Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ lập trình C

Được đăng lên bởi Phiêu Linh Trắng
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 955 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập trình C
Chương 3: Các khái niệm cơ bản

1

Chương 3: Cấu trúc cơ bản của chương trình
C

00:51

Nội dung
3.1. Lời chú thích.
3.2. Lệnh và khối lệnh.
3.3. Cấu trúc cơ bản của chương trình C.
3.4. Một số qui tắc cần nhớ khi viết chương
trình.

2

Chương 3: Cấu trúc cơ bản của chương trình
C

00:51

3.1. Lời chú thích
 Trong quá trình viết chương trình, nên sử dụng lời chú

thích để chương trình dễ hiểu hơn.
 Có thể để lời giải thích ở bất kỳ vị trí nào trong chương
trình.
 Lời giải thích được đặt giữa hai dấu /* và */.
Ví dụ:
int m,n; /* m la so cot cua ma tran, n la so hang cua ma
tran */
 Trong trình biên dịch C++, có thể đặt lời giải thích sau
dấu //. Khi đó, tất cả ký tự sau // sẽ là lời giải thích.
Ví dụ:
int m,n; // m la so cot cua ma tran, n la so hang cua ma tran
3

Chương 3: Cấu trúc cơ bản của chương trình
C

00:51

3.1. Lời chú thích (t)
Ví dụ: Viết chương trình cho phép cấp phát bộ nhớ cho chuỗi, sao chép
chuỗi và in chuỗi.
#include "stdio.h” /* thu vien vao ra chuan */
#include "string.h“ /* thu vien thao tac voi chuoi */
#include "alloc.h“ /* thu vien cap phat bo nho */
#include "process.h“ /* thu vien xu ly tien trinh */
#include “conio.h“ /* thu vien thao tac voi man hinh */
void main()
{ char *str;
/* Cấp phát bộ nhớ cho xâu ký tự */
if ((str = (char *)malloc(10)) == NULL)
{
printf(“Khong du bo nho\n");
exit(1); /* Kết thúc chương trình nếu thiếu bộ nhớ */
}
strcpy(str, "Hello"); /* copy "Hello" vào xâu */
printf("String is %s\n", str); /* Hiển thị xâu */
free(str); /* Giải phóng bộ nhớ */
// dừng chương trình để xem kết quả
getch();
}

4

Chương 3: Cấu trúc cơ bản của chương trình
C

00:51

3.2. Lệnh và khối lệnh
 3.2.1. Lệnh
o Một biểu thức kiểu như x=0 hoặc ++i hoặc
scanf(...),… trở thành câu lệnh của C khi có đi kèm
theo dấu ; ở cuối cùng.
Ví dụ:
x=0;
++i;// i=i+1;
i++;
scanf(...);
o Trong chương trình C, dấu ; là dấu hiệu kết thúc
của một câu lệnh.
5

Chương 3: Cấu trúc cơ bản của chương trình
C

00:51

3.2.2. Khối lệnh
 Một dãy các câu lệnh được bao bởi các dấu { } gọi là một khối lệnh.

Ví dụ:
{

a=2;
b=3;
printf("\n%6d%6d",a,b);

}
 C xem một khối lệnh cũng như một câu lệnh riêng lẻ. Nói cách khác,
chỗ nào có thể viết được một câu lệnh thì ở đó cũng có thể đặt một
khối lệnh.
 Khai báo ở đầu khối lệnh: Các khai báo biến và mảng chẳng những có
thể đặt ở đầu của một hàm mà còn có thể viết ở đầu khối lệnh:
{
int a,b,c[50];
float x,y,z,t[20][30];
a==b==3;
x=5.5; y=a*x;
z=b*x;
printf("\n y= %8.2f\n z=%2.6f",y,z);
}
6

Chươ...
00:51
Chương 3: Cấu trúc cơ bản của chương trình
C
1
Lập trình C
Lập trình C
Chương 3: Các khái niệm cơ bản
Chương 3: Các khái niệm cơ bản
Ngôn ngữ lập trình C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ lập trình C - Người đăng: Phiêu Linh Trắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Ngôn ngữ lập trình C 9 10 925