Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ lập trình C

Được đăng lên bởi Phiêu Linh Trắng
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1757 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lập trình C
Chương 11: Tệp tin - File

1

Chương 11: Tệp tin

Nội dung
11.1. Khái niệm về tệp tin.
11.2. Khai báo sử dụng tệp - một số hàm thường dùng khi thao
tác trên tệp.
11.3. Một số ví dụ về tệp tin.

2

Chương 11: Tệp tin

11.1. Khái niệm về tệp tin
 Tệp tin (tệp dữ liệu) là tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau, được

chứa trong một thiết bị nhớ ngoài của máy tính (đĩa cứng, CD, ...) dưới
một cái tên nào đó.
 Tệp được chứa trong bộ nhớ ngoài, điều đó có nghĩa là tệp được lưu trữ để

dùng nhiều lần và tồn tại ngay cả khi chúng ta đã tắt máy tính.
 Tệp là một kiểu dữ liệu có cấu trúc. Định nghĩa tệp có phần nào giống

mảng ở chỗ chúng đều là tập hợp của các phần tử dữ liệu cùng kiểu dữ
liệu, song mảng thường có số phần tử cố định, số phần tử của tệp không
được xác định trong khi định nghĩa.
3

Chương 11: Tệp tin

11.1. Khái niệm về tệp tin (t)
Có hai kiểu nhập xuất dữ liệu lên tệp: Nhập xuất nhị phân và

nhập xuất văn bản.
Nhập/xuất nhị phân:
Dữ liệu được ghi lên tệp theo các byte nhị phân, trong quá

trình nhập xuất, dữ liệu không bị biến đổi.
Khi đọc tệp, nếu gặp cuối tệp thì ta nhận được mã kết thúc tệp

bằng hằng số EOF (được định nghĩa trong stdio.h bằng -1) và
khi đó hàm feof cho giá trị khác 0.
4

Chương 11: Tệp tin

11.1. Khái niệm về tệp tin (t)
Nhập/xuất văn bản:

Kiểu nhập xuất văn bản chỉ khác kiểu nhị phân khi xử lý

ký tự chuyển dòng (mã 10). Mã chuyển dòng được xử lý
như sau:
Khi ghi, nếu gặp một ký tự LF ( Line Feed - Xuống dòng, mã Ascii là

10) thì nó sẽ được chuyển thành hai ký tự CR ( Carriage Return - Về
đầu dòng, mã Ascii là 13 ) và LF (mã 10).
Khi đọc, hai ký tự liên tiếp là CR và LF trên tệp chỉ cho ta một ký tự

LF.
5

Chương 11: Tệp tin

11.2. Khai báo sử dụng tệp - một số hàm
thường dùng khi thao tác trên tệp
11.2.1. Khai báo sử dụng tệp:
Cú pháp: FILE <biến_con_trỏ_tệp>;
Trong đó <biến_con_trỏ_tệp> có thể là biến đơn hay một

danh sách các biến phân cách nhau bởi dấu phảy.
Ví dụ: FILE *vb, *np;

6

Chương 11: Tệp tin

/* Khai báo hai biến con trỏ tệp */

11.2. Một số hàm thường dùng khi thao tác trên
tệp(t)
11.2.2. Mở tệp - hàm fopen :
 Cú pháp:

FILE *fopen(const char *tên_tệp, const char *kiểu);
 Nguyên hàm được định nghĩa trong trong: stdio.h .
 Trong đó: đối thứ nhất là tên tệp, đối thứ hai là kiểu truy nhập.
 Ý nghĩa: Hàm dùng để mở tệp. Nếu thành công hàm trả về con trỏ

kiểu FILE trỏ đến tệp vừa mở. Nếu có lỗi hàm sẽ trả về giá trị
NULL.
7

Chương 11: Tệp tin

11.2. Một số hàm thường dùng k...
Chương 11: Tệp tin
1
Lập trình C
Lập trình C
Chương 11: Tệp tin - File
Chương 11: Tệp tin - File
Ngôn ngữ lập trình C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ lập trình C - Người đăng: Phiêu Linh Trắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Ngôn ngữ lập trình C 9 10 193