Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ lập trình C++1

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập trình C++ 1

1

Kế thừa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Quan hệ “has a” và “is a”
Bài toán minh hoạ composition
Kế thừa đơn
Nạp chồng
Từ khoá protected
Review
Bài tập

2

Quan hệ “has a” và “is a”
Các đối tượng có thể có quan hệ với nhau.
 Quan hệ “has a”: A “has a” B nếu trong đối
tượng A có một thành phần là đối tượng B (quan
hệ bao gồm - composition)




Ví dụ: Đối tượng Ngôi nhà có thành phần là đối tượng
mái nhà, Tường và Cửa ra vào. Đối tượng Hình chữ
nhật có thành phần là Điểm trên trái và dưới phải. Đối
tượng Sinh viên có một thành phần là đối tượng Ngày
tháng (ngày sinh)...

3

Quan hệ “has a” và “is a”


Quan hệ “is a”: A “is a” B nếu đối tượng A có
những đặc tính của đối tượng B (quan hệ kế
thừa - inheritance)




Ví dụ: Con voi có bản chất là một Động vật. Hình cầu
là một sự mở rộng của Hình tròn. Sinh viên đại cương
và Sinh viên chuyên ngành đều có những đặc điểm
của Sinh viên...

Chú ý: Trong lập trình đôi khi ta có thể cài đặt quan
hệ giữa các đối tượng một cách “linh hoạt”. Chẳng
hạn có thể coi Hình tròn là đối tượng chứa một
Điểm (tâm hình tròn) hoặc là một sự kế thừa từ đối
tượng Điểm (!?).
4

Ví dụ minh hoạ composition


Xây dựng lớp Hinhchunhat từ lớp Diem



#include <iostream.h>



// Lop Diem
class Diem
{
private:
int x, y;
public:
Diem(); // Cau tu mac dinh
Diem(int xx, int yy); // Cau tu khoi tao toa do
void DatToado(int xx, int yy); // Dat toa do
int LayX(); // Tra ve toa do x
int LayY(); // Tra ve toa do y
};













5

Bài tập về nhà
1.

Cài đặt đầy đủ lớp Điểm và lớp Hinhchunhat. Thêm
cấu tử khởi tạo Hinhchunhat từ hai điểm và cấu tử sao
chép. Thêm phương thức tính giao của 2 hình chữ
nhật, kiểm tra một điểm có nằm trong hình chữ nhật
hay không (quá tải phương thức này).
Viết chương trình nhập một hình chữ nhật, sau đó
phát sinh 100 điểm ngẫu nhiên và cho biết có bao
nhiêu điểm nằm trong hình chữ nhật đã nhập.
Viết chương trình nhập vào 3 hình chữ nhật và tính
giao đôi một của các hình này.

29

Bài tập về nhà
1.

2.

Tạo lớp Hinhtru kế thừa từ lớp Hinhtron, lớp này
có thêm dữ liệu là độ cao. Nạp chồng và định
nghĩa thêm các phương thức cần thiết.
Xây dựng lớp Animal có dữ liệu là tên và các
phương thức cơ bản. Thêm phương thức
Speak(). Xây dựng lớp Dog, Cat kế thừa từ
Animal. Nạp chồng Speak().

30

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ lập trình C++1 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Ngôn ngữ lập trình C++1 9 10 760