
 Hàm char * gets (char *s);
 Hàm int puts (const char *s);
 Hàm scanf() với định dạng xâu ký tự.
 Hàm printf() với định dạng xâu ký tự.
6

Chương 8: Xâu ký tự

8.1.2 .1. Các thao tác nhập/xuất xâu kí tự đơn giản
Nhập đơn giản:
 Hàm được sử dụng gets().
 Cú pháp: char * gets (char *s);
 Ý nghĩa:
 Nhập một xâu ký tự thông qua thiết bị nhập chuẩn.
 Các ký tự sẽ được nhập vào cho đến khi nhấn phím Enter.
 Hàm gets() thay thế ký tự kết thúc trở về đầu dòng ‘\n’ bằng ký tự ‘\0’.
 Trong đó s là một mảng ký tự đã được khai báo.
 Chú ý: Cần giải phóng bộ đệm khi nhập xâu ký tự bằng hàm: f...
Xâu ký tự
Xâu ký tự
1
Chương 8: Xâu ký tự
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 8
Ngôn ngữ lập trình C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ lập trình C - Người đăng: Phiêu Linh Trắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Ngôn ngữ lập trình C 9 10 395