Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ lập trình C++ - Chương 2 : Các kiểu dữ liệu cơ bản

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Ngôn ngữ lập trình C++
Chương 2 – Các kiểu dữ liệu cơ bản
Các cấu trúc điều khiển

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 2.

2

Tài liệu đọc thêm
• Tài liệu đọc thêm cho chương này:
– Section 2.1. Complete C++ Language Tutorial (CCLT)
– Day 7. Teach Yourself C++ in 21 Days (TY21)
– Namespace (Sec.5-2.CCLT) (Không bắt buộc)

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 2.

Chương 2 – Kiểu dữ liệu và phép toán cơ bản
Cấu trúc điều khiển và cấu trúc chương trình

3

Đề mục
2.1

Các kiểu dữ liệu cơ bản

2.2

Các phép gán tắt, phép tăng, phép giảm

2.3

Các phép toán logic

2.4

Thuật toán, mã giả, điều khiển của chương trình, sơ đồ khối

2.5

Sơ lược về các cấu trúc điều khiển

2.6

Cấu trúc lựa chọn if, if/else

2.7

Phép toán lựa chọn 3 ngôi

2.8

Cấu trúc lặp while

2.9

Thiết lập thuật toán

2.10

Điều khiển lặp bằng con đếm và giá trị canh

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 2 – Kiểu dữ liệu và phép toán cơ bản
Cấu trúc điều khiển và cấu trúc chương trình

Chương 2.

4

Đề mục (tiếp theo)
2.11

Các cấu trúc lồng nhau

2.12

Vòng lặp for

2.13

Cấu trúc đa lựa chọn switch

2.14

Vòng lặp do/while

2.15

break và continue

2.16

Sơ lược về lập trình cấu trúc

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 2.

5

2.1 Các kiểu dữ liệu cơ bản
char
ký tự hoặc số nguyên 8 bit
short
số nguyên 16 bit
long
số nguyên 32 bit
int
số nguyên độ dài bằng 1 word (16 bit
hoặc 32 bit)
float
số chấm động 4 byte
double
số chấm động 8 byte
long double số chấm động 10 byte
bool
giá trị Boolean, true hoặc false
wchar_t
ký tự 2 byte, lưu bảng chữ cái quốc tế
© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 2.

6

2.2 Các phép toán cơ bản
• phép gán – assignation (=)
x = 5;

//x: lvalue, 5: rvalue

– là biểu thức có giá trị là giá trị được gán

• các phép toán số học - Arithmetic operators
(+, -, *, /, %)
• các phép gán kép - Compound assignation
operators
(+=, -=, *=, /=, %=, >>=, <<=, &=, ^=, |=)
• phép tăng và phép giảm (++, --)

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 2.

7

2.2 Các phép toán cơ bản
• các phép quan hệ - relational operators
( ==, !=, >, <, >=, <= )
• các phép toán logic - Logic operators ( !, &&, || )
• phép điều kiện - Conditional operator ( ? ).
(7 == 5 ? 4 : 3) cho kết quả 3 do 7 khác 5.

• các toán tử bit - Bitwise Operators
( &, |, ^, ~, <<, >> ).

© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

Chương 2.

8

2.2 Các phép gán tắt
• Các biểu thức gán tắt - Assignment expression
abbreviations
– Phép gán cộng
c = c + 3; viết tắt thành c += 3;

• Các lệnh có dạ...
© 2004 Trn Minh Châu. FOTECH. VNU
1
Chương 2.
Ngôn ng lp trình C++
Chương 2 – Các kiu d liu cơ bn
Các cu trúc điu khin
© 2004 Trn Minh Châu. FOTECH. VNU
2
Chương 2.
Tài liu đọc thêm
Tài liu đọc thêm cho chương này:
Section 2.1. Complete C++ Language Tutorial (CCLT)
Day 7. Teach Yourself C++ in 21 Days (TY21)
Namespace (Sec.5-2.CCLT) (Không bt buc)
Ngôn ngữ lập trình C++ - Chương 2 : Các kiểu dữ liệu cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ lập trình C++ - Chương 2 : Các kiểu dữ liệu cơ bản - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Ngôn ngữ lập trình C++ - Chương 2 : Các kiểu dữ liệu cơ bản 9 10 166