Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ lập trình C

Được đăng lên bởi Phiêu Linh Trắng
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1434 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 9

Cấu trúc

1

Chương 9: Cấu trúc

Khái niệm
 Cấu trúc là tập hợp của một hoặc nhiều biến, chúng có thể có kiểu

dữ liệu khác nhau, được nhóm lại dưới một tên duy nhất để tiện xử lý.
 Cấu trúc còn gọi là bản ghi trong một số ngôn ngữ lập trình khác,

chẳng hạn như PASCAL.
 Một số ví dụ về khái niệm cấu trúc:
 Phiếu ghi lương, gồm có: tên, địa chỉ, lương, phụ cấp, … một số trong

các thuộc tính này lại có thể là một cấu trúc bởi trong nó có thể chứa
nhiều thành phần: Tên ( Họ, đệm, tên ), Địa chỉ ( Phố, số nhà ), ...
 Danh sách sinh viên, gồm có: mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, điểm

toán, điểm lý, điểm hóa…; trong đó, ngày sinh có thể chứa nhiều thành
phần ngày, tháng, năm.
 Những dạng như vậy  sử dụng cấu trúc.
2

Chương 9: Cấu trúc

9.1. Kiểu cấu trúc
 Để sử dụng cấu trúc, cần định nghĩa cấu trúc trước khi sử dụng.
 Định nghĩa cấu trúc:

struct tên_kiểu_cấu_trúc
{
Khai báo các thành phần của cấu trúc

(1)

};
 Ý nghĩa các thành phần:
 struct là từ khoá
 tên_kiểu _cấu_trúc là một tên bất kỳ do người lập trình tự đặt theo qui tắc đặt.
 thành phần của cấu trúc có thể là: biến, mảng, cấu trúc khác đã được định

nghĩa trước đó.

3

Chương 9: Cấu trúc

Ví dụ về định nghĩa cấu trúc
Ví dụ 1:


Mô tả một kiểu cấu trúc có tên là ngay gồm có ba thành phần: biến nguyên ngaythu, mảng thang, và biến nguyên
nam.
struct ngay {
int ngaythu;
char thang[12];
int nam;
};

Ví dụ 2:


Tạo ra kiểu cấu trúc có tên là nhancong gồm có năm thành phần. Ba thành phần đầu là ten, diachi, bacluong. Hai
thành phần còn lại là các cấu trúc ngaysinh và ngaybatdaucongtac được xây dựng theo cấu trúc ngay được định
nghĩa trong ví dụ 1.
struct nhancong {
char ten[15];
char diachi[20]
double bacluong;
struct ngay ngaysinh;
struct ngay ngaybatdaucongtac;
};

4

Chương 9: Cấu trúc

9.1. Định nghĩa cấu trúc bằng typedef (t)
 Cú pháp: typedef <type difinition> <identifier> ;
 Ví dụ: có thể dùng toán tử typedef để định nghĩa các kiểu dữ liệu mới có cấu trúc là: ngay và

nhancong ở trên như sau:
typedef struct
{

int ngaythu;
char thang[12];
int nam;

} ngay;
typedef struct
{

char ten[15];
char diachi[20]
double bacluong;
struct ngay ngaysinh;
struct ngay ngaybatdaucongtac;

} nhancong;
 Đặc tính typedef đặc biệt tiện lợi khi định nghĩa các cấu trúc, vì ta không cần nhắc lại từ khóa

struct mỗi khi cần khai báo một biến theo cấu trúc đó

5

Chương 9: Cấu trúc

9.2. Khai báo biến theo một kiểu cấu trúc
đã định nghĩa
 Khai báo biến kiểu cấu trúc hoàn toàn giống như vi...
C u trúc
C u trúc
Chương 9
Chương 9
1
Chương 9: Cấu trúc
Ngôn ngữ lập trình C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ lập trình C - Người đăng: Phiêu Linh Trắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Ngôn ngữ lập trình C 9 10 814