Ktl-icon-tai-lieu

ngôn ngữ lập trình C++

Được đăng lên bởi hanhhuynh6665
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Ngôn ngữ Lập trình C++
Chương I - Giới thiệu ngôn ngữ C++

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 1.

2

Nội dung chính
•
•
•
•
•

Mã máy, Hợp ngữ, và ngôn ngữ bậc cao
Một số ngôn ngữ lập trình bậc cao
Lịch sử C và C++
Hệ thống và môi trường lập trình C++
Giới thiệu về C++
–
–
–
–
–

ví dụ về chương trình C++ đơn giản
khái niệm biến
vào ra dữ liệu
các phép toán số học
ra quyết định - các phép toán quan hệ

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 1.

3

1.1 Mã máy, Hợp ngữ, và Ngôn ngữ bậc cao
1. Mã máy (machine language)
–
–
–
–
–
–

Là ngôn ngữ duy nhất máy tính trực tiếp hiểu được, là “ngôn
ngữ tự nhiên” của máy tính
Được định nghĩa bởi thiết kế phần cứng, phụ thuộc phần cứng
Gồm các chuỗi số, => chuỗi các số 0 và 1
Dùng để lệnh cho máy tính thực hiện các thao tác cơ bản, mỗi
lần một thao tác
Nặng nề, khó đọc đối với con người
Ví dụ:
+1300042774
+1400593419
+1200274027

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 1.

4

1.1 Mã máy, Hợp ngữ, và Ngôn ngữ bậc cao
2. Hợp ngữ (assembly)
–
–
–

Những từ viết tắt kiểu tiếng Anh, đại diện cho các thao tác
cơ bản của máy tính
Dễ hiểu hơn đối với con người
Máy tính không hiểu
•

–

Cần đến các chương trình dịch hợp ngữ (assembler) để
chuyển từ hợp ngữ sang mã máy

Ví dụ:
LOAD
BASEPAY
ADD
OVERPAY
STORE GROSSPAY

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 1.

5

1.1 Mã máy, Hợp ngữ, và Ngôn ngữ bậc cao
3. Các ngôn ngữ bậc cao (high-level languages)
–
–
–

Tương tự với tiếng Anh, sử dụng các ký hiện toán học thông dụng
Một lệnh thực hiện được một công việc mà hợp ngữ cần nhiều
lệnh để thực hiện được.
Ví dụ:
grossPay = basePay + overTimePay

–
–

Các chương trình dịch (compiler) để chuyển sang mã máy
Các chương trình thông dịch (interpreter program) trực tiếp chạy
các chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao.
•
•

Chậm hơn
Thuận tiện khi đang phát triển chương trình

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 1.

6

1.2 Một số ngôn ngữ lập trình bậc cao
•

•

•

•

FORTRAN
– FORmula TRANslator (1954-1957: IBM)
– Tính toán toán học phức tạp, thường dùng trong các ứng dụng khoa học và kỹ
thuật
COBOL
– COmmon Business Oriented Language (1959)
– Thao tác chính xác và hiệu quả đối với các khối lượng dữ liệu lớn,
• Các ứng dụng thương mại
Pascal
– Tác giả: Niklaus Wirth
– Dùng trong trường học.

Java
– Tác giả: Sun Microsystems (1991)
– Ngôn ngữ điều khiển theo sự kiện (event-driven), hoàn toàn hướng đối tượng,
tính khả chuyển (portable) rất cao.
– Các trang Web với nội dung tương tác động
– Phát triển các ứng dụn...
© 2004 Trn Minh Châu. FOTECH. VNU
1
Chương 1.
Ngôn ng Lp trình C++
Chương I - Gii thiu ngôn ng C++
© 2004 Trn Minh Châu. FOTECH. VNU
2
Chương 1.
Ni dung chính
•Mã máy, Hp ng, và ngôn ng bc cao
•Mt s ngôn ng lp trình bc cao
•Lch s C và C++
•H thng và môi trường lp trình C++
•Gii thiu v C++
–ví d v chương trình C++ đơn gin
khái nim biến
vào ra d liu
các phép toán s hc
ra quy
ết định - các phép toán quan h
ngôn ngữ lập trình C++ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngôn ngữ lập trình C++ - Người đăng: hanhhuynh6665
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
ngôn ngữ lập trình C++ 9 10 512