Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ lập trình C

Được đăng lên bởi Phiêu Linh Trắng
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1640 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 10

HÀM

1

Chương 10: Hàm

10.1. Giới thiệu về hàm
 Một chương trình viết trong ngôn ngữ C là một dãy các hàm,

trong đó phải có một hàm chính (hàm main() ).
 Hàm chia các bài toán lớn thành các công việc nhỏ hơn,

giúp thực hiện những công việc lặp lại nào đó một cách
nhanh chóng mà không phải viết lại đoạn chương trình.
 Thứ tự các hàm viết trong chương trình là bất kỳ, song

chương trình bao giờ cũng bắt đầu thực hiện từ hàm main().
 Hàm có thể xem là một đơn vị độc lập của chương trình. Các

hàm có vai trò ngang nhau, vì vậy không cho phép xây
dựng một hàm bên trong các hàm khác.
2

Chương 10: Hàm

10.2. Cấu trúc của hàm
 Xây dựng một hàm bao gồm: khai báo kiểu trả về của hàm, đặt tên hàm, khai báo các tham số hình

thức và đưa ra câu lệnh cần thiết để thực hiện yêu cầu đề ra cho hàm.
 Một hàm được viết theo mẫu sau:

[type] tên_hàm ( khai báo các tham số hình thức của hàm )
{
Khai báo các biến cục bộ
Các câu lệnh
[return[biểu thức];]
}
 Giải thích các thành phần của hàm:
 Kiểu trả về của hàm: là kiểu chuẩn hoặc kiểu được định nghĩa mới.
 Tên hàm: tuân theo quy tắc đặt tên chung.
 Tham số hình thức: khai báo các tham số hình thức có theo dạng: <kiểu tham số 1> <tên tham số 1>,

<kiểu tham số 2> <tên tham số 2>,..., <kiểu tham số n> <tên tham số n>. Nếu không có tham số hình
thức, vẫn cần có dấu ().
 Thân hàm:
 Thân hàm là nội dung chính của hàm bắt đầu và kết thúc bằng các dấu { }.
 Trong thân hàm chứa các câu lệnh cần thiết để thực hiện một yêu cầu nào đó đã đề ra cho hàm.
 Thân hàm có thể sử dụng một câu lệnh return, có thể dùng nhiều câu lệnh return ở các chỗ khác nhau, và cũng có thể không sử

dụng câu lệnh này. Dạng tổng quát của nó là: return [biểu thức];
 Giá trị của biểu thức trong câu lệnh return sẽ được gán cho hàm.

3

Chương 10: Hàm

Ví dụ: 

Viết chương trình tìm giá trị lớn nhất của ba số mà giá trị mà giá trị của chúng được 

đưa vào từ bàn phím.
Chúng ta tổ chức thành hai hàm: Hàm main() và hàm max3s. Nhiệm vụ của hàm 
max3s là tính giá trị lớn nhất của ba số đã được đọc vào, giả sử là a,b,c. Nhiệm vụ của hàm 
main() là đọc ba giá trị vào từ bàn phím, rồi dùng hàm max3s như trên để tìm giá trị lớn nhất 
của ba số và đưa kết quả ra màn hình
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
/* Khai bao nguyen mau*/
float max3s(float a,float b,float c );
void main()
{
float x,y,z;
printf("\n Vao ba so x,y,z:");
scanf("%f%f%f",&x,&y,&z);
printf("\n Max cua ba so x=%8.2f y=
%8.2f z=%8.2f la: %8.2f",
x,y,z,max3s(x,y,z));
getch()...
HÀM
HÀM
Chương 10
Chương 10
1
Chương 10: Hàm
Ngôn ngữ lập trình C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ lập trình C - Người đăng: Phiêu Linh Trắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Ngôn ngữ lập trình C 9 10 470