Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ lập trình C

Được đăng lên bởi Phiêu Linh Trắng
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2039 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIN HỌC CƠ B ẢN

Chương 2
Các thành phần cơ bản

1

2.1. Bộ ký tự trong C.
 Ngôn ngữ C được xây dựng trên bộ ký tự sau (p hân b iệt c h ữ th ường  v à 

c h ữ ho a ):

– 26 chữ cái hoa: A B C ... Z
– 26 chữ cái thường: a b c  .. z
– 10 chữ số: 0 1 2 ... 9
– Các ký hiệu toán học: +, ­, *, /, =, (, ).
– Ký tự gạch nối: _
– Các ký tự khác: . , :  ; [ ]  {} ! \ & % # $ ...
– Dấu cách (s pac e ) dùng để tách các từ.

 Chú ý:
– Khi viết chương trình, không được sử dụng ký tự khác.
– Ví dụ:

giải phương trình bậc 2: ax2 +bx+c=0; biểu thức Delta ∆=b2 - 4ac, trong
ngôn ngữ C không cho phép dùng ký tự ∆, vì vậy ta phải dùng ký hiệu khác
để thay thế
2

2.2. Từ khoá
 Từ khoá là những từ được sử dụng để khai báo các kiểu dữ liệu, để viết các

toán tử và các câu lệnh. Bảng dưới đây liệt kê các từ khoá của C.
asm

break

case

cdecl

char

const

continue

default

do

double

else

enum

extern

far

float

for

goto

huge

if

int

interrupt

long

near

pascal

register

return

short

signed

sizeof

static

struct

switch

typedef

union

unsigned

void

volatile

while

 Chú ý:

 Không được dùng các từ khoá để đặt tên cho các hằng, biến, mảng, hàm, ...
 Từ khoá phải được viết bằng chữ thường, ví dụ: từ khoá khai báo kiểu nguyên là int chứ không

phải là INT.
3

2.3. Tên (1/2)
 Tên được dùng để xác định các đại lượng khác nhau trong

một chương trình.
 Tên: hằng, biến, mảng, hàm, con trỏ, tệp, cấu trúc, nhãn, ...
 Tên được đặt theo qui tắc sau:
 Tên là một dãy các ký tự bao gồm chữ cái, chữ số và gạch nối.
 Ký tự đầu tiên của tên phải là chữ cái hoặc gạch nối.
 Tên không được trùng với từ khoá.
 Độ dài cực đại của tên theo mặc định là 32 và ta có thể được đặt lại là một

trong các giá trị từ 1 tới 32 nhờ chức năng: Option-Compiler-Source-Identifier
length khi dùng TURBO C.
4

2.3. Tên (2/2)
 Ví dụ:
 Các tên đúng:a_1, delta, x1, _step, GAMA.
 Các tên sai

3MN

Ký tự đầu tiên là số

m#2

Sử dụng ký tự #

f(x)

Sử dụng các dấu ( )

do

Trùng với từ khoá

te ta

Sử dụng dấu cách

Y-3

Sử dụng dấu -

 Chú ý:
 Trong C, tên bằng chữ thường và chữ hoa là khác nhau. Ví dụ tên AB khác với ab.
 Trong C, ta thường dùng chữ hoa để đặt tên cho các hằng và dùng chữ thường để đặt

tên cho hầu hết cho các đại lượng khác như biến, biến mảng, hàm, cấu trúc.
 Tuy nhiên đây không phải là điều bắt buộc.

5

2.4. Kiểu dữ liệu (1/7)
Một s ố d ạng  kiểu c ơ b ản tro ng  ng ô n ng ữ C

6

2.4.1.

Kiểu ký tự - char.

2.4.2.

Kiểu nguyên.

2.4.3.

Kiểu dấu phảy động.

...
Chương
Chương
2
2
Các thành phần cơ bản
Các thành phần cơ bản
1
TIN H C C B N Ơ
TIN H C C B N Ơ
Ngôn ngữ lập trình C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ lập trình C - Người đăng: Phiêu Linh Trắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Ngôn ngữ lập trình C 9 10 192