Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngư lập trình C

Được đăng lên bởi Phiêu Linh Trắng
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1173 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 5

TOÁN TỬ VÀ BIỂU THỨC

1

Chương 5: Toán tử và biểu thức

Khái niệm
Toán hạng là một đại lượng có một giá trị nào đó.
Toán hạng bao gồm

hằng, biến, phần tử mảng và

hàm.
Biểu thức được lập từ các toán hạng và các phép tính

để tạo nên những giá trị mới.
Biểu thức dùng để diễn đạt một

công thức, một quy

trình tính toán, vì vậy nó là một thành phần không thể
thiếu trong chương trình.
2

Chương 5: Toán tử và biểu thức

5.1. Biểu thức
 Biểu

thức là một sự kết hợp giữa các phép toán và các toán hạng

để diễn đạt một công thức toán học nào đó.
 Mỗi biểu thức có sẽ trả về một giá trị.
 Như vậy hằng, biến, phần tử mảng và hàm cũng được xem là biểu

thức.
 Biểu thức thường được dùng trong:
 Vế phải của câu lệnh gán.
 Làm đối số của hàm (trong trường hợp truyền tham số theo giá trị).
 Làm chỉ số cho các phần tử của một mảng.
 Trong các biểu thức điều kiện của các cấu trúc điều khiển.
3

Chương 5: Toán tử và biểu thức

5.2. Lệnh gán
 Cú pháp của lệnh gán có dạng: v = e;
 Trong đó:
 v là một biến (hay phần tử của mảng),
 e là một biểu thức.

 Lệnh gán có thể sử dụng trong các câu lệnh và các biểu thức khác.


Ví dụ 1:

a=b=5;
giá trị của biểu thức gán b=5 cho biến a. Kết qủa là b=5 và a=5.


Ví dụ 2:

z=(y=2)*(x=6);

/* ở đây * là phép toán nhân */

gán 2 cho y, 6 cho x và nhân hai biểu thức lại cho ta z=12.
4

Chương 5: Toán tử và biểu thức

5.3. Các phép toán số học
• Các phép toán số học hai ngôi gồm:
Phép toán

Ý nghĩa

Ví dụ

+

Phép cộng

a+b

-

Phép trừ

a-b

*

Phép nhân

a*b

/

Phép chia

a/b

%

Phép lấy phần dư

a%b

 Phép toán trừ một ngôi - : ví du -(a+b) sẽ đảo giá trị của phép cộng (a+b).

Ví dụ:
11/3=3
11%3=2
-(2+6)=-8
 Các phép toán +, - có cùng thứ tự ưu tiên và có thứ tự ưu tiên nhỏ hơn các phép
*, /, % và cả ba phép này lại có thứ tự ưu tiên nhỏ hơn phép trừ một ngôi.
 Các phép toán số học được thực hiện từ trái sang phải.


5

Chương 5: Toán tử và biểu thức

5.4. Các phép toán quan hệ và logic
 Phép toán

quan hệ và logic cho ta giá trị đúng (khác không, thường là 1) hoặc

giá trị sai (0). Nói cách khác, khi các điều kiện nêu ra là đúng thì ta nhận được giá
trị 1, trái lại ta nhận giá trị 0.
 Các phép toán quan hệ

6

Phép toán

Ý nghĩa

>

So sánh lớn hơn

>=

So sánh lớn hơn hoặc
bằng

<

So sánh nhỏ hơn

<=

So sánh nhỏ hơn hoặc
bằng

==

So sánh bằng nhau

!=

So sánh khác nhau

Chương 5: Toán tử và biểu thức

Ví dụ
a>b
4>5 có giá trị 0
a>=b
6>=2 có giá trị 1
a<b
6<=7 có giá trị 1
a<=b
8<=5 có giá t...
TOÁN TỬ VÀ BIỂU THỨC
CHƯƠNG 5
1
Chương 5: Toán tử và biểu thức
Ngôn ngư lập trình C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngư lập trình C - Người đăng: Phiêu Linh Trắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Ngôn ngư lập trình C 9 10 826